2013 Årsrapport

Balanse

Beløp i NOK 1 000
Note
2013
2012
 
         
EIENDELER
       
         
Anleggsmidler
       
         
Immaterielle eiendeler
3,7,8
2 276 314
1 731 348
 
Utsatt skattefordel
150 634
224 276
 
Varige driftsmidler
1 915 068
1 396 035
 
Investeringer etter egenkapitalmetoden
647 167
599 321
 
Investeringseiendom
1 828 917
1 981 853
 
Pensjonsmidler
9 805
9 505
 
Andre finansielle anleggsmidler
162 791
233 660
 
Sum anleggsmidler
 
6 990 696
6 175 998
 
         
Omløpsmidler
       
         
Varer
2 063 998
1 609 254
 
Kortsiktige fordringer
1 923 627
1 627 010
 
Noterte aksjer og andeler
5 241 213
3 476 584
 
Unoterte aksjer og andeler
5 446 096
8 750 816
 
Hedgefond
4 377 613
3 078 721
 
Renteinvesteringer
 
133 664
 
Bankinnskudd
 
1 332 095
1 683 997
 
Sum omløpsmidler
 
20 384 642
20 360 046
 
SUM EIENDELER
27 375 338
26 536 044
 
         
         
EGENKAPITAL OG GJELD
       
         
Egenkapital
       
         
Innskutt egenkapital
4 050 578
4 050 578
 
Annen egenkapital
 
15 810 806
13 705 635
 
Ikke-kontrollerende eierinteresser
 
19 995
28 635
 
Sum egenkapital
 
19 881 379
17 784 848
 
         
Langsiktig gjeld
       
         
Pensjonsforpliktelser
146 973
211 528
 
Utsatt skatt
379 720
411 518
 
Langsiktig rentebærende gjeld
3 508 604
5 283 103
 
Annen langsiktig gjeld
301 204
350 309
 
Sum langsiktig gjeld
 
4 336 501
6 256 458
 
         
Kortsiktig gjeld
       
         
Kortsiktig rentebærende gjeld
 
525 844
362 440
 
Betalbar skatt
167 049
103 814
 
Annen kortsiktig gjeld
2 464 565
2 028 484
 
Sum kortsiktig gjeld
 
3 157 458
2 494 738
 
Sum gjeld
 
7 493 959
8 751 196
 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
 
27 375 338
26 536 044
 
NOTE 1
GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER
 
             
Generell informasjon
           
Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50, Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt eierskap i sterke selskaper med internasjonalt potensial, og finansiell virksomhet gjennom investeringer i et bredt spekter av aktivaklasser.
             
Ferd er eiet av Johan H. Andresen med familie. Andresen er styrets leder.
             
Selskapets regnskaper for 2013 ble vedtatt av styret 8. april 2014.
             
Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet
           
Ferd AS avlegger konsernregnskapet i samsvar med ”International Financial Reporting Standards (IFRS)” som er godkjent av EU.
             
Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene
           
Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelse av konsernregnskapet. Regnskapsprinsippene er konsistente for like transaksjoner i alle presenterte perioder, dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen.
             
Konsolidering og konsernregnskap
           
Konsernregnskapet viser det samlede økonomiske resultatet og den samlede økonomiske stillingen for morselskapet Ferd AS og enheter hvor Ferd direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. Bestemmende innflytelse eksisterer normalt der Ferd AS direkte eller via andre kontrollerte enheter har en eierandel på mer enn 50 prosent av den stemmeberettigede kapital.
             
Ikke-kontrollerende eierinteresser i datterselskaper vises som en del av egenkapitalen, men adskilt fra egenkapitalen som kan henføres til aksjonærene i Ferd AS. De ikke-kontrollerende eierinteressene måles enten til virkelig verdi eller til forholdsmessig andel av identifiserte netto eiendeler og gjeld. Prinsipp for måling av ikke-kontrollerende eierinteresser besluttes separat for hver transaksjon.
             
Datterselskaper konsolideres fra og med det tidspunkt konsernet oppnår kontroll og utelates fra konsolidering når kontroll opphører. Ved endring i eierandel i datterselskap uten tap av kontroll, regnskapsføres endringen som en egenkapitaltransaksjon. Differansen mellom vederlag og regnskapsført verdi av de ikke-kontrollerende eierinteresser innregnes direkte i egenkapitalen og henføres til aksjonærene i Ferd AS. Ved tap av kontroll fraregnes datterselskapets eiendeler, gjeld,ikke-kontrollerende eierinteresser og eventuelle akkumulerte omregningsdifferanser. Eventuelle gjenværende eierinteresser på tidspunkt for tap av kontroll måles til virkelig verdi og gevinst eller tap resultatføres.
             
Konserninterne transaksjoner, mellomværender og urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper er eliminert. Regnskap til datterselskaper omarbeides når dette er nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper.
             
Virksomhetssammenslutninger
           
Virksomhetssammenslutninger regnskapsføres i henhold til oppkjøpsmetoden. Oppkjøpsmetoden innebærer identifisering av det overtakende foretak, fastsettelse av overtakelsestidspunktet, innregning og måling av de identifiserbare anskaffede eiendeler, de overtatte forpliktelser og eventuelle ikke-kontrollerende eierinteresser i det overtatte foretaket, og innregning og måling av goodwill eller gevinst fra kjøp på gunstige vilkår.
             
Eiendeler, overtatt gjeld og betingede forpliktelser overtatt eller pådratt vurderes til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. Goodwill innregnes til summen av virkelig verdi av vederlaget, innregnet beløp på de ikke-kontrollerende eierinteressene og virkelig verdi på tidligere eierandeler, fratrukket netto identifiserbare eiendeler i virksomhetssammenslutningen. Direkte kostnader forbundet med oppkjøpet resultatføres.
             
Betingede vederlag fra konsernet innregnes til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Verdiendringer i det betingede vederlaget,som anses å være en finansiell forpliktelse etter IAS 39, innregnes i resultatregnskapet løpende. Ved trinnvise virksomhetssammenslutninger måles konsernets tidligere eierandel til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. Verdijusteringen resultatføres.
             
Investeringer i tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet
           
Tilknyttede selskaper er selskaper der konsernet har betydelig, men ikke bestemmende innflytelse. Betydelig innflytelse innebærer at konsernet tar del i strategiske avgjørelser om selskapets økonomi og drift uten å ha kontroll over disse avgjørelsene. Betydelig innflytelse foreligger normalt for investeringer der konsernet har mellom 20 og 50 prosent av stemmeberettiget kapital.
             
Felles kontrollert virksomhet foreligger når virksomheten er regulert ved avtale som krever enstemmighet mellom deltakerne ved strategiske, finansielle og operasjonelle beslutninger.
             
Investeringer i tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet klassifiseres som anleggsmiddel i balansen.
             
Unntaket fra bruk av egenkapitalmetoden i henhold til IAS 28 for investeringer i tilknyttede selskap som eies av investeringsvirksomheter og tilsvarende unntak i henhold til IAS 31 for felles kontrollert virksomhet blir lagt til grunn for presentasjon av investeringene i forretningsområdet Ferd Capital. Disse investeringene innregnes til virkelig verdi med verdiendringer over resultat og klassifiseres som omløpsmidler i balansen.
             
Øvrige investeringer i tilknyttede selskaper og felles kontrollerte virksomheter innregnes etter egenkapitalmetoden. Egenkapitalmetoden innebærer at konsernets andel av årets over- eller underskudd i tilknyttede selskaper presenteres på egen linje i resultatoppstillingen. Balanseført verdi av investeringen tillegges andel av totalresultat i det tilknyttede selskapet. Korreksjoner gjøres for å tilpasse regnskapsprinsippene til konsernets prinsipper. Balanseført verdi av investeringer i tilknyttede selskaper klassifiseres som ”Investeringer etter egenkapitalmetoden” og inkluderer goodwill identifisert på overtakelsestidspunktet,redusert ved eventuelle senere nedskrivninger.
             
Salgsinntekter
           
Inntekter regnskapsføres når de er opptjent. Konsernets konsoliderte salgsinntekter stammer i hovedsak fra salg av varer, leveranser av IT-tjenester og leveranser av emballasje og -systemer.
             
Inntekter fra varesalg regnskapsføres når gevinst- og tapspotensiale fra varen er overført til kunden, inntektene fra salget forventes å tilflyte selskapet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Inntekter ved tjenestesalg regnskapsføres etter hvert som tjenesten utføres, så fremt fremdrift i leveransen og tilhørende inntekter og kostnader kan måles pålitelig. Dersom kontraktene inneholder flere elementer, inntektsføres inntekter fra hvert delelement separat så fremt overgang av risiko og kontroll kan vurderes separat for disse elementene. Kontrakter ved salg av fyllemaskiner og emballasje, henger kommersielt sammen og inntektsføring gjøres derfor for kontrakten samlet.
             
Salgsinntekter er vurdert til virkelig verdi og presenteres netto etter fradrag for rabatter, merverdiavgift og andre typer offentlige avgifter.
             
Ved salg av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler beregnes gevinst eller tap ved salget ved å sammenholde salgssum med gjenværende innregnet verdi av det solgte driftsmiddelet. Beregnet gevinst/tap presenteres som del av henholdsvis andre driftsinntekter eller driftskostnader.
             
Omregning av utenlandsk valuta
           
Transaksjoner i utenlandsk valuta i de ulike enhetene i konsernet innregnes og måles i enhetens funksjonelle valuta på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til funksjonell valuta basert på balansedagens kurs. Gevinst og tap som følge av valutakursendringer innregnes i resultatregnskapet med unntak av valutaeffekter på lån i utenlandsk valuta som er utpekt som sikring av nettoinvestering, samt konsernmellomværende som anses å være en del av nettoinvesteringen. Disse valutaeffektene innregnes som andre inntekter og kostnader i totalresultatet inntil investeringen avhendes.
             
Konsernregnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som er den funksjonelle valuta til morselskapet. Ved konsolidering av datterselskap i utenlandsk valuta omregnes resultatposter til norske kroner etter en veid gjennomsnittskurs for året. For balansen, inklusiv merverdier og goodwill,benyttes valutakurs på balansedagen. Omregningseffekter som oppstår ved konsolidering av utenlandske enheter innregnes som andre inntekter og kostnader i totalresultatet inntil datterselskapet avhendes.
             
Klassifisering av finansielle instrumenter
           
Finansielle instrumenter utgjør en vesentlig del av Ferd-konsernets balanse og er av vesentlig betydning for konsernets finansielle stilling og resultat. Finansielle eiendeler og forpliktelser innregnes i balansen når konsernet blir part i instrumentets kontraktsmessige forpliktelser og rettigheter. Alle finansielle instrumenter henføres til en av følgende kategorier, i samsvar med IAS 39, ved første gangs innregning:
             
1)    Finansielle instrumenter som vurderes til virkelig verdi og endringer i verdi inngår i resultatet
2)    Utlån og fordringer
3)    Finansielle forpliktelser
             
Finansielle instrumenter klassifiseres som eiet for handelsformål og inngår i kategori 1 dersom de primært er anskaffet for å oppnå fortjeneste fra kortsiktige kurssvingninger. Derivater klassifiseres til handelsformål, med mindre de er en del av sikring,en annen eiendel eller forpliktelse. Eiendelene i denne kategorien klassifiseres som omløpsmidler.
             
Klassifisering av finansielle instrumenter til virkelig verdi med verdiendringer i resultatet i samsvar med IAS 39 kan også gjøres i henhold til ”virkelig verdi opsjonen” i IAS 28 og IAS 31. Instrumentet må ved førstegangs innregning vurderes til virkelig verdi med verdiendringer i resultatet og tilfredsstille visse kriterier. Det sentrale grunnlag for anvendelse av ”virkelig verdi opsjonen” er at en gruppe finansielle eiendeler og forpliktelser forvaltes på grunnlag av virkelig verdi og at ledelsen vurderer inntjeningen etter samme prinsipp.
             
Utlån og fordringer er ikke-derivative finansielle eiendeler med faste eller bestemte betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. Utlån og fordringer presenteres som kundefordringer,andre fordringer samt bankinnskudd i balansen.
             
Finansielle forpliktelser som ikke faller inn i kategorien eiet til handelsformål og som ikke vurderes til ”virkelig verdi over resultatet” er klassifisert som andre forpliktelser.
             
Innregning, måling og presentasjon av finansielle instrumenter i resultat og balanse
           
Kjøp og salg av finansielle instrumenter regnskapsføres på avtaletidspunktet, som er den dagen konsernet forplikter seg til å kjøpe eller selge instrumentet. Finansielle instrumenter fjernes fra balansen når de avtalte rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller overføres til en annen part. Tilsvarende fjernes finansielle instrumenter fra balansen når konsernet i hovedsak har overført risiko og gevinstpotensialet ved eierskapet.
             
Finansielle instrumenter til ”virkelig verdi over resultatet” innregnes ved anskaffelse til verdi notert i markedet på balansedagen eller beregnet på grunnlag av målbare markedsforhold på balansedagen. Transaksjonsutgiftene resultatføres. I påfølgende perioder måles instrumentene til virkelig verdi i henhold til markedsverdi eller ved bruk av anerkjente beregningsmetoder.
             
Utlån, fordringer og finansielle forpliktelser måles ved første gangs innregning til virkelig verdi tillagt direkte transaksjonskostnader. I senere perioder måles eiendelene og forpliktelsene til amortisert kost ved bruk av effektiv rentes metode. Tap ved verdifall på utlån og fordringer innregnes i resultatet.
             
Gevinst og tap ved realisasjon av finansielle instrumenter, endringer i virkelig verdi samt renteinntekt resultatføres i den perioden de oppstår. Utbytteinntekter innregnes når konsernet har juridisk krav på utbyttet. Netto inntekter knyttet til de finansielle instrumentene klassifiseres som driftsinntekter og presenteres som ”Inntekter fra finansielle investeringer”.
             
Finansielle derivater og sikring
           
Konsernet benytter finansielle derivater for å redusere det økonomiske tapet ved ugunstige bevegelser i valutakurser eller renter. Finansielle derivater knyttet til en svært sannsynlig planlagt transaksjon (kontantstrømsikring) regnskapsføres i henhold til regelverket for sikringsbokføring når sikringsforholdet er dokumentert og oppfyller relevante krav til effektivitet. Ferd praktiserer ikke sikringsbokføring av derivater anskaffet for sikring av risiko i en balanseført eiendel eller forpliktelse. Derivater som ikke kvalifiserer for sikringsbokføring, blir regnskapsført som finansielle instrumenter til virkelig verdi og verdiendringer inngår i resultatet.
             
Kontantstrømsikring presenteres ved at endring i virkelig verdi på det finansielle derivatet som er benyttet som kontantstrømsikring innregnes som andre inntekter og kostnader i totalresultatet inntil den underliggende transaksjonen blir regnskapsført. Den ineffektive delen av sikringen resultatføres løpende.
             
Når sikringsinstrumentet utløper eller selges,den planlagte transaksjonen resultatføres eller når sikringen ikke lenger tilfredsstiller kriteriene for sikringsbokføring, resultatføres akkumulert effekt av sikringsforholdet.
             
Skatter
           
Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Skatt på poster ført mot andre inntekter og kostnader i totalresultatet er også ført mot andre inntekter og kostnader i totalresultatet,og skatt på poster knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen.
             
Betalbar skatt for perioden blir beregnet i samsvar med de lover og regler som er vedtatt av skattemyndighetene på balansedagen.
             
Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi av eiendeler og gjeld samt skattevirkninger av underskudd til fremføring i konsernregnskapet på balansedagen. Det er ikke balanseført utsatt skatt knyttet til førstegangsinnregning av goodwill ved virksomhetssammenslutninger. Det er heller ikke balanseført utsatt skatt på de investeringseiendommene som måles til virkelig verdi og som forventes at blir solgt som aksjeselskap og dermed ikke utløser skatt.
             
Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattepliktig inntekt vil foreligge slik at de skattereduserende midlertidige forskjellene kan utnyttes. Ved beregning av utsatt skatt og utsatt skattefordel benyttes vedtatte skattesatser ved slutten av rapporteringsperioden og nominelle beløp. Utsatt skatt og utsatt skattefordel innregnes netto når det foreligger juridisk rett til å motregne eiendeler og forpliktelser.
             
Goodwill
           
Goodwill er forskjellen mellom anskaffelseskost ved kjøp av virksomhet og virkelig verdi av konsernets andel av netto eiendeler i den oppkjøpte virksomheten på oppkjøpstidspunktet. Goodwill ved oppkjøp av datterselskap klassifiseres som immateriell eiendel. Goodwill testes årlig for verdifall, eller oftere hvis det er indikatorer på at beløpene kan ha vært utsatt for verdifall, og balanseføres til anskaffelseskost med fradrag for akkumulerte nedskrivninger. Nedskrivning på goodwill reverseres ikke. Goodwill ved kjøp av andel i tilknyttet selskap er inkludert i investeringen i tilknyttet selskap, og testes for nedskrivning som en del av balanseført verdi på investeringen. Gevinst eller tap ved salg av en virksomhet inkluderer balanseført verdi av goodwill vedrørende den solgte virksomheten.
Ved testing av behov for nedskrivning av goodwill, blir denne allokert til aktuelle kontantstrømgenererende enheter. Allokeringen skjer til de kontantstrømgenererende enheter eller grupper av kontantstrømgenererende enheter som forventes å få økonomiske fordeler av oppkjøpet.
             
Immaterielle eiendeler
           
Immaterielle eiendeler som er kjøpt separat balanseføres ved førstegangs innregning til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler som er anskaffet i en virksomhetssammenslutning balanseføres til virkelig verdi på sammenslutningstidspunktet. I etterfølgende perioder regnskapsføres immaterielle eiendeler til kost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger.
             
Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over forventet utnyttbar levetid. Normalt benyttes lineære avskrivningsprofiler, da dette normalt best reflekterer bruken av eiendelene. Dette vil gjelde for immaterielle eiendeler som software, kunderelasjoner,patenter og rettigheter og aktiverte utviklingskostnader. Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke, men testes for nedskrivning årlig. Enkelte av konsernets balanseførte varemerker har ubestemt levetid.
             
Forskning, utvikling og andre internt genererte immaterielle eiendeler
           
Utgifter til forskning kostnadsføres løpende.
             
Internt genererte immaterielle eiendeler fra utvikling balanseføres dersom følgende kriterier er oppfylt:
             
1) Eiendelen kan identifiseres
2) Det er sannsynlig at eiendelen vil generere fremtidige kontantstrømmer
3) Utviklingskostnadene kan måles pålitelig
             
Internt genererte immaterielle eiendeler avskrives over utnyttbar levetid fra det tidspunkt eiendelene er tilgjengelig for bruk. Når kravet til balanseføring ikke er til stede, kostnadsføres utgiftene i perioden de er påløpt.
             
Varige driftsmidler
           
Investering i varige driftsmidler måles til anskaffelseskost, med fradrag for akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet. Påfølgende utgifter knyttet til driftsmiddelet balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler vil tilflyte konsernet og utgiften kan måles pålitelig, mens løpende vedlikehold resultatføres.
             
Varige driftsmidler avskrives systematisk over eiendelens utnyttbare levetid, normalt lineært. Dersom det finnes indikasjoner på at et driftsmiddel har falt i verdi, blir driftsmidlet testet for nedskrivninger.
             
Nedskrivninger
           
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives,vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at framtidig inntjening ikke kan forsvare balanseført verdi. Immaterielle eiendeler med udefinert utnyttbar levetid og goodwill avskrives ikke,men vurderes årlig for verdifall.
             
Forskjellen mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp resultatføres som nedskrivning. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av eiendelens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter og bruksverdi. Virkelig verdi fratrukket salgsutgifter er det beløp som kan oppnås ved salg av en eiendel i en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter, med fradrag for salgsutgifter. Bruksverdi er nåverdien av fremtidige kontantstrømmer som forventes å skapes av fra en eiendel eller en kontantgenererende enhet. Nedskrivninger reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.
             
Leieavtaler
           
Leieavtaler behandles enten som operasjonelle eller finansielle leieavtaler basert på det reelle innholdet i avtalene. Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap blir overført til leietaker, klassifiseres som finansielle leieavtaler. Øvrige leieavtaler klassifiseres som operasjonelle.
             
Leieobjekt og forpliktelse i finansielle leieavtaler hvor konsernet er leietaker blir ved leieperiodens begynnelse balanseført til det laveste av objektets virkelige verdi og minsteleiens nåverdi. Leiebetalingene blir fordelt mellom forpliktelsen og finanskostnader for å oppnå en konstant periodisk rente på forpliktelsens gjenstående saldo. Leieobjektet knyttet til finansielle leieavtaler avskrives over den korteste av perioden for eiendelens utnyttbare levetid og leieavtalens løpetid, forutsatt at konsernet ikke overtar eierskapet til objektet på tidspunkt for opphør av leieavtale.
             
Finansielle leieavtaler hvor konsernet er utleier innregnes ved leieperiodens begynnelse som fordring tilsvarende konsernets nettoinvestering i leiekontrakten. Leiebetalingene blir fordelt mellom tilbakebetaling av hovedstol og finansinntekt. Finansinntekten beregnes og innregnes som en konstant periodisk avkastning på nettoinvestering over leieperioden. Direkte kostnader pådratt i forbindelse med å opprette leiekontrakten er inkludert i fordringens verdi.
             
Leievederlaget i operasjonelle leieavtaler resultatføres løpende og klassifiseres som andre driftskostnader.
             
Investeringseiendommer
           
Investeringseiendom er anskaffet for å oppnå langsiktig avkastning på utleie eller for å oppnå verdistigning, eller begge deler. På kjøpstidspunktet verdsettes investeringseiendom til anskaffelseskost inkludert transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres investeringseiendom til antatt virkelig verdi. Virkelig verdi tilsvarer den prisen vi ville oppnådd ved salg av eiendommen i en velordnet transaksjon til en ekstern part, gjennomført på balansedagen. Virkelig verdi fastsettes enten, basert på observerbare markedsverdier, som i realiteten forutsetter bud på eiendommen, eller en beregning som tar hensyn til leieinntekter fra inngåtte leiekontrakter, forutsetning om fremtidig leienivå basert på markedssituasjonen på balansedagen og for øvrig all informasjon vi har tilgjengelig om eiendommen og markedet eiendommen vil omsettes i. Ved beregningen legges til grunn at eiendommen brukes på beste mulige måte, altså den måten som er mest økonomisk lønnsom.
             
Inntekter fra investeringseiendom består av periodens netto verdiendring på investeringseiendommer samt leieinntekter i regnskapsperioden fratrukket eiendomsrelaterte kostnader i samme periode. Inntekter fra investeringseiendom klassifiseres som andre driftsinntekter.
             
Varer
           
Varelager vurderes til laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost for beholdninger er basert på FIFO- metoden. For ferdigtilvirkede varer og varer under tilvirkning består anskaffelseskost av utgifter til produktutforming, materialforbruk, direkte lønnskostnader og andre direkte kostnader. Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris fratrukket variable kostnader for ferdigstillelse og salg.
             
Kundefordringer og andre fordringer
           
Kortsiktige fordringer regnskapsføres ved første gangs innregning til virkelig verdi. Ved senere måling tas det hensyn til avsetninger for faktiske og mulige tap på krav. Konsernet gjennomgår regelmessig utestående fordringer og utarbeider estimater for tap som danner grunnlag for de regnskapsmessige avsetningene.
             
Kontanter og kontantekvivalenter
           
Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter,bankinnskudd, andre kortsiktige og lett omsettelige investeringer med inntil 3 måneder løpetid. Bundne midler inngår også her. Trekk på kassekreditt er i balansen presentert som kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner. I kontantstrømoppstillingen er trekk på kassekreditt inkludert i kontanter og kontantekvivalenter.
             
Pensjonskostnader og pensjonsmidler/-forpliktelser
           
Ytelsesbaserte ordninger
           
En ytelsesplan er en pensjonsordning som definerer den pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonen fastsettes normalt som en andel av den ansattes lønn. Konsernets netto forpliktelse fra ytelsesbaserte pensjonsordninger er beregnet separat for hver plan. Forpliktelsen er et estimat på framtidige ytelser som ansatte har opptjent på balansedagen som følge av deres tjeneste i inneværende og tidligere perioder. Ytelsene er neddiskontert til nåverdi redusert med virkelig verdi av pensjonsmidler.
             
Den delen av periodens netto pensjonskostnad som består av årets pensjonsopptjening, avkortning og oppgjør av pensjonsordninger,planendringer samt periodisert arbeidsgiveravgift, inkluderes i lønnskostnader, mens netto rentekostnad på pensjonsforpliktelsen fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene resultatføres som finanskostnader. Positive og negative estimatavvik føres som andre inntekter og kostnader i totalresultatet.
             
Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid når endringene ikke er innvunnet umiddelbart. Gevinster eller tap på avkortning eller oppgjør av en ytelsesbasert pensjonsordning innregnes i resultatregnskapet når avkortningen eller oppgjøret inntreffer. En avkortning inntreffer når konsernet vedtar en vesentlig reduksjon av antall ansatte som omfattes av en ordning eller endrer vilkårene for en ytelsesbasert pensjonsordning slik at en vesentlig del av nåværende ansattes fremtidige opptjening ikke lenger kvalifiserer til ytelser eller bare kvalifiserer til reduserte ytelser.
             
Innskuddsbaserte ordninger
           
Forpliktelser til å yte innskudd til innskuddsbaserte pensjonsordninger innregnes som kostnader i resultatregnskapet når de ansatte har ytt tjenester som gir dem rett til innskuddet.
             
Avsetninger
           
Konsernet regnskapsfører avsetninger når det eksisterer en forpliktelse som følge av tidligere hendelser, det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsens størrelse kan måles pålitelig. Beløpet som innregnes som regnskapsmessig avsetning er beste estimat på balansedagen for vederlaget som vil kreves for å gjøre opp forpliktelsen, diskontert til nåverdi dersom effekten av diskontering er vesentlig.
             
Kortsiktig gjeld
           
Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser måles ved førstegangs balanseføring til virkelig verdi og deretter til amortisert kost. Leverandørgjeld og forpliktelser blir klassifisert som kortsiktig dersom den forfaller innen ett år eller inngår i den ordinære driftssyklusen.
             
Utbytte
           
Utbytte som foreslås av styret klassifiseres som egenkapital i regnskapet, og regnskapsføres som forpliktelse først når det er godkjent av aksjonærene i generalforsamling.
             
Segmenter
           
Konsernet rapporterer driftssegmenter i tråd med hvordan konsernledelsen fatter, følger opp og evaluerer sine beslutninger. De operative segmentene identifiseres på bakgrunn av den interne styringsinformasjonen som periodisk gjennomgås av ledelsen og benyttes til ressursallokering og måloppnåelse.
             
Kontantstrømoppstilling
           
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Dette innebærer at man i oppstillingen tar utgangspunkt i konsernets resultat før skattekostnad for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis ordinær drift, investeringsvirksomheten og finansieringsvirksomheten.
             
Nærstående parter
           
Parter anses å være nærstående hvis en part har kontroll, felles kontroll eller betydelig innflytelse ovenfor den annen part. Parter er også nærstående dersom de er underlagt tredje persons eller foretaks felles kontroll, eventuelt hvor den ene parten er underlagt betydelig innflytelse og den andre felles kontroll. En person eller et nært medlem av en persons familie er nærstående dersom vedkommende har kontroll, felles kontroll eller betydelig innflytelse over foretaket. Selskaper kontrollert eller under felles kontroll av nøkkelpersoner i ledelsen anses også som nærstående part. Alle transaksjoner mellom nærstående parter gjennomføres i henhold til etablerte avtaler og prinsipper.
             
Nye regnskapsstandarder etter IFRS
           
             
Regnskapet er avlagt etter standarder utgitt av International Accounting Standards Board (IASB) og International Financial Reporting Standards - Interpretations Commitee (IFRIC) som har ikrafttredelse for regnskapsår som starter 1.1.2013 eller tidligere.
             
Nye og reviderte standarder som er tatt i bruk av Ferd med virkning fra regnskapsåret 2013:
             
Endringer til IAS 19 Ytelser til ansatte
           
I endret IAS 19 tillates ikke ”korridormetoden” brukt for regnskapsføring av estimatavvik. Estimatavvik skal med endringen regnskapsføres i sin helhet i andre inntekter og kostnader i totalresultatet i den perioden de oppstår. Ferd har ikke benyttet korridormetoden og endringen har derfor ikke fått noen konsekvenser for Ferd. Endret IAS 19 har videre en ny tilnærming til presentasjon av pensjoner. Pensjonsopptjeningen skal presenteres i resultatet som lønnskostnader, mens netto rente kan presenteres som del av finanspostene. Ferd presenterer netto rente som rentekostnader fra 2013. Sammenlignbare tall for 2012 er omarbeidet. Effekten, som er en ren reklassifisering i resultatregnskapet, fremkommer av Pensjonsnoten (note 17).
             
Videre skal netto rente i fondsbaserte ordninger beregnes ved bruk av diskonteringsrenten på nettoforpliktelsen, altså pensjonsforpliktelsen fratrukket oppsparte midler. Dette innebærer at avkastning på pensjonsmidlene ikke lenger er relevant, ettersom avkastningen nå er en del av netto rentekostnader.
             
Endring til IFRS 7 Finansielle instrumenter - opplysninger
           
Det har kommet en endring i IFRS 7 som innebærer at foretak plikter å gi en rekke kvantitative opplysninger knyttet til motregning av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. Ferd har tatt i bruk den endrede standarden fra og med 1.1.2013. Ettersom det ikke er gjennomført noen motregninger i år, har endringene så langt ikke fått konsekvenser for Ferd.
             
IFRS 13 Måling av virkelig verdi
           
Standarden angir prinsipper og veiledning for måling av virkelig verdi for eiendeler og forpliktelser. Hensikten med standarden har vært å samle reguleringen av virkelig verdimåling og opplysninger om virkelig verdi i en enkelt standard. På denne måten har man tatt sikte på å sikre en enhetlig definisjon av virkelig verdi på tvers av de øvrige standardene, samt en ensartet veiledning og like opplysninger om måling til virkelig verdi. Klargjøringene i standarden har ikke medført endrede modeller, beregningsforutsetninger eller prinsipper for Ferds fastsettelse av virkelig verdi.
             
Standarden gir i tillegg en rekke nye notekrav knyttet til bruk av virkelig verdi i regnskapet. Disse notekravene er innarbeidet i årets noteverk.
             
Nye og reviderte standarder som ikke tatt i bruk av Ferd:
           
             
IFRS 9 Finansielle instrumenter
           
IFRS 9 vil erstatte dagens IAS 39. Prosjektet er delt opp i flere faser. Første fase knyttet til klassifikasjons- og målereglene er ferdigstilt fra IASB. Klassifikasjons- og målereglene for finansielle forpliktelser i IAS 39 videreføres i all hovedsak, med unntak for finansielle forpliktelser utpekt til virkelig verdi med verdiendring over resultat (virkelig verdi-opsjon), hvor verdiendringer knyttet til egen kredittrisiko separeres ut og føres over andre inntekter og kostnader i totalresultatet. Fase 2 som omhandler nedskrivning av finansielle instrumenter, og fase 3 som omhandler sikringsbokføring er enda ikke ferdigstilt av IASB. Det er fremdeles uklart når IFRS 9 blir pliktig å anvende, men tidligst vil reglene gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1.1.2017. EU har ikke godkjent bruk av standarden. Ferd avventer foreløpig IFRS 9, men vil anvende IFRS 9 når den blir pliktig. De delene av IFRS 9 som så langt er ferdigstilt har relativt begrensede konsekvenser for Ferd.
             
IFRS 10 Konsernregnskap
           
IFRS 10 erstatter de delene av IAS 27 Konsernregnskap og separate finansregnskap som omhandler konsoliderte regnskaper, og SIC-12 Konsolidering – foretak med særskilt formål. IFRS 10 bygger på én enkelt kontrollmodell som skal anvendes for alle enheter. Innholdet i kontrollbegrepet er noe endret fra IAS 27. IFRS 10 inneholder også et konsolideringsunntak for investeringsselskaper, forutsatt at investeringsselskapet tilfredsstiller gitte kriterier. IFRS 10 gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1.1.2014 eller senere (med anledning til tidliganvendelse), og EU har godkjent standarden. Ferd forventer å anvende IFRS 10 fra og med 1. januar 2014. Ferd har gjennomgått sine investeringer, både konsoliderte datterselskaper og øvrige ikke-konsoliderte selskapsinvesteringer, og det er konkludert med at endringene forventes å få svært liten betydning for Ferd. Det endrede kontrollbegrepet vil ikke gi endret konklusjon på konsolidering av noen av Ferds investeringer, og Ferd vil ikke falle inn under unntaket for investeringsselskaper.
             
IFRS 11 Fellesordninger
           
Denne standarden erstatter IAS 31 Andeler i felleskontrollert virksomhet, samt SIC-13 Felleskontrollerte foretak - ikke-monetære overføringer fra deltakere. IFRS 11 gjelder fellesordninger (joint arrangements) og gir retningslinjer for regnskapsføring av to ulike typer fellesordninger - felles aktiviteter (joint operations) og felles virksomhet (joint ventures). Det følger av IFRS 11 at felles virksomhet skal regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden i samsvar med IAS 28. Felles aktiviteter skal etter IFRS 11 regnskapsføres ved at investor innregner sin andel av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader i den felleskontrollerte aktiviteten. IFRS 11 gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1.1.2014 eller senere (med anledning til tidliganvendelse), og EU har godkjent standarden. Ferd forventer å anvende IFRS 11 fra og med 1.1.2014. Ferd har gjennomført en overordnet analyse av konsernets fellesordninger for å se om det kan foreligge noen ordninger som kvalifiserer som felles aktiviteter og har ikke identifisert noen. Ferd benytter egenkapitalmetoden på all felleskontrollert virksomhet i dag, og forventer således at konsekvensene av bruk av IFRS 11 vil være ubetydelige.
             
IFRS 12 Opplysninger om interesser i andre foretak
           
IFRS 12 gjelder for foretak som har interesser i selskaper som konsolideres, og selskaper som ikke konsolideres, men som foretaket er involvert i. IFRS 12 forener opplysningskravene for datterselskaper, felles kontrollerte virksomheter, tilknyttede foretak og ikke-konsoliderte strukturerte enheter, og samler kravene i én regnskapsstandard. IFRS 12 gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1.1.2014 eller senere (med anledning til tidliganvendelse), og EU har godkjent standarden. Ferd forventer å anvende IFRS 12 fra og med 1.1.2014,og implementeringen vil få konsekvenser for Ferds noter som følge av økt informasjonskrav.
NOTE 2
ESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER
   
             
Ledelsen har benyttet estimater og forutsetninger ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Dette gjelder for eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og noteopplysninger. Estimater og forutsetninger som er lagt til grunn for verdsettelse er basert på historisk erfaring og andre faktorer som vurderes å være relevante for estimatet på balansedagen. Estimatene kan avvike fra faktiske resultater. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hovedpostene hvor estimater vil ha stor innvirkning på regnskapsførte verdier er omtalt under. Metode for estimering av virkelig verdi på finansielle eiendeler er også beskrevet under.
             
Ferd er av den oppfatning at estimatene på virkelig verdi reflekterer rimelige estimater og forutsetninger for alle vesentlige faktorer som partene i en uavhengig transaksjon forventes å vektlegge, inkludert de faktorer som har innvirkning på forventet kontantstrøm, og av graden av risiko forbundet med disse.
             
Fastsettelse av virkelig verdi på finansielle eiendeler
           
Ferd - konsernets balanse består av en stor andel finansielle eiendeler som bokføres til virkelig verdi. Måling til virkelig verdi av de finansielle eiendelene vil i ulik grad være påvirket av estimater og forutsetninger knyttet til blant annet fremtidige kontantstrømmer, avkastningskrav og rentenivå. Det er størst usikkerhet knyttet til fastsettelse av virkelig verdi på de unoterte finansielle eiendelene.
             
Noterte aksjer og andeler
           
Virkelig verdi av finansielle eiendeler som omsettes i aktive og likvide markeder fastsettes til noterte markedspriser på balansedagen (markedets offisielle sluttkurs), og verdifastsettelsen innebærer således begrenset estimatusikkerhet.
             
Unoterte aksjer og andeler
           
Posten "Unoterte aksjer og andeler" består av unoterte aksjer og investeringer i Private Equity fond. Virkelig verdi estimeres ved hjelp av anerkjente verdsettelsesmodeller. Bruken av disse modellene krever innleggelse av data som dels består av noterte markedspriser (eksempelvis renter) og dels estimater om fremtidig utvikling, samt vurderinger vedrørende en rekke faktorer som eksisterer på balansedagen.
             
Hedgefond
           
Hedgefondene er eksternt forvaltet. Ferd mottar månedlige, kvartalsvise eller halvårlige estimater på virkelig verdi fra forvalterne. Estimatene blir etterprøvd av uavhengige administratorer. I tillegg utøves det en rimelighetsvurdering av fondenes samlede avkastning mot referanseindekser. Rapportert verdi på hedgefondene som forvaltes i SI-porteføljen må dessuten normalt justeres for et estimat på likviditetsrabatt.
             
Renteinvesteringer
           
Virkelig verdi av renteinvesteringer verdsettes ut fra noterte markedskurser. Dersom det ikke finnes markedskurser på renteinvesteringen, verdsettes renteinvesteringen i samsvar med prismodeller basert på gjeldende rentekurve og eksterne kredittratinger.
             
Derivater
           
Virkelig verdi av derivater verdsettes ut fra noterte markedskurser. Der markedskurs ikke er tilgjengelig, beregnes verdien utfra gjeldende rentekurve og andre relevante faktorer.
             
Fastsettelse av virkelig verdi på investeringseiendommer
           
Ferd-konsernet har flere investeringseiendommer som verdsettes til virkelig verdi. Virkelig verdi fastsettes til neddiskontert verdi av fremtidige kontantstrømmer og estimatet vil være påvirket av estimert fremtidige kontantstrømmer og avkastningskrav. Hovedprinsippene for fastsettelse av kontantstrømmer og avkastningskrav er beskrevet under.
             
Fremtidige kontantstrømmer baseres på følgende forhold:
Eksisterende kontrakter
Forventet fremtidig utleie
Forventet ledighet
             
Avkastningskravet fastsettes til risikofri rente tillagt risikopremie for eiendommen.
             
Risikopremien baseres på:
Beliggenhet
Standard
Forventet markedsutvikling
Leienivå sammenlignet med resten av markedet
Kvalitet på leietakers soliditet
Eiendomsspesifikk kunnskap
             
Dersom det er gjort transaksjoner av sammenlignbare eiendommer nært opp mot balansedagen, benyttes disse verdien som en kryssreferanse for verdsettelsen.
             
Næringseiendommer som ikke er utleid og eiendommer som inngår i utbyggingsprosjekter verdsettes normalt ved uavhengig takst.
             
Nedskrivningsvurderinger goodwill
           
Goodwill testes årlig for verdifall. Verdifall testes ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer på den kontantgenererende enheten som goodwill er henført til. Dersom neddiskontert verdi av fremtidige kontantstrømmer er lavere enn bokført verdi, gjennomføres nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Verdifalltestene bygger på forutsetninger om fremtidig forventet kontantstrøm og estimat på diskonteringsrente.
             
Det vises til note 8 for nærmere beskrivelse av nedskrivningsvurderinger for goodwill.
             
Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
           
Bokført verdi av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler med begrenset levetid innregnes til anskaffelseskostnad. Anskaffelseskostnad fratrukket restverdi avskrives over forventet brukstid. De bokførte verdiene vil avhenge av konsernets estimater på brukstid og restverdi. Disse parameterne estimeres på bakgrunn av erfaring, historikk og skjønnsmessige vurderinger. Estimatene justeres dersom det oppstår endringer i forventningene.
             
Ved identifisering av indikator på varig verdifall på varige driftsmidler eller immaterielle eiendeler foretas verdifalltest. Verdifalltestene vil basere seg på estimater og forutsetninger om fremtidige kontantstrømmer og diskonteringsrente.
             
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
           
Beregning av pensjonsforpliktelse innebærer bruk av skjønn og estimater på en rekke økonomiske og demografiske forutsetninger. Det henvises til note 17 for en nærmere beskrivelse av hvilke forutsetninger som er lagt til grunn. Endringer i forutsetninger kan medføre betydelige endringer i balanseførte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.
             
Utsatt skattefordel
           
Utsatt skattefordel av fremførbare underskudd og andre skattereduserende forskjeller balanseføres i den utstrekning det er sannsynlig at utsatt skattefordel vil kunne utnyttes mot framtidig skattepliktige inntekter. Vesentlig skjønn fra ledelsen er påkrevd for å bestemme størrelsen på balanseført utsatt skattefordel. Balanseført utsatt skattefordel baseres på forventning om størrelse på fremtidig skattepliktig inntekt, tidspunkt for forventet bruk av utsatt skattefordelen og fremtidige strategier for skatteplanlegging.
             
Avsetning for tap på fordringer
           
Avsetning for tap på fordringer estimeres på bakgrunn av sannsynligheten for at de utestående fordringene ikke vil bli gjort opp. Vurderingen bygger på historisk erfaring, fordringens alder og motpartens finansielle situasjon.
NOTE 3
DRIFTSSEGMENTER
 
   
Ferd avlegger segmentrapportering i samsvar med IFRS 8. Ferd er et investeringsselskap og selskapets ledelse fatter beslutninger, følger opp og evaluerer sine beslutninger basert på virkelig verdi på selskapets investeringer og verdiendringer på disse. De operative segmentene identifiseres på bakgrunn av kapital- og ressursallokering. Ferd opererer med følgende 5 forretningsområder:
 
Ferd Capital er en aktiv og langsiktig investor i privateide og børsnoterte selskaper. Ferd Capital har en helhetlig tilnærming til investeringer i mulighetsrommet som strekker seg fra ekspansjonsfasen til modne selskaper. De selskapene der Ferd Capital har kontroll, er i konsernregnskapet konsolidert og segmentrapporteringen i konsernregnskapet består dermed av de konsoliderte resultatene fra disse selskapene, samt verdiendringene og forvaltningskostnadene på de ikke-konsoliderte selskapene. Verdien av investeringene og verdiendringene fremgår av selskapsregnskapet til Ferd AS, hvor Ferd Capital rapporterer MNOK 2 386 i driftsresultat. Verdien av Ferd Capitals portefølje utgjør MNOK 10 847 pr. 31.12.13 og MNOK 8 913 pr. 31.12.12 målt til virkelig verdi.
 
 
Ferd Capital prioriterer investeringer i selskaper hvor vi har relevant kompetanse. Teamet består av høyt kvalifiserte medarbeidere med operativ erfaring fra finans, strategisk rådgivning og industri. Ferd Capital forvalter konsernets langsiktige aktive egenkapitalinvesteringer, hvor de største investeringene er:
 
 
- Elopak (100 prosent eierandel) er en av verdens ledende leverandører av emballasjesystemer for flytende næringsmidler. Med en organisasjon og samarbeidspartnere i mer enn 40 land, selges og markedsføres selskapets produkter i over 100 land på alle verdens kontinenter.
 
 
- Aibel (49 prosent eierandel) er en ledende leverandør til internasjonal oppstrøms olje- og gassindustri med fokus på norsk sokkel. Selskapet står for drift, vedlikehold og modifikasjoner av offshore- og landbaserte anlegg, og leverer også komplette produksjons- og prosessanlegg.
 
 
- TeleComputing (96 prosent eierandel) er en ledende leverandør av IT-tjenester til små og mellomstore bedrifter i Norge og Sverige. Selskapet leverer et bredt spekter av nettbaserte applikasjoner og kundetilpassede drifts- og outsourcingtjenester og i tillegg systemutvikling, kundebistand og andre konsulenttjenester.
 
 
- Interwell (34 prosent eierandel) er en ledende norsk leverandør av høytekonologiske brønnverktøy til den internasjonale olje - og gassindustrien. Selskapets viktigste marked er norsk kontinentalsokkel, men har i de senere årene etablert en tilstedeværelse i flere viktige markeder internasjonalt både i Europa, USA og Midtøsten.
 
 
- Swix Sport (100 prosent eierandel) utvikler, produserer og markedsfører skismøring, staver, tilbehør og tekstiler til sport og aktiv fritid under varemerkene Swix, Ulvang, Toko, Original og Lundhags. Selskapet har en omfattende virksomhet i både Norge og utlandet gjennom datterselskaper i blant annet Sverige, USA, Japan og Tyskland.
 
 
- Mestergruppen (92 prosent eierandel) er en ledende aktør i det norske byggevaremarkedet med fokus på den profesjonelle delen av markedet. Selskapets virksomhet omfatter salg av byggevarer, tomte- og prosjektutvikling og hus- og hyttekjeder.
 
 
- Servi (100 prosent eierandel). Servi utvikler og produserer kundespesifikke hydraulikksystemer, sylindre og ventiler til offshore, maritim og landbasert industri. Selskapet tilbyr et bredt sortiment av komponenter innenfor hydraulikk, pneumatikk og glidelagre samt service og vedlikehold av hydraulikksystemer.
 
 
Ferd Invest er en aktiv investor som forvalter en betydelig portefølje av nordiske børsnoterte aksjer. Forretningsområdet investerer primært i enkeltaksjer der man mener å se et stort potensial. Porteføljen måles mot en nordisk referanseindeks.
 
 
Ferd Special Investments (SI) har et vidt mandat til å gjøre investeringer, men har hittil hovedsakelig kjøpt hedgefondandeler i annenhåndsmarkedet. SI gjør investeringer der Ferd ser muligheter innenfor denne nisjen.
 
 
Ferd Hedgefond foretar investeringer i ulike typer hedgefond som forvaltes av hedgefondmiljøer i utlandet. Forretningsområdet skal gi en god risikojustert avkastning og sørge for risikospredning for Ferd.
 
 
Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor med ansvar for konsernets eiendomssatsing. Virksomheten er fokusert rundt utvikling av kontor-, lager- og logistikkeiendommer samt utvikling av boligeiendom for salg, i hovedsak i Oslo-området. Prosjektene gjennomføres dels i egen regi, dels i samarbeid med utvalgte eksterne samarbeidspartnere. Ferd Eiendom investerer også i utenlandske eiendomsfond.
 
 
Øvrig Virksomhet består hovedsakelig av investeringer i eksternt forvaltede private equity fond, som har mindre behov for løpende daglig oppfølging og derfor overvåkes av ledelsen fremfor å allokeres til et eget forretningsområde. Disse verdipapirene er derfor del av Øvrig virksomhet. "Small Caps"-mandatet, som består av enkeltposter i børsnoterte selskaper hvor tidsperspektivet potensielt kan være noe lengre enn for Invest, inngår også i Øvrig virksomhet. I Øvrig virksomhet inngår også enkelte finansielle instrumenter ledelsen kan benytte for å justere den samlede risikoeksponering. I tillegg inngår kostnader til selskapets ledelse, stab og internbank.
 
   
Beløp i NOK 1 000
Ferd AS konsern
Ferd Capital
Ferd Invest
Ferd Special Investments
Ferd Hedgefond
Ferd Eiendom
Øvrig virksomhet
 
Resultat 2013
 
Salgsinntekter
10 958 333
10 956 742
 
 
 
1 591
 
 
Inntekter fra finansielle investeringer
2 694 153
- 120 834
1 489 658
568 921
196 366
1 013
559 029
 
Andre inntekter
141 334
26 258
 
 
 
114 396
680
 
Driftsinntekter
13 793 820
10 862 166
1 489 658
568 921
196 366
117 000
559 709
 
   
Driftskostnader ekskl av- og nedskrivninger
10 155 537
9 998 504
18 378
21 367
4 802
33 485
79 001
 
EBITDA
3 638 283
863 663
1 471 280
547 553
191 564
83 515
480 708
 
   
Av- og nedskrivninger
439 714
437 719
77
 
92
923
904
 
Driftsresultat
3 198 568
425 944
1 471 203
547 553
191 472
82 592
479 804
 
   
Inntekt på investeringer etter egenkapitalmetoden
83 164
29 067
 
 
 
54 097
 
 
Resultat før finansposter og skattekostnad
3 281 732
455 011
1 471 203
547 553
191 472
136 689
479 804
 
   
Balanse 31.12.13
 
Immaterielle eiendeler
2 276 314
2 276 314
 
 
 
 
 
 
Varige driftsmidler og investeringseiendommer
3 743 985
1 748 692
40
 
350
1 990 754
4 150
 
Investeringer etter egenkapitalmetoden
647 167
294 414
 
 
 
352 753
 
 
Investeringer klassifisert som omløpsmidler
15 064 922
2 651 290
4 985 020
2 008 553
2 227 204
13 592
3 179 263
 
Øvrige eiendeler 1)
5 642 951
5 662 475
54 678
340 135
55 812
303 580
- 773 729
 
Sum eiendeler
27 375 338
12 633 185
5 039 738
2 348 688
2 283 366
2 660 679
2 409 684
 
   
1) Forretningsområdets netto trekk på bankkontoene er her inkludert og er kommet til fradrag i de øvrige eiendelene
 
   
Beløp i NOK 1 000
Ferd AS konsern
Ferd Capital
Ferd Invest
Ferd Special Investments
Ferd Hedgefond
Ferd Eiendom
Øvrig virksomhet
 
Resultat 2012
               
Salgsinntekter
10 465 326
10 464 382
 
 
 
944
 
 
Inntekter fra finansielle investeringer
3 238 952
1 081 221
654 655
182 447
137 678
- 48 813
1 231 764
 
Andre inntekter
483 836
39 445
 
 
 
444 082
310
 
Driftsinntekter
14 188 115
11 585 048
654 655
182 447
137 678
396 213
1 232 074
 
   
Driftskostnader ekskl av- og nedskrivninger
9 867 146
9 714 196
23 928
12 852
8 255
39 845
68 069
 
EBITDA
4 320 968
1 870 851
630 727
169 595
129 422
356 368
1 164 005
 
   
Av- og nedskrivninger
452 849
451 398
77
58
37
368
911
 
Driftsresultat
3 868 119
1 419 453
630 650
169 537
129 385
356 000
1 163 094
 
   
Inntekt på investeringer etter egenkapitalmetoden
87 010
56 965
 
 
 
30 045
 
 
Resultat før finansposter og skattekostnad
3 955 129
1 476 418
630 650
169 537
129 385
386 044
1 163 094
 
   
Balanse 31.12.12
 
Immaterielle eiendeler
1 731 348
1 731 348
 
 
 
 
 
 
Varige driftsmidler og investeringseiendommer
3 377 888
1 381 850
117
 
442
1 991 498
3 981
 
Investeringer etter egenkapitalmetoden
599 321
258 732
 
 
 
340 590
 
 
Investeringer klassifisert som omløpsmidler
15 439 785
4 140 076
3 473 772
1 480 585
1 607 396
319
4 737 638
 
Øvrige eiendeler 1)
5 387 701
3 982 241
52 839
291 122
79 027
296 752
685 721
 
Sum eiendeler
26 536 044
11 494 246
3 526 728
1 771 707
1 686 865
2 629 158
5 427 340
 
   
1) Forretningsområdets netto trekk på bankkontoene er her inkludert og er kommet til fradrag i de øvrige eiendelene
NOTE 4
GEOGRAFISK FORDELING AV SALGSINNTEKTER
         
Beløp i NOK 1 000
2013
2012
   
Norge
4 344 143
4 084 030
   
Sverige
1 042 083
1 042 339
   
Tyskland
1 051 213
942 905
   
Nederland
504 199
477 232
   
USA
417 983
385 779
   
Russland
445 504
376 298
   
Canada
358 719
365 511
   
Østerrike
365 165
349 948
   
Danmark
289 451
282 573
   
Spania
245 677
233 214
   
Storbritannia
226 375
213 881
   
Frankrike
191 838
186 094
   
Verden for øvrig
1 475 983
1 525 522
   
Sum salgsinntekter
10 958 333
10 465 326
   
         
Salgsinntektene er fordelt basert på kundens hjemstat.
   
NOTE 5
INNTEKTER FRA FINANSIELLE INVESTERINGER
         
Inntekter fra finansielle investeringer fordelt på de ulike investeringskategoriene:
   
         
Beløp i NOK 1 000
2013
2012
   
Noterte aksjer og andeler
1 554 631
576 907
   
Unoterte aksjer og andeler
364 188
2 323 642
   
Hedgefond
765 287
320 125
   
Renteinvesteringer
10 047
18 278
   
Sum inntekter fra finansielle investeringer
2 694 153
3 238 952
   
NOTE 6
LØNNSKOSTNADER
         
                 
Beløp i NOK 1 000
   
2013
2012
       
Lønn
   
1 950 286
1 797 351
       
Sosiale avgifter
   
227 665
230 146
       
Pensjonskostnader (se note 17)
   
75 618
75 757
       
Andre ytelser
   
52 117
56 218
       
Sum
   
2 305 685
2 159 472
       
                 
Gjennomsnittlig antall årsverk
   
3 870
3 570
       
                 
Lønn og honorarer til konsernledelsen
               
 
2013
2012
Beløp i NOK 1 000
Lønn
Bonus
Natural-ytelser
Pensjon
Lønn
Bonus
Natural-ytelser
Pensjon
Konsernsjef, John Giverholt
3 287
2 297
234
1 218
       
Øvrige medlemmer av konsernledelsen
4 637
7 898
421
1 664
       
Konsernsjef, Johan H. Andresen (fra 1.1.2012 til 30.09.12)
       
991
 
140
 
Konsernsjef, John Giverholt (1.10.2012-31.12.2013)
       
825
 
51
228
Øvrige medlemmer av konsernledelsen (fra 1.1.2012 til 30.09.12)
       
5 917
907
546
2 132
Øvrige medlemmer av konsernledelsen (1.10.2012-31.12.2012)
       
1 125
 
82
682
Sum
7 924
10 195
655
2 882
8 858
907
819
3 042
                 
Konsernsjefens bonusordning er begrenset oppad til en årslønn. Bonus er basert på oppnådde resultater i konsernet.
                 
Konsernsjefen omfattes av Ferds kollektive pensjonsordninger for lønn under 12 G og har med det i 2013 opptjent rett til en ytelsespensjon. Denne ordningen er fra 2014 erstattet med en innskuddsordning (se også note 17). Konsernsjefen har dessuten en ytelsesordning for pensjonsgrunnlaget som er høyere enn 12 G men oppad begrenset til ca 2,2 mill , samt en førtidspensjonsordning som gir mulighet til å fratre ved oppnådd 65 års alder.
                 
Konsernsjefen har rett til 9 måneders etterlønn dersom han må fratre sin stilling.
                 
Ferd AS har en fordring på konsernsjefen på kr 600 000 som renteberegnes etter markedsmessige vilkår. Ferd AS har tilfredsstillende pantesikkerhet for dette lånet. Lånet har ingen definert avdragsplan.
                 
Ferds konsernledelse ble i løpet av 2012 betydelig endret. Først fratrådte Dag Opedal konsernledensen våren 2012. Med virkning fra 1. oktober ble Ferd omorganisert, og Johan H. Andresen og Arthur Sletteberg fratrådte fra konsernledelsen.Tom Erik Myrland ble investeringsdirektør og Erik Rosness ble finansdirektør. Tidligere finansdirektør John Giverholt ble ny konsernsjef. Ovenstående honorarer for 2012 representerer utbetalinger frem til 1. oktober for den forrige konsernledelsen og etter 1. oktober til ny konsernledelse.
                 
Honorarer til styret
               
Det er ikke utbetalt særskilt honorar for styreverv i Ferd AS.
NOTE 7
IMMATERIELLE EIENDELER
     
             
Beløp i NOK 1 000
       
2013
2012
Goodwill (se note 8)
       
1 453 289
1 013 715
Andre immaterielle eiendeler
       
823 025
717 633
Balanseført verdi 31.12.
     
 
2 276 314
1 731 348
             
2013
           
Beløp i NOK 1 000
Software
Varemerker
Patenter og rettigheter
Aktiverte utviklings-kostnader
Kunde-relasjoner
Sum
             
Anskaffelseskost 01.01.
308 788
162 738
224 951
110 252
430 550
1 237 279
Tilgang
40 800
2 700
70
41 938
125 412
210 920
Avgang
- 16 623
 
 
 
 
- 16 623
Omregningsdifferanse
33 002
 
27 875
15 003
 
75 880
Anskaffelseskost 31.12.
365 967
165 438
252 896
167 193
555 962
1 507 456
             
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.
254 085
6 700
188 738
2 234
67 889
519 646
Tilgang avskrivninger ved oppkjøp
7 760
       
7 760
Årets avskrivninger
27 764
4 020
26 449
1 531
47 719
107 483
Avgang
- 7 797
 
 
 
2 652
- 5 145
Omregningsdifferanser
29 058
 
25 517
112
 
54 687
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
310 870
10 720
240 704
3 877
118 260
684 431
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
3 387
       
3 387
           
 
Balanseført verdi 31.12.
55 097
154 718
12 192
163 316
437 702
823 025
             
Økonomisk levetid
3-5 år
> 20 år til ubegrenset
3-10 år
10 år
10-15 år
 
             
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
 
             
2012
           
Beløp i NOK 1 000
Software
Varemerker
Patenter og rettigheter
Aktiverte utviklings-kostnader
Kunde-relasjoner
Sum
             
Anskaffelseskost 01.01.
295 468
136 376
225 659
74 578
409 609
1 141 691
Tilgang
19 272
37 462
11 377
40 152
20 940
129 203
Avgang
- 1 836
- 11 100
 
 
 
- 12 936
Omregningsdifferanse
- 4 116
 
- 12 085
- 4 478
 
- 20 679
Anskaffelseskost 31.12.
308 788
162 738
224 951
110 252
430 550
1 237 279
             
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.
231 853
2 680
169 730
8 832
21 250
434 345
Tilgang avskrivninger ved oppkjøp
         
 
Årets avskrivninger
38 886
4 020
28 270
- 6 598
46 639
111 217
Avgang
- 1 836
 
122
 
 
- 1 714
Omregningsdifferanser
- 14 850
 
- 9 384
   
- 24 234
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
254 085
6 700
188 738
2 234
67 889
519 646
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
3 008
       
3 008
           
 
Balanseført verdi 31.12.
54 703
156 038
36 213
108 018
362 661
717 633
             
Økonomisk levetid
3-5 år
> 20 år til ubegrenset
3-10 år
10 år
10-15 år
 
             
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
 
             
Forskning og utvikling
Kostnadsførte utgifter til forskning og utvikling i regnskapsåret 2013 utgjorde 138 millioner kroner. Tilsvarende kostnad for 2012 var 118 millioner kroner.
NOTE 8
GOODWILL OG OPPLYSNINGER OM VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNINGER
   
                 
I samsvar med IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger, har netto eiendeler for oppkjøpte selskaper blitt vurdert til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Den resterende del av vederlaget etter at kjøpesummen har blitt allokert til identifiserbare eiendeler og gjeld, er behandlet som goodwill. Tabellene under viser verdien og bevegelsene i de ulike goodwillpostene i konsernet:
 
2013
               
Beløp i NOK 1000
Servi
Norrwin AB (Lundhags)
Alf Valde
Elopak Europa
Seco Invest (TeleComputing)
Sum
   
Anskaffelseskost 01.01.
 
1 385
16 053
448 571
593 969
1 059 978
   
Tilgang
386 289
21
     
386 310
   
Avgang
   
- 779
   
- 779
   
Valutaomregningsdifferanser
     
59 827
 
59 827
   
Anskaffelseskost 31.12.
386 289
1 406
15 274
508 398
593 969
1 505 336
   
                 
Akkumulerte nedskrivninger 01.01.
   
563
45 700
 
46 263
   
Nedskrivninger
       
 
 
   
Avgang
   
- 563
   
- 563
   
Valutaomregningsdifferanser
     
6 347
 
6 347
   
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
 
 
 
52 047
 
52 047
   
                 
Balanseført verdi 31.12.
386 289
1 406
15 274
456 351
593 969
1 453 289
   
                 
Endringer i 2013:
I 2013 har Ferd kjøpt Servi Group AS med regnskapsmessig virkning fra 1. august 2013. Gjennom oppkjøpet har Ferd økt kunderelasjoner med 120,7 millioner kroner (se note 7), i tillegg til goodwill på ca 386 millioner kroner. Kostpris for aksjene i Servi Group AS utgjorde ca 672 millioner kroner, hvorav 288 millioner er gjeldsfinansiert. Servi har påvirket Ferds konsernregnskap med 354 millioner i driftsinntekter og 17 millioner i EBITDA i 2013.
                 
Oppkjøpsanalysen på Lundhags og Alf Valde (oppkjøp i 2012) er i 2013 marginalt endret. Dette har medført at goodwill er redusert med 758.000 kroner.
                 
2012
               
Beløp i NOK 1000
 
Norrwin AB (Lundhags)
Alf Valde
Elopak Europa
Seco Invest (TeleComputing)
Sum
   
Anskaffelseskost 01.01.
     
470 719
621 776
1 092 495
   
Tilgang
 
1 385
16 053
 
 
17 438
   
Avgang
     
 
- 27 807
- 27 807
   
Valutaomregningsdifferanser
     
- 22 148
 
- 22 148
   
Anskaffelseskost 31.12.
 
1 385
16 053
448 571
593 969
1 059 978
   
                 
Akkumulerte nedskrivninger 01.01.
     
48 393
 
48 393
   
Nedskrivninger
   
563
 
 
563
   
Salg av datterselskap
     
 
 
 
   
Valutaomregningsdifferanser
     
- 2 693
 
- 2 693
   
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
 
 
563
45 700
 
46 263
   
                 
Balanseført verdi 31.12.
 
1 385
15 490
402 871
593 969
1 013 715
   
                 
Endringer i 2012:
I 2012 har Ferd (gjennom Swix) kjøpt Norrwin AB og Original Teamwear AS med regnskapsført virkning fra 1. januar 2012. Oppkjøpene har medført en økning i immaterielle eiendeler (varemerker og patenter) på totalt 37,6 millioner kroner (se note 7), i tillegg til goodwill på en drøy million. Kostpris for aksjene i Norrwin AB utgjorde 66,8 millioner kroner, mens aksjene i Original Teamwear AS er kjøpt i to omganger. Original var tilknyttet selskap med bokført verdi på 8,8 millioner kroner ved inngangen til 2012, og i tillegg er det betalt 28,4 millioner kroner i 2012. Selskapene har påvirket Ferds konsernregnskap med 142 millioner i omsetning og 10 millioner i resultat før skatt i 2012.
                 
Ferd har i 2012 (gjennom Mestergruppen) kjøpt Alf Valde AS med regnskapsmessig virkning fra 1. juli 2012. Oppkjøpet har gitt Ferd en økt goodwill på 16 millioner kroner. Kostpris for aksjene utgjorde 23 millioner kroner. Alf Valde inngår i Ferds konsernregnskap med 33 millioner kroner i omsetning og 2 millioner kroner i resultat før skatt i 2012.
                 
Oppkjøpsanalysene på Mestergruppen og Telecomputing (oppkjøp i 2011) er i 2012 marginalt endret. Endringene har medført at goodwill er redusert med 28 millioner kroner, mens kunderelasjoner har økt med 20 millioner kroner (se note 7).
                 
Nedskrivningstester for goodwill:
                 
Goodwill allokeres til konsernets kontantgenererende enheter og testes for verdifall årlig, eller oftere hvis det er indikatorer på at beløpene kan ha vært utsatt for verdifall. Testing for verdifall innebærer fastsettelse av gjenvinnbart beløp for den kontantgenererende enheten. Gjenvinnbart beløp blir fastsatt ved å neddiskontere forventede kontantstrømmer, basert på den kontantgenererende enhetens forretningsplaner. Diskonteringsrente benyttet på de fremtidige kontantstrømmene er basert på konsernets vektede gjennomsnittlige kapitalkostnad (WACC), tilpasset markedets oppfatning av risikoforhold for de enkelte kontantstrømsgenererende enheter. Vekstrater er benyttet for å fremskrive kontantstrømmer utover periodene dekket av forretningsplanene.
                 
Kontantgenererende enheter:
Goodwillpostene som er spesifisert over knytter seg hovedsakelig til konsernselskapene Elopak, Telecomputing og to mindre goodwillposter i underkonsernene Swix og Mestergruppen. I tillegg har det kommet til ca 386 millioner kroner i goodwill ved oppkjøpet av Servi i 2013.
                 
Goodwill vedrørende Elopak er allokert til den kontantgenererende enheten Europa, som består av Elopaks europeiske markeder samt den interne produksjons- og forsyningsorganisasjonen. Denne goodwillposten har en bokført verdi på 456 millioner kroner pr. 31.12.2013. Begrunnelsen for å definere Europa som kontantgenererende enhet er dynamikken i det europeiske markedet. Trenden er at kunder slår seg sammen og lett har tilgang på tilbudet i hele Europa. Elopak tilpasser seg kundene ved å fordele produksjon av kartonger for de ulike markedene i henhold til optimal produksjonseffektivitet i Europa. Historiske geografiske kriterier for produksjon og etterspørsel fra kunder er ikke lenger så fremtrengende. Som følge av utviklingen, vil splitten av marginer langs Elopaks verdikjede kunne endres fra et år til et annet, hvilket fører til at samlet europeisk virksomhet blir den beste indikatoren for å vurdere om verdien av goodwill er intakt.
                 
Goodwill tilknyttet Telecomputing knytter seg til Telecomputings virksomhet i Norge og Sverige. Goodwillen har en bokført verdi på 594 millioner kroner per 31.12.2013. Telecomputing er for nedskrivningsformål vurdert som én kontantgenererende enhet som følge av likeartet virksomhet.
                 
Goodwill i Mestergruppen er tilknyttet oppkjøpet av Alf Valde gjennomført i 2012. Goodwillen utgjør 15 millioner kroner og vurderes som en egen separat kontantgenererende enhet ved testing for verdifall. Goodwillen er marginalt justert i 2013 som følge av oppdatert merverdianalyse.
                 
Goodwill i Swix er knyttet til oppkjøpet av Norrwin AB, med merkevaren Lundhags i Sverige i 2012. Goodwillen utgjør en drøy million per 31.12.13. Norrwin har i tillegg å produsere og selge Lundhags-produkter overtatt som Swix' distributør i det svenske markedet, og selskapet er således svært integrert i Swix' virksomhet. For nedskrivningsformål vurderes derfor Norrwin sammen med Swix forøvrig som en felles kontantgenererende enhet.
                 
Goodwill identifisert ved oppkjøpet av Servi, gjennomført i 2013, er allokert til Servi samlet som kontantgenererende enhet. Dette skyldes Servis samordnede og velintegrerte virksomhet. Goodwillen er ikke testet for verdifall i 2013.
                 
Verdifalltest og forutsetninger lagt til grunn:
   
Gjennvinnbart beløp for den kontantgenererende enheten, beregnes basert på nåverdiberegning av forventede kontantstrømmer. Kontantstrømmene som legges til grunn for verdifalltesten er basert på forutsetninger om fremtidige salgsvolum, utsalgspriser og direkte kostnader. Disse forutsetningene baseres på historisk erfaring fra markedet, vedtatte budsjetter og konsernets forventninger om endringer i markedet. Ved gjennomføring av verdifallstest er konsernets forventninger at det ikke vil være vesentlige endringer i dagens handelsnivå, slik at forventet kontantstrøm i stor grad er en videreføring av observerte trender.
                 
Fastsatt kontantstrøm neddiskonteres med diskonteringsrente. Benyttet diskonteringsrente og andre forutsetninger er vist nedenfor.
                 
Beregnet gjennvinnbart beløp i verdifallstestene er positive, og basert på testene konkluderes det med at det ikke foreligger verdifall som vil medføre nedskrivning i 2013. Usikkerheten forbundet med forutsetningene testingen for verdifall bygger på er belyst gjennom sensitivitetsanalyser. Konklusjonene er testet for endringer i diskonteringssatsen og vekstratene. Sensitivitetsanalysene viser robuste konklusjoner for testingen for verdifall.
                 
Nærmere beskrivelse av forutsetninger benyttet:
                 
 
Diskonteringsrente etter skatt (WACC)
Diskonteringsrente før skatt
Vekst rate år 2–5
Langsiktig vekstrate
 
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
Elopak Europa
4,9 %
4,5 %
6,9 %
6,3 %
2,0 %
2,0 %
0,0 %
0,0 %
Seco Invest
5,8 %
5,8 %
6,5 %
6,5 %
2,0 %
2,0 %
2,0 %
2,0 %
Alf Valde
8,9 %
 
12,0 %
 
2,5 %
 
2,5 %
 
Lundhags
7,5 %
 
10,0 %
 
2,5 %
 
2,5 %
 
 
Diskonteringsrenten reflekterer markedets vurdering av risiko knyttet til den kontantgenererende enheten. Diskonteringsrenten er fastsatt basert på gjennomsnittlig vektet kapitalavkastningskrav for bransjen. Denne satsen er ytterligere justert for å reflektere spesifikke risikoforhold knyttet til den kontantgenererende enheten som ikke er reflektert i kontantstrømmene.
 
Gjennomsnittlig vekstrate er i perioden 2 til 5 år basert på Ferds forventninger om markedsutviklingen som virksomheten opererer i. Ferd benytter en stabil vekstrate for å ekstrapolere kontantstrømmer utover 5 år.
 
EBITDA representerer driftsmargin før avskrivinger, og er estimert basert på forventet fremtidig utvikling i markedet. Kommiterte effektivitetsprogrammer for driften er hensyntatt. Endringer i utfallet for disse initiativene kan påvirke fremtidig estimerte EBITDA.
 
Det er tatt hensyn til investeringskostnader nødvendig for å møte forventet vekst i inntektene. Basert på ledelsens vurderinger, inkluderer ikke estimerte investeringskostnader investeringer som forbedrer den nåværende ytelsen til eiendeler. De relaterte kontantstrømmer har blitt behandlet tilsvarende.
 
 
NOTE 9
VARIGE DRIFTSMIDLER
   
         
2013
       
Beløp i NOK 1 000
Bygninger og tomter
Maskiner og anlegg
Driftsløsøre og inventar
Sum
Anskaffelseskost 01.01.
410 487
3 697 636
230 510
4 338 633
Tilgang
208 482
541 726
23 866
774 074
Avgang
- 7 356
- 147 103
- 29 856
- 184 315
Valutaomregningsdifferanser
40 848
411 503
55 238
507 589
Anskaffelseskost 31.12.
652 461
4 503 762
279 758
5 435 981
         
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.
248 148
2 505 978
188 472
2 942 598
Akkumulerte avskrivninger oppkjøp
10 926
30 426
3 521
44 873
Årets avskrivninger
17 158
290 586
22 343
330 087
Årets nedskrivninger
 
3 616
 
3 616
Avgang avskrivninger
- 2 235
- 135 272
- 19 538
- 157 045
Valutaomregningsdifferanser
28 380
295 551
32 853
356 784
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
302 377
2 990 885
227 651
3 520 913
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
2 288
33 455
268
36 011
         
Balanseført verdi 31.12.
350 084
1 512 877
52 107
1 915 068
         
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
5-50 år
5-15 år
3-13 år
 
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
Lineær
 
         
2012
       
Beløp i NOK 1 000
Bygninger og tomter
Maskiner og anlegg
Driftsløsøre og inventar
Sum
Anskaffelseskost 01.01.
416 174
3 699 376
230 081
4 345 631
Tilgang
34 771
361 125
15 204
411 100
Avgang
- 24 756
- 211 006
- 8 528
- 244 290
Valutaomregningsdifferanser
- 15 702
- 151 859
- 6 247
- 173 808
Anskaffelseskost 31.12.
410 487
3 697 636
230 510
4 338 633
         
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.
262 631
2 462 125
179 288
2 904 044
Akkumulerte avskrivninger oppkjøp
     
 
Årets avskrivninger
13 937
303 885
20 849
338 671
Årets nedskrivninger
 
2 394
4
2 398
Avgang avskrivninger
- 17 427
- 158 558
- 6 605
- 182 590
Valutaomregningsdifferanser
- 10 993
- 103 868
- 5 064
- 119 925
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
248 148
2 505 978
188 472
2 942 598
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
2 100
26 462
238
28 800
         
Balanseført verdi 31.12.
162 339
1 191 658
42 038
1 396 035
         
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
5-50 år
5-15 år
3-13 år
 
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
Lineær
 
NOTE 10
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
 
     
Beløp i NOK 1 000
2013
2012
Salgs- og administrasjonskostnader
205 906
164 519
Leie av bygninger o.l.
249 407
213 686
Reisekostnader
153 365
139 040
Tap og endring i nedskrivning for verdifall kundefordringer
28 052
16 362
Honorarer til revisor, advokater, konsulenter
182 866
130 080
Andre kostnader
328 996
425 750
Sum
1 148 592
1 089 437
NOTE 11
KOSTNADSFØRTE HONORAR TIL REVISORER
 
           
Revisjons- og rådgivningsselskapet Ernst og Young AS er Ferds konsernrevisor. Enkelte mindre selskaper i konsernet revideres av andre revisjonsselskaper.
           
Beløp i NOK 1 000
Revisjonshonorar
Andre attestasjons-
tjenester
Skattemessige
tjenester
Andre tjenester
utenfor revisjon
Sum
2013
         
Ernst & Young
10 598
435
3 508
2 893
17 434
Andre
1 340
461
886
227
2 914
Sum
11 938
896
4 394
3 120
20 348
           
2012
         
Ernst & Young
8 891
451
790
2 271
12 403
Andre
471
17
74
11
573
Sum
9 362
468
864
2 282
12 976
           
Honorar er oppgitt eks mva.
           
Andre tjenester utenfor revisjon er i hovedsak due diligence tjenester. Alle beløp er eks mva.
NOTE 12
INVESTERINGER ETTER EGENKAPITALMETODEN
 
Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter er i Ferd sitt konsernregnskap innregnet i henhold til egenkapitalmetoden.
 
For spesifikasjon av selskaper og eierandel henvises det til oppstilling av investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter i note 20.
 
2013
Beløp i NOK 1 000
 
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
Lala Elopak S.A. de C.V.
Tiedemanns-byen DA
Harbert European Real Estate Fund II
Harbert European Real Estate Fund III
Andre
Sum
Eier- og stemmeandel
 
49%
49%
50%
26%
22%
   
 
Anskaffelseskost 1.1
 
54 100
153 093
106 768
112 002
51 141
101 074
578 177
Andel av resultat 1.1
 
76 742
100 900
8 973
54 093
11 052
- 5 721
246 039
Akkumulert nedskrivning av goodwill 1.1
 
- 12 600
 
 
 
 
- 1 085
- 13 685
Overføring fra selskapet
 
- 29 879
- 84 963
 
- 13 342
 
- 5 865
- 134 049
Omregningsdifferanser/elimineringer
 
- 30 016
- 29 406
 
- 3 053
- 293
- 14 394
- 77 162
Balanseført verdi 01.01
 
58 347
139 624
115 741
149 700
61 900
74 009
599 321
                 
Tilgang i løpet av året
 
4 225
11 958
   
44 833
4 338
65 354
Avgang i løpet av året
           
- 8
- 8
Salg i løpet av året
           
 
 
Andel av årets resultat
 
6 132
17 086
14 029
28 884
11 184
6 346
83 661
Nedskrivning av goodwill
           
- 497
- 497
Overføringer fra selskapet
   
- 13 915
- 12 765
- 50 484
- 23 517
 
- 100 681
Føringer direkte mot egenkapitalen
 
- 1 333
- 184
     
 
- 1 517
Omregningsdifferanser/elimineringer
 
1 550
1 556
     
- 1 572
1 534
Balanseført verdi 31.12
 
68 921
156 125
117 005
128 100
94 400
82 616
647 167
                 
2012
Beløp i NOK 1 000
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
Elopak South Africa Ltd
Lala Elopak S.A. de C.V.
Tiedemanns-byen DA
Harbert European Real Estate Fund II
Harbert European Real Estate Fund III
Andre
Sum
Eier- og stemmeandel
49%
50%
49%
50%
26%
22%
   
 
Anskaffelseskost 1.1
54 100
25 692
153 093
106 768
133 253
44 000
111 910
628 815
Andel av resultat 1.1
62 782
55 316
83 685
2 332
37 020
4 721
- 3 106
242 750
Akkumulert nedskrivning av goodwill 1.1
- 12 600
- 2 200
 
 
 
 
- 1 085
- 15 885
Overføring fra selskapet
- 15 308
- 26 029
- 61 827
 
- 13 342
 
- 5 865
- 122 371
Omregningsdifferanser/elimineringer
- 21 143
- 11 918
- 28 348
 
- 3 053
- 293
- 11 551
- 76 306
Balanseført verdi 01.01
67 831
40 861
146 603
109 100
153 877
48 428
90 303
657 004
 
Tilgang i løpet av året
         
35 664
14 464
50 128
Avgang i løpet av året
 
- 41 373
   
- 21 251
- 28 523
- 25 300
- 116 447
Salg i løpet av året
           
 
 
Andel av årets resultat *)
13 960
5 599
17 215
6 641
17 074
6 331
- 2 615
64 204
Nedskrivning av goodwill
           
 
 
Overføringer fra selskapet
- 14 571
 
- 23 136
     
 
- 37 707
Føringer direkte mot egenkapitalen
           
 
 
Omregningsdifferanser/elimineringer
- 8 873
- 5 087
- 1 058
     
- 2 843
- 17 861
Balanseført verdi 31.12
58 347
 
139 624
115 741
149 700
61 900
74 009
599 321
                 
*) Gevinst ved salg av Elopak South Africa Ltd utgjør 22 806.
 
Oppstillingen nedenfor viser en oversikt over finansiell informasjon knyttet til Ferds største investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollerte virksomheter på 100 prosent basis. Oppgitte tall representerer regnskapsåret 2013. Tallene er ikke revidert.
 
Beløp i NOK 1 000
 
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
Lala Elopak S.A. de C.V.
Tiedemanns-byen DA
Harbert European Real Estate Fund II
Harbert European Real Estate Fund III
   
Driftsinntekt
 
177 006
240 603
245 798
10 138
25 856
   
Driftsresultat
 
10 395
27 913
38 880
3 025
- 17 403
   
Resultat etter skatt og minoritet
 
6 053
18 353
28 914
65 115
129 195
   
Sum eiendeler
 
147 773
183 808
403 929
524 894
1 038 887
   
Sum gjeld
 
94 064
64 854
169 921
670
5 378
   
                 
Eierandel, transaksjoner og mellomværende med selskap behandlet etter egenkapitalmetoden
   
Eierandel/ Stemmeandel
Salg fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet til Ferd
Ferds kortsiktige
fordringer / (gjeld) netto mot tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Ferds garantier for tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Beløp i NOK 1 000
 
2013
2013
2012
2013
2012
2013
2012
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
 
49,0 %
 
 
129
26 992
115 268
105 642
Boreal GmbH
 
20,0 %
 
 
 
 
 
 
Elocap Ltd.
 
50,0 %
253 820
94 249
- 8 513
- 8 419
   
Frogn Næringspark AS
 
50,0 %
           
Harbert European Real Estate Fund II
 
26,0 %
       
 
 
Harbert European Real Estate Fund III
 
22,0 %
       
 
 
Hunstad Sør Tomteselskap AS
 
31,6 %
425
 
 
 
 
 
Impresora Del Yaque
 
51,0 %
2 498
   
23 488
   
Kråkeland Hytteservice AS
 
33,5 %
 
 
 
 
 
 
Lala Elopak S.A. de C.V.
 
49,0 %
20 487
20 182
2 235
2 659
 
 
Lofoten Tomteselskap AS
 
35,0 %
32
 
 
 
 
 
Madla Byutvikling AS
 
33,3 %
 
 
 
 
 
 
Siriskjær AS
 
50,0 %
           
Solheim Byutviklingselskap AS
 
33,1 %
 
 
 
 
 
 
Sporafjell Utviklingsselskap AS
 
50,0 %
           
Tastarustå Byutvikling AS
 
33,3 %
 
 
 
 
 
 
Tiedemannsbyen DA
 
50,0 %
       
 
 
Sum
   
277 262
114 431
- 6 149
44 720
115 268
105 642
NOTE 13
SPESIFIKASJON AV FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
 
     
Finansinntekter
   
Beløp i NOK 1 000
2013
2012
Renteinntekter fra bankinnskudd
190 601
78 598
Renteinntekter fra nærstående parter
11 453
63 794
Andre renteinntekter
1 032
23 893
Agio og andre finansinntekter
485 438
66 311
Sum
688 524
232 597
     
Finanskostnader
   
Beløp i NOK 1 000
2013
2012
Rentekostnader til kredittinstitusjoner
266 069
210 701
Rentekostnader til nærstående parter
35 797
17 658
Andre rentekostnader
48 467
82 594
Disagio og andre finanskostnader
677 102
264 092
Sum
1 027 435
575 046
     
Ingen av disse finanspostene er resultat fra finansielle instrumenter målt etter virkelig verdi.
NOTE 14
SKATTER
 
     
Skattekostnad består av
Beløp i NOK 1 000
2013
2012
     
Betalbar skatt av årets overskudd
   
Årets betalbare skatt
185 767
138 917
Justering tidligere perioder
26 804
8 826
Sum betalbar skatt
212 571
147 743
     
Kostnad ved utsatt skatt
Årets resultatførte endring i utsatt skatt
49 067
34 990
Virkning av endring i skattesats og skatt tidligere år
5 788
3 881
Sum utsatt skatt
54 855
38 872
     
Skattekostnad
267 426
186 615
     
Betalbar skatt i balansen
Beløp i NOK 1 000
2013
2012
Årets betalbare skatt
185 767
138 917
Skatt på avgitt konsernbidrag
- 7 000
 
Skattegjeld fra tidligere år
84 290
9 121
Innbetalt forhåndsskatt
- 89 170
- 44 224
Omregningsdifferanser
- 6 838
 
Betalbar skatt
167 049
103 814
     
Avstemming fra nominell til effektiv skattesats
Beløp i NOK 1 000
2013
2012
Resultat før skattekostnad
2 942 821
3 612 680
Forventet skattekostnad etter nominell skattesats (28%)
823 990
1 011 550
Underskudd og andre fradrag uten nettoeffekt på skatt
- 1 806
7 039
Verdijustering utsatt skattefordel
   
Amortisering goodwill
   
Ikke skattepliktige netto inntekter fra verdipapirer
- 556 833
- 810 164
Andre ikke skattepliktige inntekter, herunder verdiendring investeringseiendom
- 40 876
- 26 049
Justering tidligere perioder
32 593
12 707
Skatteeffekten av andre permanente forskjeller
10 358
- 8 469
Skattekostnad
267 426
186 615
Effektiv skattesats
9,1 %
5,2 %
     
Skatt innregnet direkte i egenkapitalen
Beløp i NOK 1 000
2013
2012
Aktuarmessige tap på pensjonsforpliktelser
- 3 627
959
Kontantstrømsikring
- 1 023
2 378
Sum skatt innregnet i totalresultat
- 4 650
3 337
     
Utsatt skattefordel og utsatt skatt
Beløp i NOK 1 000
2013
2012
Varer
14 335
21 414
Fordringer
8 416
6 678
Aksjer og andeler
- 186 533
10 636
Andre forskjeller
13 714
32 266
Varige driftsmidler
- 47 183
- 153 123
Immaterielle eiendeler
- 146 318
- 128 457
Netto pensjoner
46 635
65 931
Skattemessig fremførbare underskudd
311 775
190 785
Sum
14 841
46 130
Nedvurdering av utsatt skattefordel
- 243 927
- 233 373
Netto balanseført verdi 31.12 av utsatt skattefordel (+) / skatteforpliktelse (-)
- 229 086
- 187 243
     
Balanseført utsatt skattefordel vurderes ved hver balansedag og nedskrives i den grad det ikke lengre er sannsynlig at skattefordelen kan utnyttes mot skattepliktig inntekt.
     
Utsatt skattefordel og -forpliktelse måles basert på forventede skattesatser i den perioden forpliktelsen skal gjøres opp eller eiendelen skal realiseres, som følge av vedtatte eller tilnærmet vedtatte skattesatser og -lover på balansedagen.
     
Brutto skattemessig fremførbare underskudd
Beløp i NOK 1 000
2013
 
2013
9 632
 
2014
14 071
 
2015
15 675
 
Etter 2015
286 394
 
Uten tidsbegrensning
909 369
 
Sum skattemessig fremførbare underskudd
1 235 141
 
     
Endring i netto balanseført utsatt skatt
Beløp i NOK 1 000
2013
2012
Netto balanseført verdi 1. januar
- 187 243
- 174 885
Omregningsdifferanser
3 592
- 1 529
Kjøp og salg av datterselskap
14 070
- 30 464
Resultatført i perioden
- 54 855
- 38 872
Skatt ført mot totalresultatet
- 4 650
3 337
Andre endringer *
 
55 170
Netto balanseført verdi 31.12
- 229 086
- 187 243
*) Andre endringer vedrører hovedsakelig implementeringseffekter, skatteeffekt av interngevinst og korrigeringer tidligere års feil.
NOTE 15
AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAPER MED EIERANDEL OVER 10 %
 
Forretningskontor
Eierandel
Datterselskap
   
Elopak AS med datterselskaper
Røyken
100,0 %
FC Well Invest AS
Bærum
100,0 %
FC-Invest AS med datterselskaper (Telecomputing)
Bærum
100,0 %
Ferd Aibel Holding AS
Bærum
100,0 %
1912 Top Holding AS med datterselskaper (Servi Gruppen)
Bærum
100,0 %
Ferd Eiendom AS med datterselskaper
Bærum
100,0 %
Ferd Malta Holdings Ltd
Malta
100,0 %
Ferd MG Holding AS med datterselskaper (Mestergruppen)
Bærum
96,6 %
Ferd Sosiale Entreprenører AS
Bærum
100,0 %
Norse Crown Company Ltd. AS
Bærum
100,0 %
Swix Sport AS med datterselskaper
Oslo
100,0 %
     
Felleskontrollert virksomhet
   
Impresora del Yaque
Den Dominikanske Republikk
51,0 %
Elocap Ltd
Israel
50,0 %
Frogn Næringspark AS
Trondheim
50,0 %
     
Tilknyttede selskaper
   
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
Saudi-Arabia
49,0 %
Lala Elopak S.A. de C.V.
Mexico
49,0 %
Harbert European Real Estate Fund II
London
25,9 %
Harbert European Real Estate Fund III
London
22,2 %
Tiedemannsbyen DA
Oslo
50,0 %
Lofoten Tomteselskap AS
Bodø
35,0 %
Hunstad Sør Tomteselskap AS
Bodø
31,6 %
Tastarustå Byutvikling AS
Stavanger
33,3 %
Madla Byutvikling AS
Stavanger
33,3 %
Boreal GmbH
Tyskland
20,0 %
Solheim Byutviklingselskap AS
Stavanger
33,3 %
Kråkeland Hytteservice AS
Sirdal
33,5 %
     
Anleggsaksjer og andeler > 10 % eierandel
   
Herkules Capital I AS
 
40,0 %
     
Omløpsaksjer og andeler > 10 % eierandel
   
Aibel Holding I AS
 
49,0 %
ARKeX Ltd
 
18,2 %
CF Engine AS
 
37,9 %
Energy Ventures AS
 
31,8 %
Energy Ventures IS
 
19,1 %
Energy Ventures II AS
 
26,0 %
Energy Ventures II KS
 
22,1 %
Energy Ventures III AS
 
25,0 %
Energy Ventures III GP LP
 
25,0 %
Energy Ventures III LP
 
18,7 %
Eniram Ltd
 
27,6 %
Herkules Private Equity Fund I (GP-I) Ltd
 
40,0 %
Herkules Private Equity Fund I (GP-II) Ltd
 
40,0 %
Herkules Private Equity Fund I (LP-I) Limited
 
76,1 %
Herkules Private Equity Fund II (GP-I) Ltd
 
40,0 %
Herkules Private Equity Fund II (GP-II) Ltd
 
40,0 %
Herkules Private Equity Fund II (LP-I) Limited
 
74,5 %
Herkules Private Equity Fund III (GP-I) Ltd
 
4,2 %
Herkules Private Equity Fund III (GP-II) Ltd
 
4,2 %
Herkules Private Equity Fund III (LP-I) Limited
 
25,1 %
Intera Fund I
 
12,0 %
Interwell AS
 
34,0 %
Marical Inc
 
22,4 %
Napatech AS
 
22,3 %
NMI AS
 
12,5 %
NMI Fund III
 
31,3 %
NMI Global
 
12,5 %
NMI Frontier
 
12,5 %
NRP Fleetfinance IV D.I.S
 
20,0 %
SPV Herkules II LP
 
81,5 %
Streaming Media AS
 
17,2 %
Vensafe ASA
 
23,1 %
NOTE 16
INVESTERINGSEIENDOM
     
Investeringseiendom
Beløp i NOK 1 000
2013
2012
Balanseført verdi 1.1.
1 981 853
1 514 927
Tilgang ved kjøp
640 189
65 136
Tilgang ved påkostning
1 219
65 418
Avgang
- 814 807
- 6 963
Netto verdiendring av investeringseiendom
20 463
343 335
Balanseført verdi 31.12.
1 828 917
1 981 853
     
Inntekter fra investeringseiendom
Beløp i NOK 1 000
2013
2012
Leieinntekt fra eiendommer
92 071
98 850
Direkte eiendomsrelaterte kostnader
- 11 449
- 6 472
Netto verdiendring investeringseiendommer
20 463
343 335
Sum
101 085
435 713
     
Beregning av virkelig verdi av investeringseiendom
Investeringseiendommene vurderes til virkelig verdi. Virkelig verdi er det beløp en eiendel kan omsettes for i en transaksjon mellom velinformerte, frivillige parter. Ved fastsettelse av markedsleie og avkastningskrav sees det hen til markedspriser.
     
Alle konsernets utleieeiendommer verdsettes årlig basert på kontantstrømsmodeller. Fremtidige kontantstrømmer beregnes fra inngåtte leiekontrakter, samt fremtidig kontantstrøm basert på en forventet markedsleie. Det er ikke innhentet verdsettelser fra eksterne på utleieeiendommene. Andre investeringseiendommer enn utleieeiendommer, primært tomter til eiendomsutvikling og boligprosjekter, verdsettes basert på takst. Se note 2 for en nærmere beskrivelse av forutsetninger som er benyttet ved beregning av virkelig verdi.
NOTE 17
PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER
       
KONSERNETS PENSJONSORDNINGER
Konsernets selskaper har etablert pensjonsordninger i samsvar med lokale lover. Ansatte i konsernets selskaper i Norge deltar i ytelsesbaserte eller innskuddsbaserte pensjonsordninger som tilfredsstiller krav til obligatorisk tjenestepensjon.
       
Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Ytelsesbaserte pensjonsordninger gir de ansatte rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser. Konsernets netto forpliktelse med hensyn på ytelsesbaserte pensjonsordninger er beregnet separat for hver pensjonsordning. Forpliktelsen er et estimat for fremtidige ytelser som ansatte har opptjent basert på antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ytelsene neddiskonteres til nåverdi og balanseført forpliktelse reduseres med virkelig verdi av pensjonsmidler for fondsbaserte pensjonsordninger. Endring i forutsetninger, medlemsbestand og avvik mellom estimert og faktisk lønnsøkning og avkastning på midler medfører aktuarielle gevinster og tap. Aktuarmessige gevinster og tap, samt gevinster og tap som følge av avkortning eller avslutning av pensjonsordninger innregnes umiddelbart i totalresultatet.
       
De ytelsesbaserte pensjonsordningene består av kollektive ordninger samt enkelte tilleggsordninger som blant annet omfatter ansatte med pensjonsgrunnlag over 12 G og AFP. Ferd AS har for lønn over 12 G etablert en pensjonsordning som innebærer at de ansatte opptjener en pensjonsrettighet hvert år. Samtidig med etableringen ble ordningen lukket for nyansatte. Rettigheten består av en andel av lønnen over 12 G, samt en avkastningskomponent som avhenger av den ansattes valgte risikoprofil. Pensjonsordningen har mange fellestrekk med en innskuddsordning, men ettersom Ferd ikke gjennomfører løpende utbetalinger til et fond, men har valgt å sitte med avkastningsrisikoen selv, skal ordningen regnskapsmessig klassifiseres som en ytelseseordning. Ferd har innregnet forpliktelsen som en pensjonsforpliktelse og kostnadsfører de løpende innskuddene og den løpende avkastningen etter hvert som de pådras. Forpliktelsen er ikke neddiskontert.
       
Innskuddsbaserte pensjonsordninger
Ved innskuddsbaserte pensjonsordninger begrenser konsernets forpliktelser seg til å innbetale spesifikke innskudd. Forpliktelser til å yte innskudd til innskuddsbaserte pensjonsordninger innregnes som kostnader i resultatregnskapet når de ansatte har ytt tjenester som gir dem rett til innskuddet.
       
Andre langsiktige ytelser som følge av tjeneste
Ferd har i tillegg til pensjonsordningene beskrevet over forpliktelser knyttet til fremtidige helseytelser for enkelte grupper av ansatte i USA.
       
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER
Ferd har ytelsesordninger i flere land med varierende økonomiske forhold som vil påvirke forutsetningene som legges til grunn ved beregning av pensjonsforpliktelser. Fastsettelsen av parametre er tilpasset forhold i det enkelte land. Diskonteringsrenten fastsettes som et veid gjennomsnitt av avkastningen på balansedagen på minst AA-ratede selskapsobligasjoner, eller statsobligasjoner i de tilfeller hvor det ikke er noe marked for AA-ratede selskapsobligasjoner. Det er benyttet statsobligasjonsrenten for norske ordninger. I den grad obligasjonen ikke har samme forfallstid som forpliktelsen, justeres diskonteringsrenten. Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring lagt til grunn. Fremtidig dødelighet er basert på statistikk og dødelighetstabeller (K2013).
       
Fra 2013 behandles pensjonsforpliktelsene fratrukket pensjonsmidlene netto. Netto pensjonsforpliktelse diskonteres, som innebærer at avkastningen (som tidligere var en viktig økonomisk forutsetning) ikke lenger er relevant.
       
Økonomiske forutsetninger i norske selskaper per 31. desember
   
2013
2012
Diskonteringsrente
 
3,30%
2,20%
Forventet lønnsvekst
 
0-3,75%
0-3,25%
Fremtidig forventet pensjonsregulering
 
1,75%
1,75%
Forventet regulering av G
 
3,50%
3,00%
       
Intervall for øknomiske forutsetninger i utenlandske selskaper per 31. desember
   
2013
2012
Diskonteringsrente
 
2.00 - 4.10
2.00 - 4.15
Forventet lønnsvekst
 
0.00 - 1.00
0.00 - 1.00
Fremtidig forventet pensjonsregulering
 
0.00 - 0,60
0.00 - 0.55
       
       
PENSJONSFORPLIKTELSER
 
Avstemming av netto pensjonsforpliktelse mot balanse
Beløp i NOK 1 000
 
2013
2012
Pensjonsforpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger
 
- 146 973
- 211 528
Pensjonsfordringer for ytelsesbaserte pensjonsordninger
 
9 805
9 505
Sum ytelsesbasert forpliktelse som er innregnet i konsernets balanse
 
- 137 168
- 202 023
       
YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER
Spesifikasjon av innregnet forpliktelse
Beløp i NOK 1 000
 
2013
2012
Nåverdi av ikke-fondsbaserte pensjonsforpliktelser
 
- 51 737
- 69 469
Nåverdi av helt eller delvis fondsbaserte pensjonsforpliktelser
 
- 617 516
- 469 621
Sum nåverdi av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser
 
- 669 253
- 539 091
Virkelig verdi av pensjonsmidler
 
532 085
337 068
Sum ytelsesbasert forpliktelse som er innregnet i konsernets balanse
 
- 137 168
- 202 023
       
Bevegelse i forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger
Beløp i NOK 1 000
 
2013
2012
Forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger per 01.01
 
539 091
681 653
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
 
25 031
24 635
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
 
23 286
20 487
Demografiske estimatavvik på pensjonsforpliktelsen
 
28 063
 
Økonomiske estimatavvik på pensjonsforpliktelsen
 
- 40 622
12 768
Oppgjør pensjonsordinger
 
- 42 097
- 17 936
Avkorting av pensjonsordninger
 
- 48 907
115
Planendringer
   
- 32 370
Endring i pensjonsforpliktelsen ved kjøp/salg av datterselskap
 
191 228
 
Utbetalte ytelser
 
- 40 255
- 128 361
Arbeidsgiveravgift
 
1 148
113
Valutaeffekt av utenlandske pensjonsplaner
 
33 287
- 22 015
Forpliktelser for ytelsesbaserte pensjonsordninger per 31.12.
 
669 253
539 091
       
Forventet utbetaling av pensjonsforpliktelsene
Beløp i NOK 1 000
 
2013
 
Ytelsespensjon som forventes å forfalle år 1-5
 
222 144
 
Ytelsespensjon som forventes å forfalle år 6-10
 
194 134
 
Ytelsespensjon som forventes å forfalle år 11-20
 
191 241
 
Ytelsespensjon som forventes å forfalle år 21-30
 
50 144
 
Ytelsespensjon som forventes å forfalle etter år 30
 
11 589
 
Total ytelsespensjon til forfall
 
669 253
 
       
Bevegelse i virkelig verdi på pensjonsmidler for ytelsesbaserte pensjonsordninger
Beløp i NOK 1 000
 
2013
2012
Virkelig verdi på pensjonsmidler per 01.01.
 
337 068
442 221
Forventet avkastning på pensjonsmidler
 
15 976
14 725
Økonomiske estimatavvik på pensjonsmidlene
 
26 251
- 14 791
Bidrag fra arbeidsgiver
 
34 826
22 212
Administrasjonskostnader
 
- 1 681
- 645
Tilskudd fra ansatte
   
2 838
Økning i pensjonsmidler ved kjøp av datterselskaper
 
157 744
 
Oppgjør
 
- 32 021
 
Utbetalte ytelser
 
- 34 896
- 114 239
Valutaeffekt av utenlandske pensjonsplaner
 
28 818
- 15 253
Virkelig verdi på pensjonsmidler per 31.12.
 
532 085
337 068
       
Pensjonsmidler innbefatter følgende
Beløp i NOK 1 000
Hvorav aktivt marked:
2013
2012
Egenkapitalinstrumenter
93 007
100 459
54 630
Statsobligasjoner
107 682
180 650
92 454
Bedriftsobligasjoner
18 045
78 653
46 227
Andre gjeldsinstrumenter, herunder strukturert gjeld
 
57 814
41 604
Eiendomsinvesteringer
991
35 899
34 670
Bankinnskudd
13 713
21 415
16 179
Andre eiendeler
55 653
57 195
51 303
Sum pensjonsmidler
289 090
532 085
337 068
       
Estimatavvik innregnet i totalresultat
Beløp i NOK 1 000
 
2013
2012
Årets estimatavvik på pensjonsforpliktelsen (ytelsesbaserte ordninger)
 
12 559
12 768
Årets estimatavvik på pensjonsmidler (ytelsesbaserte ordninger)
 
26 251
14 791
Netto resultatført estimatavvik for ytelsesbaserte ordninger
 
38 810
27 559
       
PENSJONSKOSTNADER
Beløp i NOK 1 000
 
2013
2012
Ytelsesbaserte pensjonsordninger
 
- 24 824
- 8 344
Innskuddsbaserte pensjonsordninger
 
100 442
85 028
Førtidspensjonsordninger og øvrige ordninger
 
 
- 927
Sum pensjonskostnader inkludert i årets lønnskostnad
 
75 618
75 757
       
PENSJONSKOSTNADER YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER
Pensjonskostnad innregnet i resultatregnskap
Beløp i NOK 1 000
 
2013
2012
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
 
25 031
24 635
Tilskudd fra ansatte
 
 
- 2 838
Avkorting av pensjonsordninger og planendringer
 
- 52 684
- 32 255
Arbeidsgiveravgift
 
1 148
113
Administrasjonskostnader
 
1 681
1 999
Sum pensjonskostnader fra ytelsesordninger innregnet i lønnskostnader
 
- 24 824
- 8 344
       
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
 
23 286
20 487
Forventet avkastning på pensjonsmidler
 
- 15 976
- 14 725
Sum pensjonskostnader fra ytelsesordninger innregnet i finanskostnader
 
7 310
5 762
NOTE 18
VARER
     
         
2013
       
Beløp i NOK 1 000
Råvarer
Varer under tilvirkning
Ferdigvarer
Sum varer
Kostpris 31.12.
447 337
643 456
1 105 324
2 196 117
Ukurans per 01.01.
13 017
1 280
126 027
140 324
Nedskrivning
3 843
 
36 307
40 150
Reversert nedskrivning
- 8 600
- 1 280
- 52 678
- 62 558
Valutaomregning
1 268
 
12 935
14 203
Ukurans per 31.12.
9 528
 
122 591
132 119
         
Balanseført verdi 31.12.
437 809
643 456
982 733
2 063 998
         
2012
       
Beløp i NOK 1 000
Råvarer
Varer under tilvirkning
Ferdigvarer
Sum varer
Kostpris 31.12.
334 416
434 828
980 334
1 749 578
Ukurans per 01.01.
10 777
 
123 273
134 050
Nedskrivning
2 240
1 280
2 754
6 274
Reversert nedskrivning
     
 
Ukurans per 31.12.
13 017
1 280
126 027
140 324
         
Balanseført verdi 31.12.
321 399
433 548
854 307
1 609 254
NOTE 19
KORTSIKTIGE FORDRINGER
       
Beløp i NOK 1 000
2013
2012
 
Forskuddsbetalinger
75 337
85 835
 
Mva og skattefordringer
125 235
111 049
 
Kortsiktige rentebærende fordringer
41 764
52 121
 
Andre kortsiktige fordringer
475 538
391 260
 
Balanseført verdi 31.12.
717 874
640 265
 
       
Beløp i NOK 1000
2013
2012
 
Kundefordringer brutto
1 257 292
1 020 040
 
Nedskrivninger kundefordringer
- 51 539
- 33 295
 
Balanseført verdi 31.12.
1 205 753
986 745
 
       
Sum kortsiktige fordringer
1 923 627
1 627 010
 
       
Forfalte kundefordringer etter alder
     
       
Beløp i NOK 1000
2013
2012
 
Opp til 30 dager
171 445
111 522
 
30 til 60 dager
53 778
30 274
 
60 til 90 dager
72 235
21 026
 
Over 90 dager
41 301
30 147
 
Sum
338 759
192 970
 
NOTE 20
BRUK AV VIRKELIG VERDI OG FINANSIELLE INSTRUMENTER
   
               
Ferds prinsipper ved måling til virkelig verdi, generelt
               
Ferd benytter den verdsettelsesmetode som ansees å gi det mest representative estimatet på en antatt salgsverdi. Et slikt salg forutsettes gjennomført i en velordnet transaksjon på balansedagen. Dette innebærer at for alle eiendeler der det finnes observerbar markedsinformasjon, eller der det nylig er gjennomført en transaksjon, benyttes disse kurser (markedsmetoden). Når en kurs for en identisk eiendel ikke er observerbar, beregnes virkelig verdi ved hjelp av en annen verdsettingsmetode. Ved verdsettingen benytter Ferd relevante og observerbare data i størst mulig grad.
               
For alle investeringer der verdien fastsettes ved bruk av en annen verdsettingsmetode enn markedsmetoden, gjøres det analyser av endringen i verdi fra periode til periode. Det gjennomføres grundige analyser på flere nivåer, både av overordnet i forretningsområdet, av Ferds konsernledelse og til slutt av Ferds styre. Det utarbeides sensitivitetsanalyser for de mest sentrale og kritiske inndata i verdsettingsmodellen, og i enkelte tilfeller foretas kontrollberegninger av verdsettelsen ved bruk av alternative verdsettingsmetoder for å bekrefte den beregnede verdi.
               
Ferd er konsekvent i bruken av verdsettingsmetode, og endrer normalt ikke prinsippene for verdsettelsen. Endring av prinsipper vil gi lav pålitelighet i rapporteringen og svekket sammenlignbarhet fra periode til periode. Prinsipp for verdsettelse og bruk av verdsettingsmetode fastsettes for investeringen før den gjennomføres og endres kun unntaksvis og bare dersom endringen fører til en måling som under omstendighetene er mer representativ for virkelig verdi.

Verdsettelsesmetoder

             
Investeringer i børsnoterte aksjer verdsettes ved bruk av markedsmetoden. Børskurs for siste gjennomførte transaksjon på markedsplassen legges til grunn.
 
Investeringer i unoterte aksjer som blir forvaltet internt, verdsettes normalt basert på en inntjeningsmultippel. Ved beregning av verdi (Enterprise Value - EV) benyttes for eksempel EV/EBITDA, EV/EBITA og EV/EBIT. Det gjøres deretter fradrag for en likviditetsrabatt og et tillegg for en kontrollpremie.  I selskaper hvor Ferd har betydelig innflytelse på et selskaps beslutninger, vil normalt likviditetsrabatten og kontrollpremien utligne hverandre. Korrigeringene gjøres direkte på multippelen. Selskapets resultat som benyttes i verdsettelsen normaliseres for engangseffekter. Til slutt beregnes egenkapitalverdi ved å gjøre fradrag for netto rentebærende gjeld. Dersom det har skjedd en uavhengig transaksjon i verdipapiret, benyttes denne ofte som grunnlag for vår verdsettelse.
               
Flere av ventureinvesteringene er selskaper uten positiv kontantstrøm. Dette medfører at det knytter seg større grad av usikkerheter ved verdsettelsene av disse selskapene. Verdsettelsene baseres på internasjonale retningslinjer for verdsettelse (EVCA guidelines). Investeringen måles til kostpris men prisingen justeres for fremdrift i forhold til forretningsplan eller dersom det har skjedd en transaksjon.
               
Verdsettelse av investeringer i eksternt forvaltede private equity- og hedgefond er basert på rapportert verdi fra fondene (NAV). Ferd gjør en kritisk vurdering av om rapportert NAV kan legges til grunn som virkelig verdi, basert på egenskaper ved fondet. I mange tilfeller må rapportert NAV justeres, eksempelvis for en likviditetsrabatt. Special Investments kjøper hedgefond i annenhåndsmarkedet, ofte med en betydelig rabatt i forhold til rapportert verdi fra fondene (NAV). Ved måling av disse hedgefondene innhentes anslag fra ekstern megler for å vurdere hvilken rabatt disse hedgefondene omsettes til, sammenlignet med siste rapporterte NAV.
               
Utleieeiendommer er verdsatt ved diskontering av fremtidige forventede kontantstrømmer. Verdien av eiendommer som inngår i byggeprosjekter vurderes løpende til antatt salgsverdi. Verdien oppnår ofte et skifte ved oppnådde milepæler. Ved beregningen legges det til grunn at eiendommen brukes på beste mulige måte. Andre eiendommer verdsettes til uavhengig takst.
               
Nedenfor følger en oversikt over bokført verdi og virkelig verdi av konsernets eiendeler og gjeld fordelt etter hvordan de er målt i regnskapet. Tabellen er utgangspunkt for den videre informasjonen om selskapets finansielle risiko og henviser til påfølgende noter.
               
Finansielle instrumenter målt til amortisert kost
Beløp i NOK 1 000
 
Investeringer målt til virkelig verdi over resultatet
Investeringer målt til virkelig verdi over utvidet resultat
Utlån og fordringer
Finansiell forpliktelse
Annen type verdsettelse
SUM
Anleggsmidler
             
Immaterielle eiendeler
         
2 276 314
2 276 314
Utsatt skattefordel
         
150 634
150 634
Varige driftsmidler
         
1 915 068
1 915 068
Investeringer etter egenkapitalmetoden
         
647 167
647 167
Investeringseiendom
 
1 828 917
       
1 828 917
Pensjonsmidler
         
9 805
9 805
Andre finansielle anleggsmidler
     
58 270
 
104 521
162 791
Sum 2013
 
1 828 917
 
58 270
 
5 103 509
6 990 696
Sum 2012
 
1 981 853
 
233 660
 
3 960 485
6 175 998
               
Omløpsmidler
             
Varer
         
2 063 998
2 063 998
Kortsiktige fordringer
 
16 704
11 710
1 895 213
   
1 923 627
Noterte aksjer og andeler
 
5 241 213
       
5 241 213
Unoterte aksjer og andeler
 
5 446 096
       
5 446 096
Hedgefond
 
4 377 613
       
4 377 613
Renteinvesteringer
 
 
       
 
Bankinnskudd
     
1 332 095
   
1 332 095
Sum 2013
 
15 081 626
11 710
3 227 308
 
2 063 998
20 384 642
Sum 2012
 
15 439 785
15 434
3 295 573
 
1 609 254
20 360 046
               
Langsiktig gjeld
             
Pensjonsforpliktelser
     
 
 
146 973
146 973
Utsatt skatt
         
379 720
379 720
Langsiktig rentebærende gjeld
       
3 516 977
- 8 373
3 508 604
Annen langsiktig gjeld
   
42 239
 
251 554
7 411
301 204
Sum 2013
 
 
42 239
 
3 768 531
525 731
4 336 501
Sum 2012
   
30 612
 
5 633 412
592 434
6 256 458
               
Kortsiktig gjeld
             
Kortsiktig rentebærende gjeld
     
 
525 844
 
525 844
Betalbar skatt
         
167 049
167 049
Annen kortsiktig gjeld
   
49 842
 
2 066 133
348 590
2 464 565
Sum 2013
 
 
49 842
 
2 591 977
515 639
3 157 458
Sum 2012
   
45 917
 
2 218 133
230 688
2 494 738
               
Virkelig verdi hierarki - Finansielle eiendeler og forpliktelser
               
Ferd inndeler eiendeler og forpliktelser målt til virkelig verdi i balansen i et hierarki basert på grunnlaget for verdsettelsen. Hierarkiet har følgende nivåer:
               
Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler uten justeringer. Et aktivt marked kjennetegnes ved at det gjøres transaksjoner i markedet i verdipapiret med tilstrekkelig hyppighet og volum. Prisinformasjonen skal være løpende oppdatert og representere forventet salgsvederlag. Kun børsnoterte aksjer eid av Ferd Invest og allokert til Small Caps mandatet blir vurdert som nivå 1 investeringer.
               
Nivå 2: På nivå 2 klassifiseres investeringer hvor det finnes noterte priser, men markedene tilfredsstiller ikke kravene for å regnes som aktive. I tillegg vurderes investeringer hvor verdsettelsen i sin helhet kan avledes fra verdien av andre noterte priser, herunder verdi på underliggende verdipapirer, rentenivå, valutakurs eller lignende. Finansielle derivater som renteswaper og valutaterminer vurderes også som nivå 2 investeringer. Enkelte fond i Ferds hedgefond-portefølje vurderes å tilfredsstille kravene til nivå 2. Disse fondene består av sammensatte porteføljer av aksjer, aksjefond, rentepapirer, råvarer og andre omsettelige derivater. For slike fond rapporteres verdi (NAV) løpende og den rapporterte NAV benyttes ved transaksjoner i fondet.
               
Nivå 3: Alle Ferds øvrige investeringer vurderes på nivå 3. Verdsettelsen gjøres basert på verdsettelsesmodeller der deler av den benyttede informasjonen ikke kan observeres i markedet. Verdipapirer som verdsettes basert på noterte priser eller rapportert verdi (NAV), men hvor det må gjøres vesentlige justeringer vurderes på nivå 3. Aksjer med liten eller ingen omsetning, hvor det kreves en intern verdsettelse for å fastsette virkelig verdi vurderes på nivå 3. For Ferd gjelder dette alle ventureinvesteringer, private equity investeringer og fondsinvesteringer der rapportert NAV justeres. En avstemming i bevegelsen av eiendelene på nivå 3 er vist i en egen tabell.
               
Ferd allokerer hver enkelt investering til sitt respektive nivå i hierarkiet ved anskaffelse. Overføringer fra et nivå til et annet skjer kun unntaksvis og utelukkende dersom det er skjedd endringer av betydning for nivåinndelingen ved den finansielle eiendelen. Dette kan skje eksempelvis ved at en unotert aksje har blitt børsnotert eller tilsvarende. En overføring mellom nivåene vil i så tilfelle gjøres når Ferd er blitt kjent med endringen.
               
Tabellen viser hvilket nivå i verdsettelseshierarkiet de ulike målemetodene for konsernets investeringer målt til virkelig verdi vurderes å befinne seg:
 
               
Beløp i NOK 1 000
     
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sum 2013
Eiendeler
             
Investeringseiendom
         
1 828 917
1 828 917
Kortsiktige fordringer
       
16 704
11 710
28 414
Noterte aksjer og andeler
     
5 241 213
   
5 241 213
Unoterte aksjer og andeler
         
5 446 096
5 446 096
Hedgefond
       
2 360 531
2 017 082
4 377 613
Gjeld
             
Annen langsiktig gjeld
         
- 42 239
- 42 239
Annen kortsiktig gjeld
         
- 49 842
- 49 842
Sum 2013
     
5 241 213
2 377 235
9 211 724
16 830 172
               
Beløp i NOK 1 000
     
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sum 2012
Eiendeler
             
Investeringseiendom
         
1 981 853
1 981 853
Kortsiktige fordringer
         
15 434
15 434
Noterte aksjer og andeler
     
3 476 584
 
 
3 476 584
Unoterte aksjer og andeler
       
6 448
8 744 368
8 750 816
Hedgefond
       
1 600 948
1 477 773
3 078 721
Renteinvesteringer
       
133 664
 
133 664
Gjeld
           
 
Annen langsiktig gjeld
         
- 30 612
- 30 612
Annen kortsiktig gjeld
         
- 45 917
- 45 917
Sum 2012
     
3 476 584
1 741 060
12 142 899
17 360 543
               
Avstemming av bevegelsen i eiendeler på nivå 3
             
Beløp i NOK 1 000
IB 01.01.13
Kjøp / emisjon
Salg og utbetalinger fra investeringer
Urealiserte gevinster og tap, innregnet i totalresultat
Urealiserte gevinster og tap, innregnet i resultatet
Gevinst og tap innregnet i resultatet
UB 31.12.13
Investeringseiendom
1 981 853
641 408
- 814 807
 
- 11 141
31 604
1 828 917
Kortsiktige fordringer
15 434
   
- 514
- 5 155
1 945
11 710
Unoterte aksjer og andeler
8 744 368
235 239
-3 418 186
 
- 151 806
36 481
5 446 096
Hedgefond
1 477 773
503 208
- 643 837
 
388 679
291 259
2 017 082
Gjeld
- 76 529
   
- 1 470
- 13 001
- 1 081
- 92 081
Sum
12 142 899
1 379 855
-4 876 830
- 1 984
207 576
360 208
9 211 724
               
Beløp i NOK 1 000
IB 01.01.12
Kjøp / emisjon
Salg og utbetalinger fra investeringer
Urealiserte gevinster og tap, innregnet i totalresultat
Urealiserte gevinster og tap, innregnet i resultatet
Gevinst og tap innregnet i resultatet
UB 31.12.12
Investeringseiendom
1 514 927
130 554
- 6 963
 
343 335
 
1 981 853
Kortsiktige fordringer
18 300
   
- 2 104
 
- 762
15 434
Unoterte aksjer og andeler
6 696 942
186 454
- 410 758
 
2 383 646
- 111 916
8 744 368
Hedgefond
1 118 074
690 982
- 490 577
 
61 246
98 048
1 477 773
Gjeld
- 83 245
   
6 253
 
463
- 76 529
Sum
9 264 998
1 007 990
- 908 298
4 149
2 788 227
- 14 167
12 142 899
               
Nedenfor presenteres en oversikt over de mest sentrale forutsetninger benyttet ved måling av virkelig verdi av Ferds investeringer, allokert til nivå 3 i hierarkiet. Vi viser også hvor sensitive verdien av investeringene er for endringer i forutsetningene.
               
Beløp i NOK 1 000
Balanseført verdi per 31.12.13
Benyttede og implisitte EBITDA-multipler
Verdi, dersom multippel reduseres med 10%
Benyttet diskonterings-rente
Verdi, dersom renten økes med 1 prosentpoeng
Estimerte rabatter ihht megler (intervall)
Verdi dersom rabatten økes med 10 prosentpoeng
Investeringseiendom 1)
1 828 917
   
7,5% - 9,0%
1 666 917
   
Unoterte aksjer og andeler 2)
5 446 096
7,6 - 9,5
4 702 696
       
Hedgefond 3)
2 017 082
       
12 % - 76 %
1 783 380
               
1) Ca 35 % av Ferd Eiendom AS' portefølje er utleieeiendommer og sensitive for endring i diskonteringsrente.
2) Ca 79 % av investeringene er sensitive for endring i multippel. De øvrige investeringene verdsettes på andre måter.
3) Ca 92 % av hedgefondene er sensitive for endring i rabatt. De øvrige investeringene verdsettes på andre måter.
NOTE 21
RISIKOSTYRING - INVESTERINGSAKTIVITETER
         
Det har i perioden ikke vært vesentlige endringer knyttet til selskapets risikostyring på området.
   
         
VERDIFALLSRISIKO OG ALLOKERING AV KAPITAL
   
         
Ferds allokering av kapitalen må være i tråd med eiers risikotoleranse. Et mål på denne risikotoleranse er hvor stort verdifall målt i kroner eller prosent eier aksepterer i tilfelle markedene Ferd er eksponert mot, skulle oppleve kraftige og raske fall. Ferds totalportefølje skal ha maksimalt 35 prosent verdifallsrisiko, gitt visse forutsetninger. Verdifallsrisikoen legger føringer på hvor stor andel av egenkapitalen som kan være investert i aktiva med høy risiko for verdifall. Dette måles og følges opp ved hjelp av stresstester. Tapsrisikoen blir vurdert som et mulig samlet verdifall uttrykt i kroner og som prosent av egenkapitalen.  Ferds langsiktighet gjør at eier kan akseptere store svingninger i verdijustert egenkapital.
   
         
KATEGORIER AV FINANSIELL RISIKO
   
         
Likviditetsrisiko
   
Ferd har et sterkt fokus på likviditet. Ferd legger til grunn at avkastningen fra finansielle investeringer skal bidra til å dekke løpende renteutgifter.  Det er derfor viktig at Ferds balanse er likvid og at muligheten til å realisere aktiva samsvarer godt med løpetiden på gjelden. Ferd stiller krav om at under normale markedsforhold skal minst 4 milliarder kroner av de finansielle investeringene bestå av aktiva som kan realiseres i løpet av et kvartal.  Dette ivaretas først og fremst gjennom investeringer i børsnoterte aksjer og hedgefond. Forøvrig henvises til informasjon om Ferds lånefasiliteter, herunder oversikt over forfallsstruktur på gjelden, i selskapsregnskapet til Ferd AS i note 16.
   
         
Valutarisiko
   
Ferd har definert intervaller for eksponering i norske kroner, euro, amerikanske dollar og svenske kroner. Så lenge eksponeringen ligger innenfor disse intervallene, gjør Ferd ingen valutatilpasninger. I de tilfellene Ferd har en eksponering utover disse intervallene iverksettes det tiltak for å tilpasse eksponeringen til den etablerte valutakurven.
   
         
SENSITIVITETSANALYSE, VERDIFALLSRISIKO INVESTERINGSVIRKSOMHET
   
         
Stresstesten er basert på en inndeling av Ferds egenkapital i ulike aktivaklasser, som utsettes for verdifall som følger:
   
- Norske aksjemarkedet faller 30 prosent
   
- Internasjonale aksjemarkeder faller 20 prosent
   
- Eiendom faller 10 prosent
   
- Kronekursen styrkes 10 prosent
   
         
For å nyansere beregningene gjøres det en vurdering av om Ferds investeringer antas å falle mer eller mindre enn markedet. Det legges for eksempel til grunn at de unoterte investeringene i et stresstestscenario har et verdifall på 1,5- 1,7 ganger markedet (30-50 prosent i Norge og 20-35 prosent i utlandet).
   
         
Beløp i NOK 1 000
2013
2012
   
Kursrisiko: Norske aksjer faller 30 %
-4 500 000
-4 400 000
   
Kursrisiko: Internasjonale aksjer faller 20 %
-1 600 000
-1 100 000
   
Kursrisiko: Eiendom faller 10 %
- 200 000
- 200 000
   
Valutarisiko: Kronekursen styrkes med 10 %
-1 100 000
- 600 000
   
Sum verdifall i verdijustert egenkapital
-7 400 000
-6 300 000
   
         
Verdifall i % av verdijustert egenkapital
31%
32%
   
         
Inkludert i grunnlaget for verdifallsrisikoen for 2013 er Ferd Capitals kjøp av 24 prosent av Interwell i januar 2014.
   
NOTE 22
AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
         
Aksjekapitalen i selskapet per 31.12.13 består av 183.267.630 aksjer med pålydende NOK 1,-.
 
         
Eierstruktur
 
         
Aksjonærene i selskapet per 31.12.13 var:
   
Eier-
 
   
Antall aksjer
andel
 
Ferd Holding AS
 
183 267 630
100,00%
 
Totalt antall aksjer
 
183 267 630
100,00%
 
         
Ferd AS er datterselskap av Ferd Holding AS som igjen er datterselskap av Ferd JHA AS. Ferd deler forretningskontor med sine morselskap på Lysaker i Bærum. For konsernregnskapet til Ferd JHA AS, ta kontakt med Ferd.
 
         
Aksjer eid indirekte av daglig leder og styremedlemmer i Ferd AS:
Rolle
 
Eierandel
 
Johan H. Andresen
Styrets leder
 
15,21%
 
         
Barna til Johan H. Andresen eier ca 85 % av Ferd AS indirekte gjennom aksjeeie i Ferd Holding AS.
 
NOTE 23
LANGSIKTIG GJELD
 
       
Langsiktig rentebærende gjeld
     
Beløp i NOK 1 000
Lånebeløp i valuta 2013
Lånebeløp i NOK 2013
Lånebeløp i NOK 2012
NOK
1 617 918
1 617 918
2 273 899
USD
2 000
12 167
1 126 990
EUR
153 428
1 286 110
1 070 757
DKK
285 000
320 253
374 905
GBP
   
90 248
SEK
271 627
257 279
321 304
CHF
3 400
23 250
25 000
Balanseførte lånekostnader
 
- 8 373
 
Balanseført verdi 31.12.
 
3 508 604
5 283 103
       
Øvrig langsiktig gjeld
 
301 204
350 309
Sum langsiktige forpliktelser
 
3 809 808
5 633 412
       
Kontraktsmessige avdrag
   
Beløp i NOK 1 000
 
2013
 
2015
 
234 495
 
2016
 
345 674
 
2017
 
1 841 059
 
2018
 
1 396 953
 
Sum
 
3 818 181
 
       
Første års avdrag av langsiktig gjeld er presentert som del av kortsiktig rentebærende gjeld.
NOTE 24
ANNEN KORTSIKTIG GJELD
       
Beløp i NOK 1000
2013
2012
 
Leverandørgjeld
1 074 147
755 698
 
Skyldige offentlige avgifter
218 230
229 784
 
Annen kortsiktig gjeld
1 172 188
1 043 002
 
Sum
2 464 565
2 028 484
 
NOTE 25
PANTSTILLELSER, GARANTIER OG BETINGEDE FORPLIKTELSER
             
Bokført gjeld som er sikret ved pant
           
Beløp i NOK 1 000
2013
2012
       
Lånefasiliteter
1 845 942
1 418 637
       
Faktoring
8 383
19 872
       
Sum
1 854 325
1 438 509
       
             
Lånefasiliteter består av ulike kredittfasiliteter i konsernet. Disse er typisk sikret ved fordringer, varelager, driftsmidler og investeringseiendom. Rentebetingelsene er flytende renter.
       
             
Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet
           
Beløp i NOK 1 000
2013
2012
       
Investeringseiendom
1 222 094
1 611 814
       
Andre varige driftsmidler
136 928
142 886
       
Varelager
497 486
213 678
       
Fordringer
519 078
377 867
       
Sum
2 375 586
2 346 245
       
             
Maksimal eksponering på ovennevnte eiendeler
2 375 586
2 346 245
       
             
Garantiansvar og ikke balanseførte forpliktelser
           
Beløp i NOK 1 000
2013
2012
       
Kommitert kapital til fondsinvesteringer
903 209
993 986
       
Forpliktelse til å yte lån
 
3 283
       
Garantiansvar uten sikkerhet
923 476
665 210
       
Klausuler vedrørende minimumskjøp i avtaler med leverandør
187 190
152 408
       
Andre forpliktelser 1)
108 369
82 044
       
Sum
2 122 244
1 896 931
       
             
1) Andre forpliktelser knytter seg hovedsakelig til tilbakekjøpsforpliktelser på salg av maskiner, samt investeringsforpliktelser knyttet til utvikling av investeringseiendom og bygging av produksjonsanlegg.
       
             
Ferd AS var i 2012 saksøkt av Amorin i sammenheng med Ferd sitt tidligere engasjement i TiMar (Portugal). I 2013 inngikk Ferd et forlik for et mindre beløp.
       
NOTE 26
RISIKOSTYRING - OPERASJONELL DRIFT
   
           
Risikostyring vedrørende investeringsvirksomheten i Ferd er omtalt i note 21.
           
Valutarisiko
Kontrakterte valutastrømmer fra operasjonell drift sikres normalt i sin helhet, og prognostiserte kontantstrømmer sikres i en viss utstrekning. Renteutbetalinger relatert til konsernets lån i utenlandsk valuta sikres langt på vei av motgående kontantstrømmer fra konsernets virksomhet. Instrumenter som valutaterminkontrakter, valutabytteavtaler og opsjoner kan benyttes for å styre konsernets valutaeksponering.
           
Utestående valutaterminforretninger
         
   
Valuta
Norske kroner
Beløp i NOK 1 000
Valuta
Kjøp
Salg
Kjøp
Salg
 
CAD
 
- 14 000
 
- 83 825
 
CHF
1 000
 
8 383
 
 
EUR
21 000
- 130 000
176 033
-1 089 725
 
JPY
7 050 000
- 537 000
410 743
- 33 530
 
NOK
398 000
- 110 000
398 000
- 110 000
 
RUB
 
- 82 000
 
- 16 765
 
SEK
9 000
- 108 000
8 383
- 100 590
 
CZK
       
 
GBP
       
 
DKK
92 000
- 9 000
100 590
- 8 383
 
ILS
8 000
 
16 765
 
 
USD
43 000
 
259 858
 
Sum
     
1 378 755
-1 442 818
           
Renterisiko
Konsernet har kortsiktig rentebinding på langsiktige innlån i overensstemmelse med egne retningslinjer. Dette gjelder for lån i norske kroner så vel som i utenlandsk valuta. Konsernet benytter renteswapper for å redusere renteeksponeringen ved å bytte fra flytende renter til faste renter for en del av lånene.
           
Utestående renteswapper
         
Beløp i NOK 1 000
Valuta
Beløp
Mottar
Betaler
Gjenstående løpetid
 
DKK
100 000
6M CIBOR
Fast 2,97% - 4,15%
1,7 - 3,5 år
 
EUR
85 000
3M EURIBOR
Fast 0,81 - 2,88%
2,2 - 5,0 år
 
SEK
50 000
3M STIBOR
 
3,0 år
Tabellen inkluderer derivater for sikring
         
           
Kredittrisiko
Kredittrisiko er risikoen for at en motpart vil misligholde sine kontraktsmessige forpliktelser som resulterer i økonomisk tap for konsernet. Konsernet har vedtatt en policy om å kun være eksponert mot kredittverdige motparter, og innhenter uavhengige kreditanalyser for alle vesentlige motparter der dette er tilgjengelig. I de tilfeller dette ikke er tilgjengelig benytter konsernet annen offentlig tilgjengelig finansiell informasjon og egen handel for å vurdere kredittverdigheten.
 
 
NOTE 27
SIKRINGSBOKFØRING - OPERASJONELL DRIFT
     
                 
Sikringsreserven består av den effektive delen av akkumulerte netto endringer i virkelig verdi av kontantstrømsikring relatert til sikrede transaksjoner som foreløpig ikke har funnet sted. Bevegelser i sikringsreserven er beskrevet i tabellen nedenfor.
 
2013
2012
Beløp i NOK 1 000
Rente-swapper
Valuta-terminer
Råvare-derivater
Sum
Rente-swapper
Valuta-terminer
Råvare-derivater
Sum
Inngående balanse
- 27 989
- 8 482
640
- 35 830
- 23 938
11 050
- 19 011
- 31 899
Gevinst/tap på konstantstrømsikring
54 115
- 10 546
- 4 679
38 890
11 394
59 593
- 56 202
13 315
Resultatført inntekt/kostnad
- 25 922
- 7 855
593
- 33 185
- 16 379
- 83 635
80 390
- 19 624
Valutaomregning
- 162
- 3 673
- 743
- 4 579
       
Utsatt skatt (se note 14)
- 7 770
5 555
1 192
- 1 023
935
4 510
- 4 537
2 378
Effekt av kontantstrømsikring i totalresultat
20 423
- 12 847
- 2 894
4 683
- 4 051
- 19 532
19 651
- 3 931
Utgående balanse
- 7 728
- 25 002
- 2 997
- 35 726
- 27 989
- 8 482
640
- 35 830
Negative beløp representerer en forpliktelse og en reduksjon i egenkapitalen.
                 
Gevinst/tap overført fra andre inntekter og kostnader i resultatregnskapet i perioden er inkludert i følgende poster i resultatregnskapet:
Beløp i NOK 1 000
     
2013
2012
     
Salgsinntekter
       
- 727
     
Varekostnader
     
9 060
8 486
     
Andre driftskostnader
     
- 1 179
375
     
Netto finansresultat
     
25 304
11 490
     
Sum
     
33 185
19 624
     
Negative beløp representerer inntekt.
NOTE 28
LIKVIDITETSRISIKO
     
           
Likviditetsrisiko- operasjonell drift
Likviditetsrisiko i operasjonell drift knytter seg hovedsakelig til risikoen for at Elopak, Telecomputing, Mestergruppen, Servi og Swix ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Den operasjonelle likviditetsrisikoen styres ved å ha tilstrekkelige likviditetsreserver og trekkmuligheter på bankfasiliteter og lånerammer, samt ved kontinuerlig overvåkning av fremtidige og faktiske kontantstrømmer.
           
Følgende tabeller gir en oversikt over konsernets kontraktsmessige løpetid for finansielle forpliktelser etter forfall. Tabellene er utarbeidet basert på den tidligste datoen konsernet kan bli pålagt å betale.
           
31.12.13
         
Beløp i NOK 1 000
 
Mindre enn 1 år
1-3 år
3-5 år
Sum
Kredittinstitusjoner
 
525 844
324 049
3 192 937
4 042 830
Leverandørgjeld
 
1 074 147
   
1 074 147
Nærstående parter
   
 
 
 
Øvrig langsiktig gjeld
   
256 120
45 084
301 204
Annen kortsiktig gjeld
 
935 883
   
935 883
Sum 1)
 
2 535 874
580 169
3 238 021
6 354 064
           
31.12.12
         
Beløp i NOK 1 000
 
Mindre enn 1 år
1-3 år
3-5 år
Sum
Kredittinstitusjoner
 
362 440
2 840 370
2 442 733
5 645 543
Leverandørgjeld
 
755 698
   
755 698
Nærstående parter
   
11 498
32 731
44 229
Øvrig langsiktig gjeld
   
164 550
141 530
306 080
Annen kortsiktig gjeld
 
1 106 157
   
1 106 157
Sum 1)
 
2 224 295
3 016 418
2 616 994
7 857 707
1) Tabellen inkluderer ikke leieforpliktelser, garantiforpliktelser og ikke balanseførte forpliktelser. Se nærmere beskrivelse av disse i note 25 og note 29.
           
Tabellen nedenfor viser forventede inn- og utbetalinger på derivater:
31.12.13
         
Beløp i NOK 1 000
 
Mindre enn 1 år
1-3 år
Over 3 år
Sum
Netto oppgjør
       
 
Renteswapper
 
1 915
5 750
18 022
25 687
Valutaterminer
 
- 35 969
- 19 892
- 3 437
- 59 298
Råvarederivater
 
 
   
 
Sum
 
- 34 054
- 14 142
14 585
- 33 611
           
31.12.12
         
Beløp i NOK 1 000
 
Mindre enn 1 år
1-3 år
Over 3 år
Sum
Netto oppgjør
       
 
Renteswapper
 
51 446
   
51 446
Valutaterminer
 
10 252
   
10 252
Råvarederivater
 
- 600
   
- 600
Sum
 
61 098
 
 
61 098
           
Trekkfasiliteter
Tabellen under viser en oversikt over benyttet og ubenyttede trekkfasiliteter pr 31.12.
           
 
2013
 
2012
 
Benyttet
Ubenyttet
 
Benyttet
Ubenyttet
Kassekreditt
         
Sikret
122 925
256 587
 
47 078
314 940
Usikret
163 744
526 438
 
54 982
440 696
Lånefasiliteter
         
Sikret
2 300 529
7 716 123
 
1 604 440
1 567 090
Usikret
         
Faktoring
         
Sikret
514 191
268 634
 
4 311
15 561
Usikret
 
 
 
391 113
416 599
Sum sikret
2 937 645
8 241 344
 
1 655 829
1 897 591
Sum usikret
163 744
526 438
 
446 095
857 295
NOTE 29
OPERASJONELLE OG FINANSIELLE LEIEAVTALER
         
Konsernet som utleier, operasjonell leasing
 
         
Konsernet leier ut utstyr og anlegg ved operasjonelle leieavtaler. I hovedsak leies maskiner ut til kunder av Elopak som benytter de i sin egen produksjon.
 
         
Spesifikasjon av årets leieinntekter fra operasjonelle leasingavtaler
 
2013
2012
 
Samlet variabel leie innregnet som inntekt
 
101 495
90 229
 
Minimumsleie (herunder fast leie) innregnet som inntekt
 
3 933
   
Sum
 
105 428
90 229
 
         
På balansedagen har konsernet kontrahert følgende fremtidige minimumsleier:
 
2013
2012
 
Totalt forfall neste år
 
80 291
70 128
 
Totalt forfall 2-5 år
 
225 228
175 879
 
Totalt forfall etter 5 år
 
41 095
28 075
 
Sum
 
346 614
274 082
 
Beløp er oppgitt i ikke-neddiskonterte tall.
 
         
Konsernet som utleier, finansiell leasing
 
         
Spesifikasjon av årets leieinntekter fra finansielle leasingavtaler
 
2013
2012
 
Samlet variabel leie innregnet som inntekt
 
6 019
   
Finansinntekter innregnet fra avtaler om finansiell leasing
   
1 476
 
Totale inntekter fra finansiell lease
  6 019
1 476
 
         
Forholdet mellom bruttoinvesteringen og nåverdi av utestående minimumsleie:
 
2013
2012
 
Brutto fordringer fra leieavtaler
 
27 528
17 714
 
Ikke-opptjent finansinntekt
 
- 3 303
- 2 969
 
Nettoinvestering fra finansiell lease (nåverdi)
 
24 225
14 745
 
         
Konsernet som leietaker, operasjonell leasing
 
         
Spesifikasjon av årets leiekostnader fra operasjonelle leasingavtaler
 
2013
2012
 
Samlet variabel leie innregnet som kostnad
 
153 379
184 846
 
Minimumsleie (herunder fast leie) innregnet som kostnad
 
151 328
47 979
 
Fremleieinnbetalinger innregnet som kostnadsreduksjoner
 
- 934
- 899
 
Totale leiekostnader
 
303 773
231 926
 
         
Forfaller til betaling
 
2013
2012
 
Totale kostnader neste år
 
280 803
238 682
 
Totale kostnader 2-5 år
 
887 725
736 636
 
Totale kostnader etter 5 år
 
426 201
478 246
 
Total
 
1 594 729
1 453 564
 
Beløp er oppgitt i ikke-neddiskonterte tall.
 
         
Fordeling av den samme leieforpliktelsen på leieobjekt
 
2013
2012
 
Bygninger og tomter
 
1 308 512
751 031
 
Maskiner og anlegg
 
193 384
16 839
 
Driftsløsøre, transportmidler og inventar
 
92 833
685 694
 
Totale leieforpliktelser knyttet til operasjonell innleie
 
1 594 729
1 453 564
 
         
Konsernet som leietaker - finansiell leasing
 
         
Spesifikasjon av årets leiekostnader
 
2013
2012
 
Samlet variabel leie innregnet som kostnad
 
8 922
7 263
 
Totale leiekostnader
 
8 922
7 263
 
         
Oversikt over fremtidig minsteleie og tilhørende nåverdi, fordelt på forfallstidspunkter:
Minsteleie
Beregnet rente
Nåverdi
 
Samlede forfall i løpet av ett år
6 410
305
6 105
 
Samlede forfall i år 2-5
4 471
266
4 205
 
Samlede forfall etter 5 år
 
 
 
 
Totale leieforpliktelser knyttet til finansiell innleie
10 881
571
10 310
 
         
Netto balanseført verdi av leasede eiendeler, fordelt på anleggsklasse.
 
2013
2012
 
Bygninger og tomter
       
Maskiner og anlegg
   
3 362
 
Driftsløsøre, transportmidler og inventar
 
15 447
19 470
 
Total balanseført verdi av leasede eiendeler
 
15 447
22 832
 
Driftsmidlene inngår også i driftsmiddelnoten (note 9).
 
NOTE 30
NÆRSTÅENDE PARTER
     
Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
 
Transaksjoner med tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet er beskrevet i note 12.
 
     
Styret og ledende ansatte
 
Rettigheter og forpliktelser som styremedlem fremgår av selskapets vedtekter og norsk lov. Selskapet har ingen vesentlige avtaler med foretak hvor et styremedlem har betydelig interesse. Eierandeler i Ferd AS eid av styremedlemmer fremkommer av note 22. Informasjon om honorar til styremedlemmer og ledende ansatte fremkommer av note 6.
 
NOTE 31
HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
         
Ferd har i januar 2014 gjennom det heleide datterselskapet FC Well Invest AS kjøpt seg opp fra 34 % til 58 % av Interwell AS. Interwell vil bli fullkonsolidert i Ferds konsernregnskap med virkning fra 1. januar 2014. Vederlag for transaksjonen utgjorde 496 millioner kroner.
     
         
Interwell har i 2013 hatt en omsetning på 762 millioner kroner og en EBITDA på 265 millioner kroner.
     

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern