2013 Årsrapport

Resultatregnskap og totalresultat

Resultatregnskap
     
       
Beløp i NOK 1 000
Note
2013
2012
       
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
     
       
Utbytter og konsernbidrag fra finansielle investeringer
268 421
203 730
Urealiserte verdiendringer på finansielle investeringer
4 440 791
3 539 942
Netto gevinster ved salg av finansielle investeringer
680 683
173 407
Andre inntekter
20 852
19 699
Driftsinntekter
5 410 746
3 936 778
       
Lønnskostnader
101 312
147 671
Av- og nedskrivninger
1 891
1 936
Andre driftskostnader
74 455
46 750
Driftskostnader
177 658
196 357
       
Driftsresultat
5 233 089
3 740 421
       
Renteinntekter
76 117
118 490
Rentekostnader
 
- 18 155
- 76 640
Netto andre finansposter
 
- 126 240
- 117 507
Netto finansresultat
 
- 68 278
- 75 657
Resultat før skattekostnad
 
5 164 811
3 664 764
Skattekostnad
178 473
35 800
       
ÅRSRESULTAT
 
4 986 338
3 628 964
       
Totalresultat
     
       
Beløp i NOK 1 000
 
2013
2012
       
ÅRSRESULTAT
 
4 986 338
3 628 964
Andre inntekter og kostnader som ikke reklassifiseres til resultat senere:
     
Estimatavvik pensjoner
9 590
4 081
Skatt på estimatavvik pensjoner
- 2 685
- 1 143
       
TOTALRESULTAT
 
4 993 244
3 631 902
NOTE 1
GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER
           
               
Generell informasjon
Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50, Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt eierskap i sterke selskaper med internasjonalt potensial, og finansiell virksomhet gjennom investeringer i et bredt spekter av aktivaklasser.
               
Ferd er eiet av Johan H. Andresen med familie. Andresen er styrets leder.
               
Selskapets regnskaper for 2013 ble vedtatt av styret 8. april 2014.
               
Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet
Ferd AS avlegger selskapsregnskapet i samsvar med Regnskapslovens § 3-9 og Forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.
               
Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene
Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelse av selskapsregnskapet. Regnskapsprinsippene er konsistente for like transaksjoner i alle presenterte perioder, dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen.
               
Investeringer i datterselskaper
Datterselskaper er selskaper der morselskapet Ferd AS har bestemmende innflytelse. Bestemmende innflytelse eksisterer normalt der Ferd AS direkte har en eierandel på mer enn 50 prosent av den stemmeberettigede kapital.
               
Datterselskaper klassifiseres som anleggsmiddel i balansen og måles til virkelig verdi. Verdiendringer på datterselskapene, løpende avkastning som utbytter og gevinst eller tap ved realisasjon av datterselskaper føres som netto driftsinntekt i resultatregnskapet.
               
Investeringer i tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet
Tilknyttede selskaper er selskaper der Ferd har betydelig, men ikke bestemmende innflytelse. Betydelig innflytelse innebærer at Ferd tar del i strategiske avgjørelser om selskapets økonomi og drift uten å ha kontroll over disse avgjørelsene. Betydelig innflytelse foreligger normalt for investeringer der Ferd har mellom 20 og 50 prosent av stemmeberettiget kapital.
               
Felles kontrollert virksomhet foreligger når virksomheten er regulert ved avtale som krever enstemmighet mellom deltakerne ved strategiske, finansielle og operasjonelle beslutninger.
               
Investeringer i tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet klassifiseres som anleggsmiddel i balansen og måles til virkelig verdi. Verdiendringer på investeringene, løpende avkastning som utbytter og gevinst eller tap ved realisasjon av investeringene føres som netto driftsinntekt i resultatregnskapet.
               
Salgsinntekter
Inntekter regnskapsføres når de er opptjent. Selskapets salgsinntekter stammer i hovedsak fra levering av tjenester til andre selskaper i samme konsern og andre nærstående parter. Inntekter ved tjenestesalg regnskapsføres etter hvert som tjenesten utføres, så fremt fremdrift i leveransen og tilhørende inntekter og kostnader kan måles pålitelig. Salgsinntekter presenteres som Andre inntekter i resultatregnskapet.
               
Omregning av utenlandsk valuta
Regnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som er den funksjonelle valuta til Ferd AS. Transaksjoner i utenlandsk valuta i innregnes og måles i NOK på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til NOK basert på balansedagens kurs. Gevinst og tap som følge av valutakursendringer innregnes i resultatregnskapet.
               
Klassifisering av finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter utgjør en vesentlig del av Ferds balanse og er av vesentlig betydning for selskapets finansielle stilling og resultat. Finansielle eiendeler og forpliktelser innregnes i balansen når selskapet blir part i instrumentets kontraktsmessige forpliktelser og rettigheter. Alle finansielle instrumenter henføres til en av følgende kategorier, i samsvar med IAS 39, ved første gangs innregning:
1) Finansielle instrumenter som vurderes til virkelig verdi og endringer i verdi inngår i resultatet
2) Utlån og fordringer
3) Finansielle forpliktelser
 
Finansielle instrumenter klassifiseres som eiet for handelsformål og inngår i kategori 1 dersom de primært er anskaffet for å oppnå fortjeneste fra kortsiktige kurssvingninger. Derivater klassifiseres til handelsformål og som omløpsmidler. Balanseført verdi av rentederivater balanseføres som Renteinvesteringer.
               
Klassifisering av finansielle instrumenter til virkelig verdi med verdiendringer i resultatet i samsvar med IAS 39 kan også gjøres i henhold til "virkelig verdi opsjonen" i IAS 28 og IAS 31. Instrumentet må ved førstegangs innregning vurderes til virkelig verdi med verdiendringer i resultatet og tilfredsstille visse kriterier. Det sentrale grunnlag for anvendelse av ”virkelig verdi opsjonen” er at en gruppe finansielle eiendeler og forpliktelser forvaltes på grunnlag av virkelig verdi og at ledelsen vurderer inntjeningen etter samme prinsipp.
               
Utlån og fordringer er ikke-derivative finansielle eiendeler med faste eller bestemte betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. Utlån og fordringer presenteres som kundefordringer, andre fordringer samt bankinnskudd i balansen.
               
Finansielle forpliktelser som ikke faller inn i kategorien eiet til handelsformål og som ikke vurderes til ”virkelig verdi over resultatet” er klassifisert som andre forpliktelser.
               
Innregning, måling og presentasjon av finansielle instrumenter i resultat og balanse
Kjøp og salg av finansielle instrumenter regnskapsføres på avtaletidspunktet, som er den dagen selskapet forplikter seg til å kjøpe eller selge instrumentet. Finansielle instrumenter fjernes fra balansen når de avtalte rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller overføres til en annen part. Tilsvarende fjernes finansielle instrumenter fra balansen når selskapet i hovedsak har overført risiko og gevinstpotensialet ved eierskapet.
               
Finansielle instrumenter til ”virkelig verdi over resultatet” innregnes ved anskaffelse til verdi notert i markedet på balansedagen eller beregnet på grunnlag av målbare markedsforhold på balansedagen. Transaksjonsutgiftene resultatføres. I påfølgende perioder måles instrumentene til virkelig verdi i henhold til markedsverdi eller ved bruk av anerkjente beregningsmetoder.
               
Utlån, fordringer og finansielle forpliktelser måles ved første gangs innregning til virkelig verdi tillagt direkte transaksjonskostnader. I senere perioder måles eiendelene og forpliktelsene til amortisert kost ved bruk av effektiv rentes metode. Tap ved verdifall på utlån og fordringer innregnes i resultatet.
               
Gevinst og tap ved realisasjon av finansielle instrumenter, endringer i virkelig verdi samt renteinntekt resultatføres i den perioden de oppstår. Utbytteinntekter innregnes når selskapet har juridisk krav på utbyttet. Netto inntekter knyttet til de finansielle instrumentene klassifiseres som driftsinntekter i resultatregnskapet.
               
Finansielle derivater og sikring
Selskapet benytter finansielle derivater for å redusere det økonomiske tapet ved ugunstige bevegelser i valutakurser eller renter. Derivatene blir regnskapsført som finansielle instrumenter til virkelig verdi og verdiendringer inngår i resultatet. Ferd praktiserer ikke sikringsbokføring i selskapsregnskapet.
               
Skatter
Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Skatt på poster ført mot Andre inntekter og kostnader i oppstillingen av totalresultatet (OCI) er også ført mot totalresultatet. Skatt på poster knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen.
               
Betalbar skatt for perioden blir beregnet i samsvar med de lover og regler som er vedtatt av skattemyndighetene på balansedagen. Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi av eiendeler og gjeld samt skattevirkninger av underskudd til fremføring på balansedagen.
               
Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattepliktig inntekt vil foreligge slik at de skattereduserende midlertidige forskjellene kan utnyttes. Ved beregning av utsatt skatt og utsatt skattefordel benyttes vedtatte skattesatser ved slutten av rapporteringsperioden og nominelle beløp. Utsatt skatt og utsatt skattefordel innregnes netto når det foreligger juridisk rett til å motregne eiendeler og forpliktelser, og selskapet er i stand til og har til hensikt å gjøre opp skatteforpliktelsen netto.
               
Varige driftsmidler
Investering i varige driftsmidler måles til anskaffelseskost, med fradrag for akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet. Påfølgende utgifter knyttet til driftsmiddelet balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler vil tilflyte selskapet og utgiften kan måles pålitelig,mens løpende vedlikehold resultatføres.
               
Varige driftsmidler avskrives systematisk over eiendelens utnyttbare levetid, normalt lineært. Dersom det finnes indikasjoner på at et driftsmiddel har falt i verdi, blir driftsmidlet testet for nedskrivninger.
               
Nedskrivninger
Varige driftsmidler vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at framtidig inntjening ikke kan forsvare balanseført verdi.
               
Forskjellen mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp resultatføres som nedskrivning. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av eiendelens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter og bruksverdi. Virkelig verdi fratrukket salgsutgifter er det beløp som kan oppnås ved salg av en eiendel i en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter, med fradrag for salgsutgifter. Bruksverdi er nåverdien av fremtidige kontantstrømmer som forventes å skapes av fra en eiendel eller en kontantgenererende enhet. Nedskrivninger reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.
               
Leieavtaler
Leieavtaler behandles enten som operasjonelle eller finansielle leieavtaler basert på det reelle innholdet i avtalene. Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap blir overført til leietaker, klassifiseres som finansielle leieavtaler. Selskapet har for tiden kun leieavtaler klassifisert som operasjonelle.
               
Leievederlaget i operasjonelle leieavtaler resultatføres løpende og klassifiseres som andre driftskostnader.
               
Kundefordringer og andre fordringer
Kortsiktige fordringer regnskapsføres ved første gangs innregning til virkelig verdi. Ved senere måling tas det hensyn til avsetninger for faktiske og mulige tap på krav. Selskapet gjennomgår regelmessig utestående fordringer og utarbeider estimater for tap som danner grunnlag for de regnskapsmessige avsetningene.
               
Kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, andre kortsiktige og lett omsettelige investeringer med inntil 3 måneder løpetid. Bundne midler inngår også her. Trekk på kassekreditt er i balansen presentert som kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner. I kontantstrømoppstillingen er trekk på kassekreditt inkludert i kontanter og kontantekvivalenter. Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd,andre kortsiktige og lett omsettelige investeringer med inntil 3 måneder løpetid. Bundne midler inngår også her. Trekk på kassekreditt er i balansen presentert som kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner. I kontantstrømoppstillingen er trekk på kassekreditt inkludert i kontanter og kontantekvivalenter.
               
Pensjonskostnader og pensjonsmidler/-forpliktelser
Ytelsesbaserte ordninger
En ytelsesplan er en pensjonsordning som definerer den pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonen fastsettes normalt som en andel av den ansattes lønn. Selskapets netto forpliktelse fra ytelsesbaserte pensjonsordninger er beregnet separat for hver plan. Forpliktelsen er et estimat på framtidige ytelser som ansatte har opptjent på balansedagen som følge av deres tjeneste i inneværende og tidligere perioder. Ytelsene er neddiskontert til nåverdi redusert med virkelig verdi av pensjonsmidler.
               
Den delen av periodens netto pensjonskostnad som består av årets pensjonsopptjening, avkortning og oppgjør av pensjonsordninger, planendringer samt periodisert arbeidsgiveravgift, inkluderes i lønnskostnader, mens netto rentekostnad på pensjonsforpliktelsen fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene, resultatføres som finanskostnader. Positive og negative estimatavvik føres som andre inntekter og kostnader i totalresultatet.
               
Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid når endringene ikke er innvunnet umiddelbart. Gevinster eller tap på avkortning eller oppgjør av en ytelsesbasert pensjonsordning innregnes i resultatregnskapet når avkortningen eller oppgjøret inntreffer. En avkortning inntreffer når selskapet vedtar en vesentlig reduksjon av antall ansatte som omfattes av en ordning eller endrer vilkårene for en ytelsesbasert pensjonsordning slik at en vesentlig del av nåværende ansattes fremtidige opptjening ikke lenger kvalifiserer til ytelser eller bare kvalifiserer til reduserte ytelser.
               
Innskuddsbaserte ordninger
Forpliktelser til å yte innskudd til innskuddsbaserte pensjonsordninger innregnes som kostnader i resultatregnskapet når de ansatte har ytt tjenester som gir dem rett til innskuddet.
               
Avsetninger
Selskapet regnskapsfører avsetninger når det eksisterer en forpliktelse som følge av tidligere hendelser,det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsens størrelse kan måles pålitelig. Beløpet som innregnes som regnskapsmessig avsetning er beste estimat på balansedagen for vederlaget som vil kreves for å gjøre opp forpliktelsen, diskontert til nåverdi dersom diskonteringseffekten er vesentlig.
               
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser måles ved førstegangs balanseføring til virkelig verdi og deretter til amortisert kost. Leverandørgjeld og forpliktelser blir klassifisert som kortsiktig dersom den forfaller innen ett år eller inngår i den ordinære driftssyklusen.
               
Utbytte
Utbytte og utdeling av konsernbidrag som foreslås av styret, klassifiseres som kortsiktig gjeld i regnskapet, i samsvar med unntaksregelen i "Forskrift om forenklet regnskapsstandard" § 3-1,1. ledd nr 4,gitt i medhold av Regnskapslovens § 3-9.
               
Driftssegmenter
Ferd rapporterer driftssegmenter i tråd med hvordan selskapets ledelse fatter, følger opp og evaluerer sine beslutninger. De operative segmentene identifiseres på bakgrunn av den interne styringsinformasjonen som periodisk gjennomgås av ledelsen og benyttes til kapital- og ressursallokering samt måloppnåelse.
               
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Dette innebærer at man i oppstillingen tar utgangspunkt i selskapets resultat før skattekostnad for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis ordinær drift, investeringsvirksomheten og finansieringsvirksomheten.
               
Nærstående parter
Parter anses å være nærstående hvis en part har kontroll, felles kontroll eller betydelig innflytelse ovenfor den annen part. Parter er også nærstående dersom de er underlagt tredje persons eller foretaks felles kontroll, eventuelt hvor den ene parten er underlagt betydelig innflytelse og den andre felles kontroll. En person eller et nært medlem av en persons familie er nærstående dersom vedkommende har kontroll, felles kontroll eller betydelig innflytelse over foretaket. Selskaper kontrollert eller under felles kontroll av nøkkelpersoner i ledelsen anses også som nærstående parter. Alle transaksjoner mellom nærstående parter gjennomføres i henhold til etablerte avtaler og prinsipper.
               
Nye regnskapsstandarder etter IFRS
Regnskapet er avlagt etter standarder utgitt av International Accounting Standards Board (IASB) og International Financial Reporting Standards - Interpretations Commitee (IFRIC) som har ikrafttredelse for regnskapsår som starter 1.1.2013 eller tidligere.
               
Nye og reviderte standarder som er tatt i bruk av Ferd med virkning fra regnskapsåret 2013:
Endringer til IAS 19 Ytelser til ansatte
I endret IAS 19 tillates ikke ”korridormetoden” brukt for regnskapsføring av estimatavvik. Estimatavvik skal med endringen regnskapsføres i sin helhet i andre inntekter og kostnader i totalresultatet i den perioden de oppstår. Ferd har ikke benyttet korridormetoden og endringen har derfor ikke fått noen konsekvenser for Ferd. Endret IAS 19 har videre en ny tilnærming til presentasjon av pensjoner. Pensjonsopptjeningen skal presenteres i resultatet som lønnskostnader, mens netto rente kan presenteres som del av finanspostene. Ferd presenterer netto rente som rentekostnader fra 2013. Sammenlignbare tall for 2012 er omarbeidet. Effekten, som er en ren reklassifisering i resultatregnskapet, fremkommer av Pensjonsnoten (note 15).
               
Videre skal netto rente i fondsbaserte ordninger beregnes ved bruk av diskonteringsrenten på nettoforpliktelsen, altså pensjonsforpliktelsen fratrukket oppsparte midler. Dette innebærer at avkastning på pensjonsmidlene ikke lenger er relevant, ettersom avkastningen nå er en del av netto rentekostnader.
               
Endring til IFRS 7 Finansielle instrumenter - opplysninger
Det har kommet en endring i IFRS 7 som innebærer at foretak plikter å gi en rekke kvantitative opplysninger knyttet til motregning av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. Ferd har tatt i bruk den endrede standarden fra og med 1.1.2013. Ettersom det ikke er gjennomført noen motregninger i år, har endringene så langt ikke fått konsekvenser for Ferd.
               
IFRS 13 Måling av virkelig verdi
Standarden angir prinsipper og veiledning for måling av virkelig verdi for eiendeler og forpliktelser. Hensikten med standarden har vært å samle reguleringen av virkelig verdimåling og opplysninger om virkelig verdi i en enkelt standard. På denne måten har man tatt sikte på å sikre en enhetlig definisjon av virkelig verdi på tvers av de øvrige standardene, samt en ensartet veiledning og like opplysninger om måling til virkelig verdi. Klargjøringene i standarden har ikke medført endrede modeller, beregningsforutsetninger eller prinsipper for Ferds fastsettelse av virkelig verdi.
               
Standarden gir i tillegg en rekke nye notekrav knyttet til bruk av virkelig verdi i regnskapet. Disse notekravene er innarbeidet i årets noteverk.
               
Nye og reviderte standarder som ikke tatt i bruk av Ferd:
IFRS 9 Finansielle instrumenter
IFRS 9 vil erstatte dagens IAS 39. Prosjektet er delt opp i flere faser. Første fase knyttet til klassifikasjons- og målereglene er ferdigstilt fra IASB. Klassifikasjons- og målereglene for finansielle forpliktelser i IAS 39 videreføres i all hovedsak, med unntak for finansielle forpliktelser utpekt til virkelig verdi med verdiendring over resultat (virkelig verdi-opsjon), hvor verdiendringer knyttet til egen kredittrisiko separeres ut og føres over andre inntekter og kostnader i totalresultatet. Fase 2 som omhandler nedskrivning av finansielle instrumenter, og fase 3 som omhandler sikringsbokføring er enda ikke ferdigstilt av IASB. Det er fremdeles uklart når IFRS 9 blir pliktig å anvende, men tidligst vil reglene gjelde med virkning for regnskapsår som starter 1.1.2017. EU har ikke godkjent bruk av standarden. Ferd avventer foreløpig IFRS 9, men vil anvende IFRS 9 når den blir pliktig. De delene av IFRS 9 som så langt er ferdigstilt har relativt begrensede konsekvenser for Ferd.
               
IFRS 12 Opplysninger om interesser i andre foretak
IFRS 12 gjelder for foretak som har interesser i selskaper som konsolideres, og selskaper som ikke konsolideres, men som foretaket er involvert i. IFRS 12 forener opplysningskravene for datterselskaper, felles kontrollerte virksomheter, tilknyttede foretak og ikke-konsoliderte strukturerte enheter, og samler kravene i én regnskapsstandard. IFRS 12 gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1.1.2014 eller senere (med anledning til tidliganvendelse), og EU har godkjent standarden. Ferd forventer å anvende IFRS 12 fra og med 1.1.2014, og implementeringen vil få konsekvenser for Ferds noter som følge av økt informasjonskrav.
               
Endringer til IAS 27 (Revidert) Separat finansregnskap
Som følge av introduksjonen av IFRS 10 og IFRS 12 ble det gjort endringer i IAS 27 som samordner standarden med de nye regnskapsstandardene. IFRS 10 erstattet de delene av IAS 27 som omhandler konsernregnskap. IAS 27 omhandler nå bare selskapsregnskapet. Endringene gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1.1.2014 og EU har godkjent standarden. Ferd forventer å anvende den endrede standarden fra og med 1. januar 2014.
 
 
NOTE 2
ESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER
           
               
Ledelsen har benyttet estimater og forutsetninger ved utarbeidelsen av regnskapet. Dette gjelder for eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og noteopplysninger. Estimater og forutsetninger som er lagt til grunn for verdsettelse er basert på historisk erfaring og andre faktorer som vurderes å være relevante for estimatet på balansedagen. Estimatene kan avvike fra faktiske resultater. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hovedpostene hvor estimater vil ha stor innvirkning på regnskapsførte verdier er omtalt under. Metode for estimering av virkelig verdi på finansielle eiendeler er også beskrevet under.
               
Ferd er av den oppfatning at estimatene på virkelig verdi reflekterer rimelige estimater og forutsetninger for alle vesentlige faktorer som partene i en uavhengig transaksjon forventes å vektlegge, inkludert de faktorer som har innvirkning på forventet kontantstrøm, og av graden av risiko forbundet med disse.
               
Fastsettelse av virkelig verdi på finansielle eiendeler
Ferds balanse består av en stor andel finansielle eiendeler som bokføres til virkelig verdi. Måling til virkelig verdi av de finansielle eiendelene vil i ulik grad være påvirket av estimater og forutsetninger knyttet til blant annet fremtidige kontantstrømmer, avkastningskrav og rentenivå. Det er størst usikkerhet knyttet til fastsettelse av virkelig verdi på de unoterte finansielle eiendelene.
               
Noterte aksjer og andeler
Virkelig verdi av finansielle eiendeler som omsettes i aktive og likvide markeder fastsettes til noterte markedspriser på balansedagen (markedets offisielle sluttkurs), og verdifastsettelsen innebærer således begrenset estimatusikkerhet.
               
Unoterte aksjer og andeler
Posten "Unoterte aksjer og andeler" består av unoterte aksjer og investeringer i Private Equity fond. Virkelig verdi estimeres ved hjelp av anerkjente verdsettelsesmodeller. Bruken av disse modellene krever innleggelse av data som dels består av noterte markedspriser (eksempelvis renter) og dels estimater om fremtidig utvikling, samt vurderinger vedrørende en rekke faktorer som eksisterer på balansedagen.
               
Hedgefond
Hedgefondene er eksternt forvaltet. Ferd mottar månedlige, kvartalsvise eller halvårlige estimater på virkelig verdi fra forvalterne. Estimatene blir etterprøvd av uavhengige administratorer. I tillegg utøves det en rimelighetsvurdering av fondenes samlede avkastning mot referanseindekser. Rapportert verdi på hedgefondene som forvaltes i SI-porteføljen må dessuten normalt justeres for et estimat på likviditetsrabatt.
               
Renteinvesteringer
Virkelig verdi av renteinvesteringer verdsettes ut fra noterte markedskurser. Dersom det ikke finnes markedskurser på renteinvesteringen, verdsettes renteinvesteringen i samsvar med prismodeller basert på gjeldende rentekurve og eksterne kredittratinger.
               
Derivater
Virkelig verdi av derivater verdsettes ut fra noterte markedskurser. Der markedskurs ikke er tilgjengelig, beregnes verdien utfra gjeldende rentekurve og andre relevante faktorer.
               
Fastsettelse av virkelig verdi på datterselskaper med eiendommer
Ferd har datterselskaper med betydelige eiendommer som verdsettes til virkelig verdi. Virkelig verdi fastsettes til neddiskontert verdi av fremtidige kontantstrømmer og estimatet vil være påvirket av estimerte fremtidige kontantstrømmer og avkastningskrav. Hovedprinsippene for fastsettelse av kontantstrømmer og avkastningskrav er beskrevet under.
               
Fremtidige kontantstrømmer baseres på følgende forhold:
Eksisterende kontrakter
Forventet fremtidig utleie
Forventet ledighet
               
Avkastningskravet fastsettes til risikofri rente tillagt risikopremie for eiendommen.
               
Risikopremien baseres på:
Beliggenhet
Standard
Forventet markedsutvikling
Leienivå sammenlignet med resten av markedet
Kvalitet på leietakers soliditet
Eiendomsspesifikk kunnskap
               
Dersom det er gjort transaksjoner av sammenlignbare eiendommer nært opp mot balansedagen, benyttes disse verdien som en kryssreferanse for verdsettelsen.
               
Næringseiendommer som ikke er utleid og eiendommer som inngår i utbyggingsprosjekter verdsettes normalt ved uavhengig takst.
               
Fastsettelse av virkelig verdi på datterselskaper med finansielle og industrielle investeringer
Ferd AS eier finansielle og industrielle investeringer indirekte gjennom datterselskaper som er holdingselskaper for disse investeringene. Virkelig verdi av disse datterselskapene er verdsatt til bokført verdi av egenkapitalen, for deretter å justere for ikke bokførte verdiendringer på de underliggende investeringene. De underliggende investeringene er verdsatt etter de samme prinsipper og metoder som Ferd AS' direkteinvesteringer.
               
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
Beregning av pensjonsforpliktelse innebærer bruk av skjønn og estimater på en rekke økonomiske og demografiske forutsetninger. Det henvises til note 15 for en nærmere beskrivelse av hvilke forutsetninger som er lagt til grunn. Endringer i forutsetninger kan medføre betydelige endringer i balanseførte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.
NOTE 3
DRIFTSSEGMENTER
 
Ferd avlegger segmentrapportering i samsvar med IFRS 8. Ferd er et investeringsselskap og selskapets ledelse fatter beslutninger, følger opp og evaluerer sine beslutninger basert på virkelig verdi på selskapets investeringer og verdiendringer på disse. De operative segmentene identifiseres på bakgrunn av kapital- og ressursallokering. Ferd opererer med følgende 5 forretningsområder:
 
Ferd Capital er en aktiv og langsiktig investor i privateide og børsnoterte selskaper. Ferd Capital har en helhetlig tilnærming til investeringer i mulighetsrommet som strekker seg fra ekspansjonsfasen til modne selskaper. Ferd Capital prioriterer investeringer i selskaper hvor vi har relevant kompetanse. Teamet består av høyt kvalifiserte medarbeidere med operativ erfaring fra finans, strategisk rådgivning og industri. Ferd Capital forvalter konsernets langsiktige aktive egenkapitalinvesteringer, hvor de største investeringene er:
 
- Elopak (100 prosent eierandel) er en av verdens ledende leverandører av emballasjesystemer for flytende næringsmidler. Med en organisasjon og samarbeidspartnere i mer enn 40 land, selges og markedsføres selskapets produkter i over 100 land på alle verdens kontinenter.
 
- Aibel (49 prosent eierandel) er en ledende leverandør til internasjonal oppstrøms olje- og gassindustri med fokus på norsk sokkel. Selskapet står for drift, vedlikehold og modifikasjoner av offshore- og landbaserte anlegg, og leverer også komplette produksjons- og prosessanlegg.
 
- TeleComputing (96 prosent eierandel) er en ledende leverandør av IT-tjenester til små og mellomstore bedrifter i Norge og Sverige. Selskapet leverer et bredt spekter av nettbaserte applikasjoner og kundetilpassede drifts- og outsourcingtjenester og i tillegg systemutvikling, kundebistand og andre konsulenttjenester.
 
- Interwell (34 prosent eierandel) er en ledende norsk leverandør av høytekonologiske brønnverktøy til den internasjonale olje - og gassindustrien. Selskapets viktigste marked er norsk kontinentalsokkel, men har i de senere årene etablert en tilstedeværelse i flere viktige markeder internasjonalt både i Europa, USA og Midtøsten.
 
- Swix Sport (100 prosent eierandel) utvikler, produserer og markedsfører skismøring, staver, tilbehør og tekstiler til sport og aktiv fritid under varemerkene Swix, Ulvang, Toko, Original og Lundhags. Selskapet har en omfattende virksomhet i både Norge og utlandet gjennom datterselskaper i blant annet Sverige, USA, Japan og Tyskland.
 
- Mestergruppen (92 prosent eierandel) er en ledende aktør i det norske byggevaremarkedet med fokus på den profesjonelle delen av markedet. Selskapets virksomhet omfatter salg av byggevarer, tomte- og prosjektutvikling og hus- og hyttekjeder.
 
- Servi (100 prosent eierandel). Servi utvikler og produserer kundespesifikke hydraulikksystemer, sylindre og ventiler til offshore, maritim og landbasert industri. Selskapet tilbyr et bredt sortiment av komponenter innenfor hydraulikk, pneumatikk og glidelagre samt service og vedlikehold av hydraulikksystemer.
 
Ferd Invest er en aktiv investor som forvalter en betydelig portefølje av nordiske børsnoterte aksjer. Forretningsområdet investerer primært i enkeltaksjer der man mener å se et stort potensial. Porteføljen måles mot en nordisk referanseindeks.
 
Ferd Special Investments (SI) har et vidt mandat til å gjøre investeringer, men har hittil hovedsakelig kjøpt hedgefondandeler i annenhåndsmarkedet. SI gjør investeringer der Ferd ser muligheter innenfor denne nisjen.
 
Ferd Hedgefond foretar investeringer i ulike typer hedgefond som forvaltes av hedgefondmiljøer i utlandet. Forretningsområdet skal gi en god risikojustert avkastning og sørge for risikospredning for Ferd.
 
Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor med ansvar for konsernets eiendomssatsing. Virksomheten er fokusert rundt utvikling av kontor-, lager- og logistikkeiendommer samt utvikling av boligeiendom for salg, i hovedsak i Oslo-området. Prosjektene gjennomføres dels i egen regi, dels i samarbeid med utvalgte eksterne samarbeidspartnere. Ferd Eiendom investerer også i utenlandske eiendomsfond.
 
Øvrig Virksomhet består hovedsakelig av investeringer i eksternt forvaltede private equity fond, som har mindre behov for løpende daglig oppfølging og derfor overvåkes av ledelsen fremfor å allokeres til et eget forretningsområde. Disse verdipapirene er derfor del av Øvrig virksomhet. "Small Caps"-mandatet, som består av enkeltposter i børsnoterte selskaper hvor tidsperspektivet potensielt kan være noe lengre enn for Invest, inngår også i Øvrig virksomhet. I Øvrig virksomhet inngår også enkelte finansielle instrumenter ledelsen kan benytte for å justere den samlede risikoeksponering. I tillegg inngår kostnader til selskapets ledelse, stab og internbank.
 
Beløp i NOK 1 000
Ferd AS
Ferd
Capital
Ferd Invest
Ferd
Special Investments
Ferd Hedgefond
Ferd Eiendom
Øvrig virksomhet
Resultat 2013
             
Driftsinntekter
5 410 746
2 448 792
1 489 658
573 629
196 366
191 812
510 488
Driftskostnader
- 177 658
- 62 682
- 18 455
- 21 153
- 4 894
- 9 278
- 61 196
Driftsresultat
5 233 089
2 386 111
1 471 203
552 476
191 472
182 534
449 292
               
Balanse 31.12.13
             
Investeringer i datterselskaper
11 403 639
9 468 879
 
44 547
 
1 304 661
585 551
Investeringer klassifisert som omløpsmidler
12 539 232
158 290
4 985 020
1 992 851
2 227 204
130
3 175 738
Bankinnskudd / trekk på konsernkonto
274 870
1 190 694
53 737
184 636
30 896
238 910
-1 424 003
Øvrige eiendeler
275 473
29 211
1 235
144 604
25 300
47 889
27 234
Sum eiendeler
24 493 214
10 847 074
5 039 992
2 366 638
2 283 400
1 591 591
2 364 520
               
Beløp i NOK 1 000
Ferd AS
Ferd
Capital
Ferd Invest
Ferd
Special Investments
Ferd Hedgefond
Ferd Eiendom
Øvrig virksomhet
Resultat 2012
             
Driftsinntekter
3 936 778
1 731 345
654 655
174 584
137 678
72 390
1 166 127
Driftskostnader
- 196 627
- 91 091
- 24 005
- 12 411
- 8 292
- 13 409
- 47 418
Driftsresultat
3 740 151
1 640 254
630 650
162 173
129 385
58 981
1 118 709
               
Balanse 31.12.12
             
Investeringer i datterselskaper
8 610 741
6 781 355
 
35 438
 
1 168 849
625 100
Investeringer klassifisert som omløpsmidler
12 320 087
1 241 127
3 473 772
1 464 558
1 607 396
130
4 533 104
Bankinnskudd / trekk på konsernkonto
911 028
117 936
31 048
202 900
82 788
222 206
254 150
Øvrige eiendeler
969 273
772 645
21 623
71 360
 
41 828
61 816
Sum eiendeler
22 811 130
8 913 063
3 526 443
1 774 256
1 690 185
1 433 013
5 474 171
NOTE 4
INNTEKTER FRA FINANSIELLE INVESTERINGER
 
         
Beløp i NOK 1 000
Utbytter og konsernbidrag
fra finansielle investeringer *)
Urealiserte verdiendringer på
finansielle investeringer
Netto gevinster ved salg av
finansielle investeringer
Sum
         
Investeringer i datterselskaper
152 627
2 473 235
 
2 625 863
Noterte aksjer og andeler
110 698
1 091 666
352 266
1 554 631
Unoterte aksjer og andeler
1 491
408 887
42 158
452 536
Hedgefond
6 764
486 542
253 512
746 819
Renteinvesteringer
- 3 160
- 19 540
32 746
10 047
Sum 2013
268 421
4 440 791
680 683
5 389 895
         
Beløp i NOK 1 000
Utbytter og konsernbidrag fra finansielle investeringer *)
Urealiserte verdiendringer på finansielle investeringer
Netto gevinster ved salg av finansielle investeringer
Sum
         
Investeringer i datterselskaper
101 786
1 662 327
 
1 764 113
Noterte aksjer og andeler
72 442
355 399
149 066
576 907
Unoterte aksjer og andeler
21 322
1 377 081
- 137 596
1 260 808
Hedgefond
9 749
125 287
161 937
296 973
Renteinvesteringer
- 1 570
19 849
 
18 279
Sum 2012
203 730
3 539 942
173 407
3 917 079
         
*) Utdelinger fra fondsinvesteringer bokføres hovedsakelig mot kostpris på investeringene, og resultatføres ikke.
NOTE 5
LØNNSKOSTNADER OG GODTGJØRELSER
     
         
Beløp i NOK 1 000
   
2013
2012
Lønn
   
107 099
123 145
Sosiale avgifter
   
17 464
16 770
Pensjonskostnader (se note 15)
   
- 25 478
4 397
Andre ytelser
   
2 227
3 359
Sum
   
101 312
147 671
         
Gjennomsnittlig antall årsverk
   
39
43
         
Lønn og honorarer til konsernsjef
   
Beløp i NOK 1 000
Lønn
Bonus
Naturalytelser
Pensjon
John Giverholt
3 287
2 297
234
1 218
         
Konsernsjefens bonusordning er begrenset oppad til en årslønn. Bonus er basert på oppnådde resultater i konsernet.
         
Konsernsjefen omfattes av Ferds kollektive pensjonsordninger for lønn under 12 G og oppebærer med det rett til en ytelsespensjon. Denne ordningen er fra 2014 erstattet med en innskuddsordning (se også note 15). Konsernsjefen har dessuten en ytelsesordning for pensjonsgrunnlaget som er høyere enn 12 G men oppad begrenset til ca 2,2 mill , samt en førtidspensjonsordning som gir mulighet til å fratre ved oppnådd 65 års alder.
         
Konsernsjefen har rett til 9 måneders etterlønn dersom han må fratre sin stilling.
         
Ferd AS har en fordring på konsernsjefen på kr 600 000 som renteberegnes etter markedsmessige vilkår. Ferd AS har tilfredsstillende pantesikkerhet for dette lånet. Lånet har ingen definert avdragsplan.
         
Honorarer til styret
Det er ikke utbetalt særskilt honorar for styreverv i Ferd AS.
NOTE 6
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
 
     
Beløp i NOK 1 000
2013
2012
Leie av bygninger o.l.
5 850
6 006
Honorarer til advokater, konsulenter og revisor
29 374
20 815
Reisekostnader
1 635
2 243
Tap og endring i nedskrivning på fordringer
13 444
1 888
Andre kostnader
24 151
15 798
Sum
74 455
46 750
NOTE 7
KOSTNADSFØRTE HONORAR TIL REVISORER
 
     
Oversikt over honorar til selskapets revisor, revisjons- og rådgivningsselskapet Ernst og Young AS:
     
Beløp i NOK 1 000
2013
2012
Revisjonshonorar
1 111
1 330
Andre attestasjonstjenester
18
12
Skattemessige tjenester
 
12
Andre tjenester utenfor revisjon
1 520
940
Sum
2 649
2 295
     
Andre tjenester utenfor revisjon er i hovedsak due diligence tjenester samt bistand til oversettelse av årsregnskap. Alle beløp er eks mva.
NOTE 8
 
      SKATTER
       
Beløp i NOK 1 000
2013
 
2012
       
Skattekostnad består av
     
Betalbar inntektsskatt
 
 
1 931
Endring i utsatt skatt
146 737
 
- 38 366
Skatt relatert til tidligere år
31 736
 
3 122
Skatteeffekt av netto avgitt konsernbidrag
 
 
69 113
Skattekostnad
178 473
 
35 800
       
Betalbar skatt i balansen
     
Beløp i NOK 1 000
2013
 
2012
Årets betalbare skatt
 
 
1 931
Innbetalt forhåndsskatt
   
- 1 440
Betalbar skatt fra tidligere år
32 228
 
 
Betalbar skatt i balansen
32 228
 
492
       
Avstemming fra nominell til effektiv skattesats
     
 
2013
 
2012
Resultat før skattekostnad
5 164 811
 
3 664 764
Forventet skattekostnad etter nominell skattesats (28%)
1 446 147
 
1 026 134
Ikke skattepliktige gevinster/tap og utdelinger på verdipapirer
- 187 854
 
- 34 861
Urealiserte verdiendringer på verdipapirer
-1 112 420
 
- 959 693
Justering av skatt tidligere perioder
31 736
 
3 122
Effekt av endring i skattesats
- 4 743
 
 
Skatteeffekten av andre permanente forskjeller
5 607
 
1 098
Skattekostnad
178 473
 
35 800
Effektiv skattesats
3,5 %
 
1,0 %
 
 
 
 
Utsatt skattefordel og utsatt skatt
     
Beløp i NOK 1 000
2013
 
2012
Fordringer
- 6 791
 
- 3 310
Aksjer og andeler
200 624
 
1 285
Varige driftsmidler
5 196
 
6 874
Avsetninger
 
 
- 5 662
Netto pensjoner
- 5 556
 
- 19 508
Fremførbart underskudd
- 65 419
 
 
Balanseført verdi 31.12, utsatt skattefordel (-) / skatteforpliktelse
128 054
 
- 20 320
       
Endring i netto balanseført utsatt skatt
     
Beløp i NOK 1 000
2013
 
2012
Balanseført verdi 1.1.
- 20 320
 
16 903
Resultatført i perioden
146 737
 
- 38 366
Innfusjonert (se note 19)
- 1 048
 
 
Skatt ført mot totalresultatet (estimatavvik, pensjoner)
2 685
 
1 143
Balanseført verdi 31.12
128 054
 
- 20 320
NOTE 9
VARIGE DRIFTSMIDLER
   
       
2013
     
Beløp i NOK 1 000
Bygninger og tomter
Driftsløsøre og inventar
Sum
Anskaffelseskost 01.01.
3 080
22 066
25 146
Tilgang
38
1 646
1 684
Avgang
 
- 3 810
- 3 810
Anskaffelseskost 31.12.
3 118
19 902
23 020
       
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.
 
15 198
15 198
Årets avskrivninger
 
1 891
1 891
Avgang avskrivninger
 
- 2 151
- 2 151
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
 
14 938
14 938
       
Balanseført verdi 31.12.
3 118
4 964
8 082
       
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
-
4-10 år
 
Avskrivningsplan
 
Lineær
 
       
2012
     
Beløp i NOK 1 000
Bygninger og tomter
Driftsløsøre og inventar
Sum
Anskaffelseskost 01.01.
2 709
19 906
22 615
Tilgang
371
2 925
3 296
Avgang
 
- 765
- 765
Anskaffelseskost 31.12.
3 080
22 066
25 146
       
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.
 
13 262
13 262
Årets avskrivninger
 
1 936
1 936
Avgang avskrivninger
 
   
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
 
15 198
15 198
       
Balanseført verdi 31.12.
3 080
6 868
9 948
       
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
-
4-10 år
 
Avskrivningsplan
 
Lineær
 
NOTE 10
AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAPER MED EIERANDEL OVER 10 %
 
     
 
Forretningskontor
Eierandel
Datterselskap
   
Elopak AS
Røyken
100,0 %
FC Well Invest AS
Bærum
100,0 %
FC-Invest AS
Bærum
100,0 %
Ferd Aibel Holding AS
Bærum
100,0 %
1912 Top Holding AS
Bærum
100,0 %
Ferd Eiendom AS
Bærum
100,0 %
Ferd Malta Holdings Ltd
Malta
100,0 %
Ferd MG Holding AS
Bærum
96,6 %
Ferd Sosiale Entreprenører AS
Bærum
100,0 %
Norse Crown Company Ltd. AS
Bærum
100,0 %
Swix Sport AS
Oslo
100,0 %
     
Anleggsaksjer og -andeler > 10 % eierandel
   
Herkules Capital I AS
 
40,0 %
     
Omløpsaksjer og andeler > 10 % eierandel
   
ARKeX Ltd
 
18,2 %
CF Engine AS
 
37,9 %
Energy Ventures AS
 
31,8 %
Energy Ventures IS
 
19,1 %
Energy Ventures II AS
 
26,0 %
Energy Ventures II KS
 
22,1 %
Energy Ventures III AS
 
25,0 %
Energy Ventures III GP LP
 
25,0 %
Energy Ventures III LP
 
18,7 %
Eniram Ltd
 
27,6 %
Herkules Private Equity Fund I (LP-I) Limited
 
76,1 %
Herkules Private Equity Fund II (LP-I) Limited
 
74,5 %
Herkules Private Equity Fund III (LP-I) Limited
 
25,1 %
Intera Fund I
 
12,0 %
Marical Inc
 
22,4 %
Napatech AS
 
22,3 %
NMI AS
 
12,5 %
NMI Fund III
 
31,3 %
NMI Global
 
12,5 %
NMI Frontier
 
12,5 %
NRP Fleetfinance IV D.I.S
 
20,0 %
SPV Herkules II LP
 
81,5 %
Streaming Media AS
 
17,2 %
Vensafe ASA
 
23,1 %
NOTE 11
FINANSIELLE INSTRUMENTER OG BRUK AV VIRKELIG VERDI
               
Ferds prinsipper ved måling til virkelig verdi, generelt
               
Ferd benytter den verdsettelsesmetode som ansees å gi det mest representative estimatet på en antatt salgsverdi. Et slikt salg forutsettes gjennomført i en velordnet transaksjon på balansedagen. Dette innebærer at for alle eiendeler der det finnes observerbar markedsinformasjon, eller der det nylig er gjennomført en transaksjon, benyttes disse kurser (markedsmetoden). Når en kurs for en identisk eiendel ikke er observerbar, beregnes virkelig verdi ved hjelp av en annen verdsettingsmetode. Ved verdsettingen benytter Ferd relevante og observerbare data i størst mulig grad.
               
For alle investeringer der verdien fastsettes ved bruk av en annen verdsettingsmetode enn markedsmetoden, gjøres det analyser av endringen i verdi fra periode til periode. Det gjennomføres grundige analyser på flere nivåer, både av overordnet i forretningsområdet, av Ferds konsernledelse og til slutt av Ferds styre. Det utarbeides sensitivitetsanalyser for de mest sentrale og kritiske inndata i verdsettingsmodellen, og i enkelte tilfeller foretas kontrollberegninger av verdsettelsen ved bruk av alternative verdsettingsmetoder for å bekrefte den beregnede verdi.
               
Ferd er konsekvent i bruken av verdsettingsmetode, og endrer normalt ikke prinsippene for verdsettelsen. Endring av prinsipper vil gi lav pålitelighet i rapporteringen og svekket sammenlignbarhet fra periode til periode. Prinsipp for verdsettelse og bruk av verdsettingsmetode fastsettes for investeringen før den gjennomføres og endres kun unntaksvis og bare dersom endringen fører til en måling som under omstendighetene er mer representativ for virkelig verdi.
 

Verdsettelsesmetoder

             
Verdien av datterselskaper er fastsatt ved ta utgangspunkt i selskapenes bokførte egenkapital og justere for ikke bokførte verdiendringer. Underliggende investeringer verdsettes etter samme prinsipper som investeringer eid direkte i Ferd AS, som beskrevet nedenfor.
               
Investeringer i børsnoterte aksjer verdsettes ved bruk av markedsmetoden. Børskurs for siste gjennomførte transaksjon på markedsplassen legges til grunn.
 
Investeringer i unoterte aksjer som blir forvaltet internt, verdsettes normalt basert på en inntjeningsmultippel. Ved beregning av verdi (Enterprise Value - EV) benyttes for eksempel EV/EBITDA, EV/EBITA og EV/EBIT. Det gjøres deretter fradrag for en likviditetsrabatt og et tillegg for en kontrollpremie.  I selskaper hvor Ferd har betydelig innflytelse på et selskaps beslutninger, vil normalt likviditetsrabatten og kontrollpremien utligne hverandre. Korrigeringene gjøres direkte på multippelen. Selskapets resultat som benyttes i verdsettelsen normaliseres for engangseffekter. Til slutt beregnes egenkapitalverdi ved å gjøre fradrag for netto rentebærende gjeld. Dersom det har skjedd en uavhengig transaksjon i verdipapiret, benyttes denne ofte som grunnlag for vår verdsettelse.
               
Flere av ventureinvesteringene er selskaper uten positiv kontantstrøm. Dette medfører at det knytter seg større grad av usikkerheter ved verdsettelsene av disse selskapene. Verdsettelsene baseres på internasjonale retningslinjer for verdsettelse (EVCA guidelines). Investeringen måles til kostpris men prisingen justeres for fremdrift i forhold til forretningsplan eller dersom det har skjedd en transaksjon.
               
Verdsettelse av investeringer i eksternt forvaltede private equity- og hedgefond er basert på rapportert verdi fra fondene (NAV). Ferd gjør en kritisk vurdering av om rapportert NAV kan legges til grunn som virkelig verdi, basert på egenskaper ved fondet. I mange tilfeller må rapportert NAV justeres, eksempelvis for en likviditetsrabatt. Special Investments kjøper hedgefond i annenhåndsmarkedet, ofte med en betydelig rabatt i forhold til rapportert verdi fra fondene (NAV). Ved måling av disse hedgefondene innhentes anslag fra ekstern megler for å vurdere hvilken rabatt disse hedgefondene omsettes til, sammenlignet med siste rapporterte NAV.
 
Utleieeiendommer er verdsatt ved diskontering av fremtidige forventede kontantstrømmer. Verdien av eiendommer som inngår i byggeprosjekter vurderes løpende til antatt salgsverdi. Verdien oppnår ofte et skifte ved oppnådde milepæler. Ved beregningen legges det til grunn at eiendommen brukes på beste mulige måte. Andre eiendommer verdsettes til uavhengig takst.
               
Nedenfor følger en oversikt over bokført verdi og virkelig verdi av selskapets finansielle instrumenter samt hvordan disse er behandlet i regnskapet. Tabellen er utgangspunkt for den videre informasjonen om selskapets finansielle risiko og henviser til påfølgende noter.
               
       
Finansielle instrumenter målt til amortisert kost
 
Beløp i NOK 1 000
 
Finansielle instrumenter målt til virkelig verdi over resultatet
Utlån og fordringer
Finansiell forpliktelse
SUM
Virkelig verdi
 
Anleggsmidler
             
Investeringer i datterselskaper
   
11 403 639
   
11 403 639
11 403 639
Lån til foretak i samme konsern
     
 
 
 
 
Andre langsiktige fordringer
     
42 663
 
42 663
42 663
Sum 2013
   
11 403 639
42 663
 
11 446 302
11 446 302
Sum 2012
   
8 610 741
743 007
 
9 353 748
9 353 748
               
Omløpsmidler
             
Kortsiktige fordringer mot selskap i samme konsern
     
66 907
 
66 907
66 907
Andre kortsiktige fordringer
     
157 821
 
157 821
157 821
Noterte aksjer og andeler
   
5 241 213
   
5 241 213
5 241 213
Unoterte aksjer og andeler
   
2 922 904
   
2 922 904
2 922 904
Hedgefond
   
4 361 911
   
4 361 911
4 361 911
Renteinvesteringer
   
13 205
   
13 205
13 205
Bankinnskudd
     
274 870
 
274 870
274 870
Sum 2013
   
12 539 232
499 598
 
13 038 830
13 038 830
Sum 2012
   
12 320 087
1 107 027
 
13 427 114
13 427 114
               
Langsiktig gjeld
             
Langsiktig rentebærende gjeld
       
 
 
 
Sum 2013
       
-
-
-
Sum 2012
       
2 493 514
2 493 514
2 493 514
               
Kortsiktig gjeld
             
Leverandørgjeld
       
1 891
1 891
1 891
Offentlige avgifter
       
8 757
8 757
8 757
Gjeld til selskap i samme konsern
       
83 064
83 064
83 064
Annen kortsiktig gjeld
       
20 648
20 648
20 648
Sum 2013
       
114 360
114 360
114 360
Sum 2012
       
299 136
299 136
299 136
               
Virkelig verdi hierarki - Finansielle eiendeler og forpliktelser
               
Ferd inndeler eiendeler og forpliktelser målt til virkelig verdi i balansen i et hierarki basert på grunnlaget for verdsettelsen. Hierarkiet har følgende nivåer:
               
Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler uten justeringer. Et aktivt marked kjennetegnes ved at det gjøres transaksjoner i markedet i verdipapiret med tilstrekkelig hyppighet og volum. Prisinformasjonen skal være løpende oppdatert og representere forventet salgsvederlag. Kun børsnoterte aksjer eid av Ferd Invest og allokert til Small Caps mandatet blir vurdert som nivå 1 investeringer.
               
Nivå 2: På nivå 2 klassifiseres investeringer hvor det finnes noterte priser, men markedene tilfredsstiller ikke kravene for å regnes som aktive. I tillegg vurderes investeringer hvor verdsettelsen i sin helhet kan avledes fra verdien av andre noterte priser, herunder verdi på underliggende verdipapirer, rentenivå, valutakurs eller lignende. Finansielle derivater som renteswaper og valutaterminer vurderes også som nivå 2 investeringer. Enkelte fond i Ferds hedgefond-portefølje vurderes å tilfredsstille kravene til nivå 2. Disse fondene består av sammensatte porteføljer av aksjer, aksjefond, rentepapirer, råvarer og andre omsettelige derivater. For slike fond rapporteres verdi (NAV) løpende og den rapporterte NAV benyttes ved transaksjoner i fondet.
               
Nivå 3: Alle Ferds øvrige investeringer vurderes på nivå 3. Verdsettelsen gjøres basert på verdsettelsesmodeller der deler av den benyttede informasjonen ikke kan observeres i markedet. Verdipapirer som verdsettes basert på noterte priser eller rapportert verdi (NAV), men hvor det må gjøres vesentlige justeringer vurderes på nivå 3. Aksjer med liten eller ingen omsetning, hvor det kreves en intern verdsettelse for å fastsette virkelig verdi vurderes på nivå 3. For Ferd gjelder dette alle ventureinvesteringer, private equity investeringer og fondsinvesteringer der rapportert NAV justeres. En avstemming i bevegelsen av eiendelene på nivå 3 er vist i en egen tabell.
               
Ferd allokerer hver enkelt investering til sitt respektive nivå i hierarkiet ved anskaffelse. Overføringer fra et nivå til et annet skjer kun unntaksvis og utelukkende dersom det er skjedd endringer av betydning for nivåinndelingen ved den finansielle eiendelen. Dette kan skje eksempelvis ved at en unotert aksje har blitt børsnotert eller tilsvarende. En overføring mellom nivåene vil i så tilfelle gjøres når Ferd er blitt kjent med endringen.
               
Tabellen viser hvilket nivå i verdsettelseshierarkiet de ulike målemetodene for konsernets finansielle eiendeler målt til virkelig verdi vurderes å befinne seg:
               
Beløp i NOK 1 000
     
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sum 2013
Investeringer i datterselskaper
         
11 403 639
11 403 639
Noterte aksjer og andeler
     
5 241 213
   
5 241 213
Unoterte aksjer og andeler
       
 
2 922 904
2 922 904
Hedgefond
       
2 360 531
2 001 381
4 361 911
Renteinvesteringer
       
13 205
 
13 205
Sum 2013
     
5 241 213
2 373 736
16 327 923
23 942 871
               
Beløp i NOK 1 000
     
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sum 2012
Investeringer i datterselskaper
         
8 610 741
8 610 741
Noterte aksjer og andeler
     
3 476 584
 
 
3 476 584
Unoterte aksjer og andeler
       
6 448
5 619 273
5 625 721
Hedgefond
     
 
1 600 948
1 461 746
3 062 694
Renteinvesteringer
     
 
155 088
 
155 088
Sum 2012
     
3 476 584
1 762 484
15 691 760
20 930 828
               
Avstemming av bevegelsen i eiendeler på nivå 3
Beløp i NOK 1 000
IB 01.01.13
Kjøp / emisjon
Salg og utbetalinger fra investeringer
Overføringer til og fra nivå 3
Urealiserte gevinster og tap, innregnet i resultatet
Gevinst og tap innregnet i resultatet
UB 31.12.13
Investeringer i datterselskaper
8 610 741
450 360
- 130 697
 
2 473 235
 
11 403 639
Unoterte aksjer og andeler
5 619 273
221 876
-3 364 254
 
409 528
36 481
2 922 904
Hedgefond
1 461 746
503 209
- 631 164
 
386 655
280 935
2 001 381
Sum
15 691 760
1 175 445
-4 126 115
 
3 269 418
317 416
16 327 924
               
Beløp i NOK 1 000
IB 01.01.12
Kjøp / emisjon
Salg og utbetalinger fra investeringer
Overføringer til og fra nivå 3
Urealiserte gevinster og tap, innregnet i resultatet
Gevinst og tap innregnet i resultatet
UB 31.12.12
Investeringer i datterselskaper
6 483 565
469 949
- 5 100
 
1 662 327
 
8 610 741
Unoterte aksjer og andeler
4 603 667
186 454
- 390 765
- 6 448
1 363 961
- 137 596
5 619 273
Hedgefond
1 477 781
690 982
- 490 577
- 375 735
61 247
98 048
1 461 746
Sum
12 565 013
1 347 385
- 886 442
- 382 183
3 087 535
- 39 548
15 691 760
               
Oversikt over benyttede inndata og sensitivitetsanalyse
               
Nedenfor presenteres en oversikt over de mest sentrale forutsetninger benyttet ved måling av virkelig verdi av Ferds investeringer, allokert til nivå 3 i hierarkiet. Vi viser også hvor sensitive verdien av investeringene er for endringer i forutsetningene.
               
Beløp i NOK 1 000
Balanseført verdi per 31.12.13
Benyttede og implisitte EBITDA-multipler
Verdi,
dersom multippel
reduseres med 10%
Benyttet diskonterings-rente
Verdi, dersom renten økes med 1 prosentpoeng
Estimerte rabatter ihht megler (intervall)
Verdi dersom rabatten økes med 10 prosentpoeng
Investering i Ferd Eiendom AS 1)
1 304 661
   
7,5% - 9,0%
1 142 661
   
Øvrige investeringer i datterselskaper
10 098 978
7,3 - 10
8 702 978
       
Unoterte aksjer og andeler 2)
2 922 904
7,6 - 9,5
2 641 504
       
Hedgefond 3)
2 001 381
       
12 % - 76 %
1 767 679
               
1) Ca 35 % av Ferd Eiendom AS' portefølje er utleieeiendommer og sensitive for endring i diskonteringsrente.
2) Ca 63 % av investeringene er sensitive for endring i multippel. De øvrige investeringene verdsettes på andre måter.
2) Ca 92 % av hedgefondene er sensitive for endring i rabatt. De øvrige investeringene verdsettes på andre måter.
NOTE 12
RISIKOSTYRING - INVESTERINGSAKTIVITETER
 
     
Det har i perioden ikke vært vesentlige endringer knyttet til selskapets risikostyring på området.
     
VERDIFALLSRISIKO OG ALLOKERING AV KAPITAL
     
Ferds allokering av kapitalen må være i tråd med eiers risikotoleranse. Et mål på denne risikotoleranse er hvor stort verdifall målt i kroner eller prosent eier aksepterer i tilfelle markedene Ferd er eksponert mot, skulle oppleve kraftige og raske fall. Ferds totalportefølje skal ha maksimalt 35 prosent verdifallsrisiko, gitt visse forutsetninger. Verdifallsrisikoen legger føringer på hvor stor andel av egenkapitalen som kan være investert i aktiva med høy risiko for verdifall. Dette måles og følges opp ved hjelp av stresstester. Tapsrisikoen blir vurdert som et mulig samlet verdifall uttrykt i kroner og som prosent av egenkapitalen.  Ferds langsiktighet gjør at eier kan akseptere store svingninger i verdijustert egenkapital.
     
KATEGORIER AV FINANSIELL RISIKO
     
Likviditetsrisiko
Ferd har et sterkt fokus på likviditet. Ferd legger til grunn at avkastningen fra finansielle investeringer skal bidra til å dekke løpende renteutgifter.  Det er derfor viktig at Ferds balanse er likvid og at muligheten til å realisere aktiva samsvarer godt med løpetiden på gjelden. Ferd stiller krav om at under normale markedsforhold skal minst 4 milliarder kroner av de finansielle investeringene bestå av aktiva som kan realiseres i løpet av et kvartal.  Dette ivaretas først og fremst gjennom investeringer i børsnoterte aksjer og hedgefond. Forøvrig henvises til informasjon om Ferds lånefasiliteter, herunder oversikt over forfallsstruktur på gjelden i note 16.
     
Valutarisiko
Ferd har definert intervaller for eksponering i norske kroner, euro, amerikanske dollar og svenske kroner. Så lenge eksponeringen ligger innenfor disse intervallene, gjør Ferd ingen valutatilpasninger. I de tilfellene Ferd har en eksponering utover disse intervallene iverksettes det tiltak for å tilpasse eksponeringen til den etablerte valutakurven.
     
SENSITIVITETSANALYSE, VERDIFALLSRISIKO INVESTERINGSVIRKSOMHET
     
Stresstesten er basert på en inndeling av Ferds egenkapital i ulike aktivaklasser, som utsettes for verdifall som følger:
     
- Norske aksjemarkedet faller 30 prosent
- Internasjonale aksjemarkeder faller 20 prosent
- Eiendom faller 10 prosent
- Kronekursen styrkes 10 prosent
     
For å nyansere beregningene gjøres det en vurdering av om Ferds investeringer antas å falle mer eller mindre enn markedet. Det legges for eksempel til grunn at de unoterte investeringene i et stresstestscenario har et verdifall på 1,5- 1,7 ganger markedet (30-50 prosent i Norge og 20-35 prosent i utlandet).
     
Beløp i NOK 1 000
2013
2012
Kursrisiko: Norske aksjer faller 30 %
-4 500 000
-4 400 000
Kursrisiko: Internasjonale aksjer faller 20 %
-1 600 000
-1 100 000
Kursrisiko: Eiendom faller 10 %
- 200 000
- 200 000
Valutarisiko: Kronekursen styrkes med 10 %
-1 100 000
- 600 000
Sum verdifall i verdijustert egenkapital
-7 400 000
-6 300 000
     
Verdifall i % av verdijustert egenkapital
31%
32%
     
Inkludert i grunnlaget for verdifallsrisikoen for 2013 er Ferd Capitals kjøp av 24 prosent av Interwell i januar 2014.
NOTE 13
BANKINNSKUDD
 
     
Blant balanseførte bankinnskudd inngår følgende bundne midler:
     
Beløp i NOK 1 000
2013
2012
Skattetrekkskonto
5 669
5 518
NOTE 14
AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
   
       
Aksjekapitalen i selskapet per 31.12.13 består av 183.267.630 aksjer med pålydende NOK 1,-.
       
Eierstruktur
       
Aksjonærene i selskapet per 31.12.13 var:
   
Antall aksjer
Eierandel
Ferd Holding AS
 
183 267 630
100,00%
       
Ferd AS er datterselskap av Ferd Holding AS som igjen er datterselskap av Ferd JHA AS. Ferd deler forretningskontor med sine morselskap på Lysaker i Bærum. For konsernregnskapet til Ferd JHA AS, ta kontakt med Ferd.
       
Aksjer eid indirekte av daglig leder og styremedlemmer i Ferd AS:
Rolle
 
Eierandel
Johan H. Andresen
Styrets leder
 
15,20%
       
Barna til Johan H. Andresen eier ca 85 % av Ferd AS indirekte gjennom aksjeeie i Ferd Holding AS.
NOTE 15
PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER
 
     
Ferd har etablert pensjonsordninger i samsvar med norske lovkrav. De ansatte deltar i ytelsesbaserte og innskuddsbaserte pensjonsordninger.
     
Frem til og med 2013 har alle ansatte vært medlem av en ytelsesbasert pensjonsordning for lønn opp til 12 ganger Folketrygdens grunnbeløp (G). Ytelsesbaserte pensjonsordninger gir de ansatte rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser. Forpliktelsen er et estimat for fremtidige ytelser som ansatte har opptjent basert på antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ytelsene neddiskonteres til nåverdi og balanseført forpliktelse reduseres med virkelig verdi av pensjonsmidler for fondsbaserte pensjonsordninger. Endring i forutsetninger, medlemsbestand og avvik mellom estimert og faktisk lønnsøkning og avkastning på midler medfører aktuarielle gevinster og tap. Aktuarielle gevinster og tap innregnes i totalresultatet. Den ytelsesbaserte ordningen er avsluttet ved nyttår. Utstedelser av fripoliser er gjennomført i 2014. Effekten av planendringen er resultatført i 2013. Fra januar 2014 vil alle ansatte være medlem av en innskuddsordning for lønn under 12 G.
     
For lønn over 12 G har Ferd etablert en pensjonsordning som innebærer at de ansatte opptjener en pensjonsrettighet hvert år. Samtidig med etableringen ble ordningen lukket for nyansatte. Rettigheten består av en andel av lønnen over 12 G, samt en avkastningskomponent som avhenger av den ansattes valgte risikoprofil. Pensjonsordningen har mange fellestrekk med en innskuddsordning, men ettersom Ferd ikke gjennomfører løpende utbetalinger til et fond, men har valgt å sitte med avkastningsrisikoen selv, skal ordningen regnskapsmessig klassifiseres som en ytelseseordning. Ferd har innregnet forpliktelsen som en pensjonsforpliktelse og kostnadsfører de løpende innskuddene og den løpende avkastningen etter hvert som de pådras. Forpliktelsen er ikke neddiskontert.
     
Konsernledelsen har dessuten en førtidspensjonsordning som gir de anledning til å gå av fra fylte 65 år. Dette er også en ytelsesordning.
     
Økonomiske forutsetninger per 31. desember
   
 
2013
2012
Diskonteringsrente
3,30%
2,20%
Forventet avkastning på pensjonsmidler
3,30%
3,60%
Forventet lønnsvekst
3,75%
3,25%
Fremtidig forventet pensjonsregulering
1,75%
1,30%
Forventet regulering av G
3,50%
3,00%
     
YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER
   
Spesifikasjon av innregnet forpliktelse
   
Beløp i NOK 1 000
2013
2012
Nåverdi av ikke-fondsbaserte pensjonsforpliktelser
20 579
27 976
Nåverdi av helt eller delvis fondsbaserte pensjonsforpliktelser
62 716
102 614
Sum nåverdi av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser
83 295
130 590
Virkelig verdi av pensjonsmidler
62 716
60 920
Sum ytelsesbasert forpliktelse som er innregnet i balansen
20 579
69 670
     
Bevegelse i forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger
   
Beløp i NOK 1 000
2013
2012
Forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger per 01.01
130 590
137 448
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
10 326
13 715
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
4 361
2 819
Estimatavvik på pensjonsforpliktelsen
- 13 054
- 9 017
Planendringer
- 35 855
- 9 826
Utbetalte ytelser
- 13 073
- 4 549
Forpliktelser for ytelsesbaserte pensjonsordninger per 31.12.
83 295
130 590
     
Bevegelse i virkelig verdi på pensjonsmidler for ytelsesbaserte pensjonsordninger
   
Beløp i NOK 1 000
2013
2012
Virkelig verdi på pensjonsmidler per 01.01.
60 920
61 000
Forventet avkastning på pensjonsmidler
1 303
2 548
Estimatavvik på pensjonsmidlene
- 3 464
- 4 936
Bidrag fra arbeidsgiver
7 433
6 455
Administrasjonskostnader
- 51
- 508
Utbetalte ytelser
- 3 425
- 3 639
Virkelig verdi på pensjonsmidler per 31.12.
62 716
60 920
     
Pensjonsmidler innbefatter følgende
   
Beløp i NOK 1 000
2013
2012
Egenkapitalinstrumenter
9 059
8 800
Statsobligasjoner
7 058
6 856
Bedriftsobligasjoner
12 687
12 324
Andre gjeldsinstrumenter, herunder strukturert gjeld
25 340
24 614
Eiendomsinvesteringer
7 191
6 985
Bankinnskudd
1 381
1 341
Sum pensjonsmidler
62 716
60 920
     
Estimatavvik innregnet i totalresultat
   
Beløp i NOK 1 000
2013
2012
Årets estimatavvik på pensjonsforpliktelsen (ytelsesbaserte ordninger)
13 054
9 017
Årets estimatavvik på pensjonsmidler (ytelsesbaserte ordninger)
- 3 464
- 4 936
Netto resultatført estimatavvik for ytelsesbaserte ordninger
9 590
4 081
     
Pensjonskostnad innregnet i resultatregnskap
   
Beløp i NOK 1 000
2013
2012
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
10 326
13 715
Planendringer
- 35 855
- 9 826
Administrasjonskostnader
51
508
Sum pensjonskostnader innregnet i resultatregnskapet som lønnskostnader
- 25 478
4 397
     
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
4 361
2 818
Forventet avkastning på pensjonsmidler
- 1 303
- 2 548
Sum pensjonskostnader innregnet i resultatregnskapet som rentekostnader
3 058
270
NOTE 16
LANGSIKTIG GJELD
 
     
Langsiktig rentebærende gjeld fordelt på valuta
   
Beløp i NOK 1 000
Lånebeløp i NOK 2013
Lånebeløp i NOK 2012
NOK
-
500 000
USD
-
1 113 050
EUR
-
880 464
Balanseført verdi 31.12.
-
2 493 514
     
Ferd har en samlet lånefasilitet på 6 milliarder NOK, men har ikke trukket på denne fasiliteten per 31.12.13.
NOTE 17
TRANSAKSJONER OG MELLOMVÆRENDER MED SELSKAP I SAMME KONSERN
 
Ferd AS har følgende utlån og mellomværender mot andre foretak i samme konsern:
 
Beløp i NOK 1 000
   
2013
2012
Fordringer
     
Langsiktige utlån til foretak i samme konsern
 
 
675 967
Kortsiktige fordringer mot foretak i samme konsern
 
66 907
64 648
Sum fordringer
 
66 907
740 615
       
Gjeld
     
Kortsiktig gjeld til foretak i samme konsern
 
83 064
272 498
Sum gjeld
 
83 064
272 498
       
Alle konserninterne mellomværender forrentes med 6 mnd NIBOR + 2%-poeng.
Langsiktige lån forrentes til antatte markedsbetingelser.
       
Beløp i NOK 1 000
 
2013
2012
Tjenester fakturert til konsernselskaper
     
Stabstjenester
 
8 169
7 479
Eiendomsforvaltning
 
10 628
10 819
Sum inntekter
 
18 798
18 298
       
Renteinntekter på konserninterne lån
     
Renteinntekt
 
47 576
53 839
Sum renteinntekt
 
47 576
53 839
NOTE 18
BETINGEDE OG IKKE BALANSEFØRTE FORPLIKTELSER
 
     
Garantiansvar og ikke balanseførte forpliktelser
   
Beløp i NOK 1 000
2013
2012
Ikke utbetalt, men kommittert kapital til fondsinvesteringer
748 054
828 261
Sum
748 054
828 261
     
Betingede forpliktelser og tvister
Ferd AS er ikke part i noen rettssaker for tiden.
NOTE 19
FUSJON
   
Ferd AS har per 29.8.13 innfusjonert de heleide datterselskapene Ferd Capital Partners AS, Det Oversøiske Compagnie og Kapole II AS. Fusjonen er gjennomført etter reglene om forenklet mor-datterfusjon i Aksjeloven, og det er ikke utstedt vederlag. Som følge av at overdragende selskap var heleid datterselskap av overtakende, er fusjonen regnskapsført etter reglene om konsernkontinuitet.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern