2013 Årsrapport

Hedgefond

Hedgefondporteføljens avkastning var på linje med referanseindeksen

Hovedpunkter 2013

  • Et sterkt år for risikable aktiva førte til forbedret avkastning for hedgefond generelt
  • Hedgefondporteføljens avkastning var på linje med referanseindeksen

Marked
Flere av de større markedsbevegelsene i 2013 ble drevet av sentralbankenes aktiviteter, og det ble et sterkt år for både aksje- og kredittmarkedet. Verdensindeksen (MSCI World i USD) steg 26,7 % og Credit Suisse HY Credit indeksen var opp 7,3 %. Fremvoksende økonomier hadde et vanskeligere år i kjølvannet av den amerikanske sentralbankens (Fed) første uttalelse vedrørende gradvis nedtrapping av de kvantitative lettelsene ("tapering") i mai måned. Dette førte også til en skarp korreksjon i statsobligasjoner, som endte med svak utvikling i 2013.

Ferd har etter 8 år gode erfaringer som investor i hedgefond

Hedgefond, representert ved den brede HFRI Composite indeksen, var opp 9,3 % i 2013, men som i foregående år med betydelig variasjon mellom ulike typer av strategier. Aksjerelaterte strategier var blant vinnerne i 2013 (HFRI Equity Hedge +14,3 %), men også såkalte "distressed" forvaltere hadde et sterkt år (HFRI Distressed +14,0 %) som følge av sterk utvikling i misligholdte kredittpapirer og sterk kursutvikling i aksjer til nylig restrukturerte selskaper. Systematiske strategier hadde sitt andre år på rad med svak utvikling, og HFRI Macro Systematic indeksen var én av få delindekser med negativ avkastning (-0,8 %). Den brede makroindeksen var også marginalt ned på året, men blant diskresjonære makroforvaltere var det store sprik i resultatene. En god del forvaltere tapte betydelig på eksponering relatert til fremvoksende økonomier i mai og juni etter Fed sine uttalelser relatert til "tapering". Renteeksponering i Brasil var også tapsbringende for enkelte forvaltere i dette segmentet.

Portefølje
Hedgefondporteføljen er denominert i USD, og valutasikres til norske kroner. For 2013 endte porteføljen opp 7,7 %, på linje med referanseindeksen som porteføljen måles mot. Resultatet i norske kroner endte på NOK 187 mill.. Som følge av kapitalallokering til porteføljen i løpet av året og kapitalavkastning endte forvaltningskapitalen ved utgangen av året på om lag NOK 2,3 mrd..

Etter et meget aktivt år i 2012, var omløpshastigheten i porteføljen betydelig lavere i 2013. Endringene som ble gjort hadde et positivt bidrag til resultatet. Det største positive bidraget til avkastningen kan tilskrives porteføljens eksponering mot Convertible Arbitrage og forvalterens posisjonering i Japan. Multi-strategi forvalterne og de aksjerelaterte strategiene var også gode bidragsytere. Porteføljen hadde en krevende periode i mai/juni som følge av den kraftige korreksjonen oppover i rentemarkedene, noe som hadde negative konsekvenser for porteføljens eksponering mot trendfølgende strategier (CTA) og amerikanske boliglånsobligasjoner og –derivater (Mortgage Arbitrage). Hedgefondporteføljens makroforvaltere bidro marginalt positivt i 2013, og det var særlig renteeksponering i Brasil og kurveposisjoner innenfor energi som bidro negativt. Eksponering mot systematiske strategier ga blandede resultater, særlig innenfor de trendfølgende strategiene.

Ferd har etter 8 år gode erfaringer som investor i hedgefond. Den årlige avkastningen til Ferd sin hedgefondportefølje har vært 5,3 %, og med et standardavvik på 4,8 %. Til sammenlikning har porteføljens referanseindeks hatt en årlig avkastning på 2,1 % med et standardavvik på 6 %.

Verdensindeksen for aksjer (MSCI World USD) har i samme periode hatt en årlig avkastning på 5,7 %. Dersom man hensyntar at verdisvingningene til hedgefondporteføljen har vært under en tredjedel av verdisvingningene i aksjemarkedet, fremstår den risikojusterte avkastningen som meget tilfredsstillende.

alt

Organisasjon
Ved inngangen til februar 2014 økes teamet med én analytiker.

Fremtidsutsikter
Det er grunn til å anta at Fed sine handlinger og markedets dertil hørende forventninger om renteøkninger også fremover vil være i fokus og kan føre til økt volatilitet i markedene. Fremvoksende økonomier fortsetter å være i en sårbar situasjon, og i Europa må den europeiske sentralbanken hanskes med lav inflasjon og økonomisk vekst. Utviklingen i Kina kan også vise seg å bli en viktig driver av sentiment og avkastning i markedene. Imidlertid kan det med dagens lave avkastning i rentemarkedene godt være at vi går inn i nok et godt år for aksjemarkedene.

Vårt hovedfokus vil være å sikre en robust og godt diversifisert portefølje på tvers av strategier og markedet. Styrkingen av teamet gir oss god kapasitet til videreutvikling av investeringsprosessen, blant annet med tanke på oppfølging av eksisterende forvaltere, bredden og dybden av dekning av hedgefonduniverset, men også identifisering av potensielle markedsmuligheter.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern