2013 Årsrapport

Eiendom

Salg av Aibelbygget i Asker og Henrik Ibsensgate 4 i Oslo

Hovedpunkter 2013

  • Kjøp av Strandveien 4-8, Lysaker
  • Kjøp av lager/produksjonsbygg,  Aarhus i Danmark
  • Salgslansering av Petersborgkvartalet i Tiedemannsbyen, Ensjø
  • Salg av Aibelbygget, Asker
  • Salg av Henrik Ibsensgate 4, Oslo

Salgslansering av Petersborgkvartalet i Tiedemannsbyen, Ensjø

Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor med virksomhet innen eiendomsutvikling- og forvaltning med fokus på segmentene bolig, kontor- og lager/logistikkbygg. 

Verdiutvikling og drift
Ved utgangen av 2013 er porteføljens egenkapitalverdi verdsatt til NOK 1,45 mrd. Avkastningen til egenkapitalen i 2013 var på 6,1 %.

Marked
Utleie næringsbygg: Kontorleiemarkedet har vært stabilt stigende, da særlig i CBD-områdene hvor etterspørselen har vært god. Randsonene har hatt et større utbud og noe større ledighet, som har ført til en dempet prisvekst i disse områdene. Nye kontorprosjekter i CBD-områdene ferdigstilles, og det er få nye prosjekter under bygging. Leietakernes krav til kontorstandard er fortsatt høy, noe som fører til flere rehabiliteringsprosjekter. Sentral beliggenhet nær knutepunkt blir stadig viktigere.

Kjøp av Strandveien 4-8, Lysaker


Kjøp og salg av næringseiendom: Året 2013 endte opp med høy transaksjonsaktivitet med et høyt antall transaksjoner, men med fravær av de aller største enkelttransaksjonene. Kredittilgang for næringseiendom ble lettere. Avkastningskravet (yield) falt noe gjennom året for de mest sentrale eiendommene, og tilnærmet flat utvikling for eiendommer i randsonen.

Boligmarkedet: Boligprisene steg svakt i første halvår 2013 og omsetningen var på et normalt nivå også i nybolig-markedet. Fra høsten 2013 bremset omsetningen av både bruktboliger og nye boliger opp. Fra august 2013 begynte boligprisene å falle noe, slik at man totalt i 2013 antagelig endte med en liten prisnedgang sammenlignet med 2012. Særlig årets siste 3 måneder var preget av svakt nybolig-salg.

Organisasjonen 
Ferd Eiendom består av 7 ansatte og er dekket opp på de sentrale fagområdene utvikling/prosjekt, forvaltning, marked/utleie og investering/finans.

Portefølje boligprosjekter
Tiedemannsbyen, Ensjø: Vinteren 2013 overleverte Tiedemannsbyen DA de siste (av 199) bo-enhetene i Hagekvartalet til sluttbruker.  Første salgstrinn i Petersborgkvartalet ble lansert høsten 2013. Kvartalet ligger rolig og attraktivt til, med god tilgjengelighet til parkområder og offentlig kommunikasjon.  Første salgstrinn består av totalt 61 leiligheter. I prosjektets første etasje blir det næringslokaler med blant annet serveringsvirksomhet. Petersborgkvartalet består totalt av 204 leiligheter.

Tiedemannsbyen DA eies 50/50 av Ferd Eiendom og Skanska Bolig.  Tiedemannsbyen omfatter totalt rundt 1 200 leiligheter, og skal gjennomføres over en periode på fra ti til femten år, hvorav de første ca. 600 skjer i regi av Tiedemannsbyen DA. 

Bråtejordet: Ferd Eiendom utvikler et rekkehusprosjekt i samarbeid med Mestergruppen v/MG Prosjekt AS på Bråtejordet like ved Strømmen stasjon. Prosjektet vil omfatte ca. 350 rekkehus/småhus. Detaljregulering ble innsendt i 2013 og forventes godkjent i 2014. Salg- og byggestart for de første enhetene forventes i løpet av 2014.  

Portefølje Næringseiendom
Ferd Eiendom hadde ett kontorbygg under bygging i 2013. Aibels nye kontorbygg i Bergen er på ca. 25.000 kvm og er et nytt og fremtidsrettet kontorbygg med vekt på flere miljø- og energieffektive løsninger.  Bygget vil få energiklasse A og Breeam score ”very good”, og utgjør første trinn i det som etter hvert skal utvikles til en moderne kontorpark på Kokstad (Kokstad Business Park). Bygget ferdigstilles første halvår 2015.

Strandveien 4-8 er en utviklingseiendom som skal rehabiliteres for nye leietakere. I 2013 ble kjøpsavtalen inngått, og Lundin inngikk 12 års leieavtale på ca. 13 500 av totalt 18 000 kvm. Eiendommen har en flott beliggenhet i knutepunktet på Lysaker med god eksponering mot E18. Eiendommen vil gjennomgå en rehabilitering fra andre kvartal i 2014 til Lundins innflytting i 3. kvartal 2015.

Lager/Logistikk: Ferd Eiendom har tre tomter beregnet for lager- og logistikkbygg på Gardermoen, Vestby og Mastemyr. I tillegg eier Ferd Eiendom 50 % av Frogn Næringspark AS som utvikler en lagertomt på 95 mål på Måna, rett ved innkjøringen til Oslofjordtunnelen. Til sammen har tomtene et utbyggingspotensial på rundt 180.000 kvm. 

Utleie: Alle disponible arealer er tilnærmet fullt utleid ved inngangen til 2014, både kontoreiendommene på Ensjø og fabrikkbyggene med leieutløp tilpasset planlagt riving. Ferd Eiendoms portefølje utgjorde ved årets slutt ca. 125.000 kvadratmeter.

Portefølje Utenlands
Ferd Eiendom har kommitert EUR 50 mill. – tilsvarende litt over NOK 400 mill. kroner – i Harbert Europe Real Estate Fund II og III, som har investert i eiendom i Vest-Europa. Utviklingen i fondene har vært god med relativt gunstige investeringstidspunkt.

I 2013 kjøpte Ferd Eiendom et lager/produksjonsbygg på ca. 30.000 kvm i Aarhus Danmark, Eiendommen er i sin helhet leid ut til Elopak på lang leiekontrakt.

Vi investerte også 17,2 % i SPG Bostad Ørebro, et selskap som skal oppføre ca. 220 studentboliger og hyresrettsboliger sentralt i Ørebro Sverige. Disse forventes ferdigstilt i løpet av 2014 og 2015.

Fremtidsutsikter

  • Utleie næringseiendom: Det forventes et stabilt arbeidsmarked i 2014. Sentrale områder er fortsatt mer etterspurt og kontorledigheten er lav, noe som vil presse leieprisene. Ferd Eiendom tror derfor på moderat vekst i leieprisene i sentrale strøk, men noe lav vekst i prisene i randsoner. Standard og beliggenhet er avgjørende i stor konkurranse om de store leietakerne.
  • Kjøp og salg av næringseiendom: Relativt stabile utsikter for norsk økonomi gjør at interessen for norsk eiendomssektor vil opprettholdes. Ferd Eiendom arbeider løpende med å finne interessante investeringsmuligheter som faller innenfor strategien og tilfredsstiller vårt avkastningskrav.
  • Bolig: De siste årene har marginene for boligprosjektene blitt sterkt presset av høye byggekostnader. I takt med fallende igangsetting forventes og forbedret kost fremover, dette er positivt for byggeklare tomter i eksisterende portefølje. Vi forventer at boligmarkedet bedrer seg etter en liten nedgang i 2013, med moderat prisvekst de kommende årene.

 

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern