2013 Årsrapport

Special Investments

2013 ble et godt år for SI porteføljen både i forhold til hva vi anser er attraktive nye investeringer og i forhold til utviklingen i porteføljen generelt

Hovedpunkter  2013

  • Årsavkasting på 37,2%, NOK 573 mill. – SI sin høyeste nominelle avkastning
  • 5 års annualisert avkasting på 30 %
  • Realisasjoner, og utbytter på NOK 605 mill.
  • Nye investeringer for NOK 388 mill.

2013 ble et godt år for SI porteføljen både i forhold til hva vi anser er attraktive nye investeringer og i forhold til utviklingen i porteføljen generelt. Avkastningen for året på NOK 573 mill. er den høyeste nominelle avkastningen siden mandatet ble etablert.

Utbytter og realisasjoner oversteg nye investeringer med NOK 210 mill.. Totalt for året ble det gjort nye investeringer for NOK 380 mill., mens det ble frigjort NOK 605 mill. gjennom realisasjoner og utbytter.

Utbetalinger av kundemidler fra Lehman boet, oppskriving av en kredittinvestering og realisasjoner i Japan gjennom fond kjøpt i annenhåndsmarkedet var største bidragsytere til avkastningen.

2013 markerer også 5 år siden oppstarten av mandatet. Annualisert avkasting siden oppstart har vært 30 %. Totalt er det gjort investeringer for NOK 3,7 mrd. siden 2009 og NOK 2,85 mrd. er realisert gjennom utbytter, renter, salg og utbetalinger fra fond kjøpt i annenhåndsmarkedet.

Innen for restruktureringer og illikvide hedgefond der SI hatt fokuset i 2013 ser vi fortsatt mange muligheter

Porteføljen har ikke belåning og har hatt en overvekt av kreditt som underliggende aktivaklasse.

Ved årsslutt var porteføljen verdsatt til NOK 2,1 mrd.

Organisasjon
Ferd Special Investments er 2,5 årsverk . Det har ikke vært noen endringer i organisasjonen i løpet av 2013

Fremtidsutsikter
Innen for restruktureringer og illikvide hedgefond der SI hatt fokuset i 2013 ser vi fortsatt mange muligheter. Vi har ikke vært aktive i det norske kredittmarkedet på flere år og forventer heller ikke å gjøre investeringer i dette i 2014 med mindre det skjer en større reprising.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern