2013 Årsrapport

Konsernsjefen har ordet

Hvis vi i 2014 opplever betydelig fall i markedene har Ferd både evne og forhåpentligvis vilje til å utnytte de mulighetene som oppstår.  Vi har tidligere greid å tilpasse oss uansett markedsutvikling og det er vår ambisjon å gjøre det i 2014 også.

Ved inngangen til 2013 følte jeg stor usikkerhet med hensyn til hvordan markedsutviklingen ville bli i året som lå foran oss.  Nå kan vi konstatere at 2013 ble et meget godt år, både for Ferd og for de fleste markedene der Ferd er aktiv, godt hjulpet av lave renter og tilførsel av likviditet fra den amerikanske sentralbanken.  Ved inngangen til 2013 var mange land innen eurosonen fortsatt preget av finanskrisen.  Heldigvis ble utviklingen ble langt bedre enn det var grunn til å frykte.  Oppgangen ble ytterligere styrket av en relativt god utvikling i USA. Ferd har investert ca. 75 % av kapitalen i egenkapitalinstrumenter. Dette er naturlig med eiernes lange investeringshorisont. 

I 2013 oppnådde Ferd en samlet avkastning på 4,9 mrd kroner, eller 25 %.  

I 2013 oppnådde Ferd en samlet avkastning på 4,9 mrd kroner, eller 25 %. Det sterke markedet bidro selvfølgelig til den høye avkastningen, men den kom også som et resultat av at vi i 2013 hadde stor investeringskapasitet som vi utnyttet godt, god drift i porteføljeselskapene og meravkastning i forhold til forretningsområdenes referanseindekser.

Gjennom hele 2013 har Ferd som følge av salg av virksomheter høsten 2012 på ca. 3,5 mrd kroner hatt meget stor likviditet. I januar 2014 trakk vi igjen på konsernets kredittfasilitet på 6 mrd kroner. I en situasjon med sterk likviditet er det viktig å ha tålmodighet og ikke føle press for å gjøre store investeringer fort.  Mange har opplevd at det er i tider med mye penger at de dårlige investeringene gjøres.  Det er en styrke ved Ferd at vi investerer i mange aktivaklasser fra langsiktige eierposisjoner gjennom Ferd Capital til likvide børsnoterte aksjer i Ferd Invest.  Bredden i våre aktiviteter gjør at vi kan håndtere store svingninger i likviditeten på en god måte.

Det er en styrke ved Ferd at vi investerer i mange aktivaklasser fra langsiktige eierposisjoner gjennom Ferd Capital til likvide børsnoterte aksjer i Ferd Invest 

Avkastningen i Ferd Capital i 2013 ble hele 31 %. Generelt høyere prising av aksjer og svekkelsen av norske kroner mot euro bidro positivt til avkastningen.   Men selv før disse effektene oppnådde Ferd Capital en tilfredsstillende avkastning på sine porteføljeselskaper.

I utøvelsen av Ferds eierskap i porteføljeselskapene er den årlige eieragendaen et viktig element.  Her søker vi å definere hvordan vi kan bidra til at Ferds fleksibilitet og forutsigbarhet kan utnyttes til å skape vekst i inntekter og resultater. Ferds kapitalstyrke og kompetanse brukes aktivt for å utnytte muligheter for å gjøre strategisk gode oppkjøp i porteføljeselskapene. I det løpende samarbeidet mellom Ferd og porteføljeselskapene er det imidlertid organisk vekst, god drift og sterke kontantstrømmer som har størst oppmerksomhet.

For Aibel begynte 2013 godt, men økningen i oppdragsmengde for nybygg ble svakere enn forventet. Kostnadsnivået på norsk sokkel er blitt en utfordring på flere områder og tilnærmet alle EPC-oppdrag i 2013 ble satt ut til Asia.  Ved inngangen til 2014 signaliserte Statoil at de ønsker å redusere volumet under rammekontraktene i forhold til tidligere planer for 2014 samt at det vil bli fortsatte reduksjoner eller utsettelser av nye modifikasjonsoppdrag.  Dette har medført at Aibel har måttet tilpasse ressursbruken til det nye forventede aktivitetsnivået, noe som dessverre har ført til oppsigelser av et stort antall ansatte.  Aibel gjennomfører nå tiltak for å videreutvikle og forbedre sin internasjonale gjennomføringsstrategi for å stå godt rustet til å konkurrere i markedet som forventes å ha en god utvikling på lang sikt.

I tillegg til god avkastning bidrar Ferd Invest med innsikt og kompetanse på kapitalmarkedene, til stor nytte for de andre forretningsområdene.  

Ferd støtter de tiltak som Aibel nå gjennomfører og vi er overbeviste om at Aibel vil være meget konkurransedyktig i et langsiktig godt marked.

Elopak er i markeder som over en årrekke har hatt svak eller ingen vekst. Elopaks viktigste marked, det europeiske markedet for fersk melk, har hatt en svak tilbakegang i flere år.  Markedet for juice i 2013 hadde en nedgang i Europa på 2-4 %.  Elopak har gjennom produktinnovasjoner tatt markedsandeler og gjennom dette opprettholdt salgsvolumene.  De siste årene har Elopak satset kraftig på å utvikle flere spennende muligheter.  Det mest lovende prosjektet er utviklingen av rullmatet materiale for forpakning av aseptiske produkter, EloBrick.  Dette er et stort marked som Elopak tidligere ikke har deltatt i.  Elopaks nyutviklede fullaseptiske fyllemaskin er nå til uttesting hos kunder og resultatene så langt er lovende.  I tillegg har Elopak gjennomført betydelige investeringer i Aarhus i Danmark, Montreal i Canada og St. Petersburg i Russland som vi forventer vil gi god lønnsomhet.  Fra å være et selskap kjennetegnet av lav vekst, har Elopak nå gode forutsetninger for vekst og for å gi Ferd god avkastning fremover. 

Interwell hadde en omsetningsvekst i 2013 på 55 % og har store ambisjoner, hovedsakelig som følge av ytterligere internasjonal satsning.  Ferd økte eierandelen i Interwell til 58 % i januar i år og selskapet er etter dette en av Ferds største investeringer.  Ferd ønsker å stille opp både med kapital og kompetanse for å realisere de vekstmulighetene Interwell har.

I juli kjøpte Ferd Servi, et selskap i sterk vekst som utvikler og produserer hydraulikksystemer, sylindre og ventiler til offshore, marin og landbasert industri.  Gjennom våre investeringer i Aibel og Interwell har Ferd opparbeidet kompetanse som vil bidra til at Servi kan styrke posisjonen som den ledende norske aktøren i sin bransje.

Mestergruppen, Swix Sport og TeleComputing har alle hatt god fremgang i 2013.  Verdiøkningen har vært kraftig for alle selskapene også gjennom at prisingen på sammenlignbare selskaper økte i 2013.

Ferd Invest oppnådde i 2013 en avkastning på 41,2 %. Også i 2013 ble avkastning bedre enn referanseindeksen. Aksjeporteføljen utgjorde ved utgangen av 2013 over 5 mrd kroner, ca 20 % av Ferds verdijusterte egenkapital. I tillegg til god avkastning bidrar Ferd Invest med innsikt og kompetanse på kapitalmarkedene, til stor nytte for de andre forretningsområdene.  

Special Investments investerer etter en meget presist formulert investeringsfilosofi og er kanskje det området som i størst grad utnytter Ferds fortrinn som langsiktig kapital, et fleksibelt mandat og korte beslutningsveier.  

Vi har i 2013 lykkes med å utnytte denne muligheten for lagspill på en god måte. 

Ferd Special Investments har det "frie" mandatet i Ferd for å fange opp muligheter for gode investeringer enten disse kommer på grunn av spesielle markedsforhold eller fordi mulighetene ligger utenfor de andre forretningsområdenes mandater.  Området ble opprettet tidlig i 2009 og har hatt meget gode resultater hvert år siden.  2013 ble et spesielt godt år, med resultatet på 573 mill. kroner og 605 mill. kroner i utbytter og realisasjoner. Special Investments investerer etter en meget presist formulert investeringsfilosofi og er kanskje det området som i størst grad utnytter Ferds fortrinn som langsiktig kapital, et fleksibelt mandat og korte beslutningsveier.

Ferds investeringer i hedgefond bidrar til å diversifisere risikoen som den store andelen i egenkapitalinvesteringer innebærer. I 2013 oppnådde Ferd Hedgefond en avkastning på 7,8 % målt i dollar, noe bedre enn referanseindeksen.

Ferd Eiendoms avkastning de senere årene er blitt trukket ned av investeringer som ennå ikke har gitt avkastning.  I 2013 foretok vi en spissing av strategien som gjør at vi hyppigere vurderer investeringenes gjenværende verdistigningspotensiale og i mindre grad vektlegger den løpende avkastningen. I 2013 foretok vi en spissing av strategien til Ferd Eiendom som gjør at vi hyppigere vurderer investeringenes gjenværende verdistigningspotensiale og i mindre grad vektlegger den løpende avkastningen.

Vi mener vi gjennom dette drar fordel av Ferds kapitalstyrke og således kan opptre annerledes enn mange andre i eiendomsmarkedet.

Uansett utviklingen i markedene er Ferd godt posisjonert med sterke porteføljeselskaper, stor kapitalstyrke, god likviditet og en meget kompetent organisasjon.  

Gjennom Ferd Sosiale Entreprenører har Ferd et stort engasjement i sosialt entreprenørskap. Porteføljen består av 8 aktive entreprenører med ulike aktiviteter, primært rettet mot å gi barn og ungdom bedre liv. Ytterligere fire selskaper ble i 2013 løftet over i en Alumni-portefølje som står på egne ben uten økonomisk støtte fra Ferd. Mange av Ferds ansatte og ansatte fra datterbedriftene våre er engasjert og bidrar med sin kompetanse. Det er lett å se at Ferds forretningsvirksomhet har fordel av selskapets engasjement i sosialt entreprenørskap. De sosiale resultatene i 2013 er overbevisende og det er ingen tvil om at Ferd Sosiale Entreprenører gjør en forskjell.

Ferds avkastning både i 2012 og 2013 var over 20 %. Våre forventninger til 2014 er nok mer moderate.  Prognosene for Norge er at vi vil få redusert vekst ikke minst som følge av at investeringene i oljesektoren vil flate ut. Uansett utviklingen i markedene er Ferd godt posisjonert med sterke porteføljeselskaper, stor kapitalstyrke, god likviditet og en meget kompetent organisasjon.

Hvis vi i 2014 opplever betydelig fall i markedene har Ferd både evne og forhåpentligvis vilje til å utnytte de mulighetene som oppstår.  Vi har tidligere greid å tilpasse oss uansett markedsutvikling og det er vår ambisjon å gjøre det i 2014 også. 

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern